Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

В умовах розбудови економіки постіндустріального типу перед наукою та господарською практикою виникають про-блеми принципово нового характеру. На сьогодні, коли на роз-виток і успіх підприємства впливає багато факторів, потребу-ють перегляду концепції управління, що сформувалися раніше; необхідні зміни організаційно-правових форм підприємств на основі застосування нових методів аналізу і проектування системи управління.

Україна має величезний потенціал людських талантів, інтелекту і значні природні ресурси. Ринкова система надає безліч можливостей для реалізації цього потенціалу. Поєднати талант, вміння, навички, професіоналізм може сучасна систе-ма управління - менеджмент. Перевагами даної системи уп-равління є орієнтацію на людину - головну продуктивну силу організації. Врахування особливостей мотиваційного ме-ханізму при організації роботи людей забезпечує продук-тивність, ефективність та динамічність підприємств в цілому.

Українські вчені сьогодні вже мають певну систему знань щодо особливостей зарубіжного менеджменту і на їх основі здійснюють спроби побудувати систему цінностей і сформува-ти норми поведінки для українських менеджерів, бізнесменів та підприємців. Разом з тим, сучасний менеджмент зали-шається інноваційною наукою, яка разом із формуванням рин-кової економіки, розвитком підприємництва в Україні, сприяє створенню конкурентних умов і конкурентоспроможності, формуванню сприятливих передумов для активізації діяль-ності підприємств на засадах економічної свободи і відповідальності та використання інтелектуального капіталу.

В період з кінця XX ст. і до цього часу в світі розпочав фор-муватися новий тип суспільства - постіндустріальний і харак-терна для нього нова модель економіки - економіка знань, що безперечно впливає на формування сучасної системи теоретич-ного та практичного менеджменту. З цих позицій, важливою постає потреба наукового узагальнення та аналізу сучасних концепцій та теоретичних підходів в сфері управління підприємствами в умовах формування економіки знань. Вини-кає необхідність проаналізувати отримані результати наукової та практичної діяльності в сфері формування системи уп-равлінської діяльності з позицій системного підходу. Тому представлена до друку монографія є вкрай актуальною.

Зміст навчального посібника композиційно та структурно витриманий і включає розділи, що присвячені окремим суча-сним концепціям менеджменту.

В першому розділі в світлі розкриття актуальних проблем теорії і практики менеджменту показано сутність концепції економіки знань та виявлено особливості сучасної науки уп-равління.

Другий розділ присвячено огляду еволюції інноваційних теорій економічного розвитку та визначено їх вплив на форму-вання інноваційного менеджменту і забезпечення інно-ваційності підприємств.

Ключовим є третій розділ, в якому розглядаються сучасні закономірності та особливості ресурсної теорії та вплив ре-сурсної концепції на формування менеджменту з позицій ви-користання знаннєвого ресурсу.

Концепція менеджменту знань – в центрі уваги четверто-го розділу. В ньому обгрунтовано необхідність застосування системи управління знаннями на підприємствах, визначено роль знання та організаційної пам’яті в системі загального ме-неджменту та запропоновано заходи щодо реалізації менедж-менту знань на вітчизняних підприємствах.

П’ятий розділ вміщує матеріали щодо сутності та етапів розвитку концепції реінжинірингу та розкриває методо-логічний інструментарій бечмаркінгу як засобу обгрунтуван-ня доцільності і напрямів впровадження процесу реінжині-рингу в практику.

            Вступ

У шостому розділі розкрито сутність інституційних засад корпоративного менеджменту, зокрема, показано теоретичні підходи та практичний досвід злиття та поглинання компаній і вказано на проблеми формування корпоративних структур в Україні.

Еволюційні тенденції та закономірності становлення і роз-витку концепції маркетинг менеджменту представлено в сьо-мому розділі. Особливий інтерес представляють науково-мето-дологічні розробки щодо практичного застосування інно-ваційних маркетингових технологій в управлінні вітчизняни-ми підприємствами.

Восьмий розділ присвячено новітнім технологіям уп-равління фінансами на мікрорівні, серед яких базові концепції фінансового менеджменту та бюджетування як сучасна техно-логія фінансового планування.

У дев’ятому розділі розглядається сутність методології найбільш актуальної на сьогодні концепції - Системи збалан-сованих показників як інструменту реалізації стратегії підпри-ємства та стимулювання інноваційного розвитку організації.

Методологічні аспекти теорії всезагального управління якістю (TQM) представлено у десятому розділі, зокрема, об-грунтуванню принципів даної концепції як філософії життя сучасної компанії та діагностиці проблем її адаптації на вітчиз-няних підприємствах.

Одинадцятий розділ присвячено методологічним засадам та практичним рекомендаціям щодо впровадження концепції ризик менеджменту на підприємствах, серед яких формування системи управління ризиками, аналіз ризиків та розробка про-грами управління ризиком.

Запропоновані авторами моделі, концепції та підходи функціонування сучасного менеджменту як системи допов-нені конкретними механізмами їх впровадження, що доводить глибину та системність проведених досліджень та їх високий ступінь науковості. В цілому навчальний посібник “Сучасні концепції ме-неджменту” є вагомим внеском в теорію управління підприємством та помітним явищем в економічній думці, так як в ній вперше зроблена спроба систематизувати та про-аналізувати досягнення та недоліки становлення менеджмен-ту як науки і практики управління сучасним підприємством в умовах розбудови економіки знань.

Навчальний посібник буде корисним для студентів, магістрантів, слухачів бізнес-шкіл та практиків, які працюють в сфері менеджменту та бізнесу і вивчають проблеми інно-ваційного розвитку економіки.