Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

1.         Марцинкевич В. Экономический мэйнстрим и современное воспроизводство // Мировая экономика и международные отноше-ния. 2003. – № 2. – С. 36-37

2.         Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное посо-бие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

3.         Пустовійт Р. Порівняльний аналіз неоінституціональної та неокласичної теорій // Економіка України.- 2005.- №4.- С. 54-59.

4.         Інноваційний розвиток економіки: модель, система уп-равління, державна політика / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Фе-дулової. – К.: “Основа”, 2005. – 552 с.

5.         Малик І. Розвиток корпоративного управління в контексті зміни інституціонального середовища // Економіст. – 2005. – № 7. – С. 86-88

6.         Норт, Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціону-вання економіки /Пер. с англ. І.Дзюб. – К.:. Основи, 2000. – 198 с.

7.         Кирдина С.Г. Институциональный поход к изучению соци-ально-региональной структуры российского общества // Социаль-ная траектория реформируемой России. Исследование Новосибир-ской экономико-социологической школы – Новосибирск: АО “Нау-ка РАН, 1999. – 365 с.

8.         Нестеренко А. Институциональная теория и реформы в нефте-газовом комплексе //Вопросы экономики. – 2000. – № 3. – С. 152-158

9.         Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в еко-номіці України / За ред. чл.-кор. НАН України В. І. Голікова. – К.: Ін-т екон. прогнозув. , 2002. – 304 с.

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ          

10.       Йохна М.А.

11.       Поважный А.С. Трансформационньіе процессьі корпоративно-го управления // Ин-т зкономики пром-сти. - Донецк, 2001. - 290 с.

 

12.       Федулова Л.І. Корпоративні структури в інноваційній діяль-ності: Світовий досвід та можливості для України // Економіка і прогнозування. - 2004. - №4. - С. 9-27.

13.       Ступницький О. Інформаційні технології та корпоративне управління у XXI ст. // Економіка України. - 2005. - № 2.- С.38-46.

14.       Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Мо-нографія. - К.: Кондор, 2004. - 480 с.

 

15.       Радыгин А. Слияние и поглощение в корпоративном секторе // Вопросьі зкономики. - 2002. - № 2. - С. 85-109.

16.       Радыгин А., Энтов Р. , Шмелева Н. Проблемьі слияний и по-глощений в корпоративном секторе //Общество и зкономика. -2002. - №10-11. - С.132-203.

17.       Хохлов М. Глобалізація економіки в ракурсі еволюції відно-син власності // Економіка України. - 2004. - №2. - С. 65-72.

18.       Редькін О.С., Реген В., Хрущ Н.А. Сучасні стратегії та техно-логії корпоративного управління /О.С. Редькін, В. Реген, Н.А. Хрущ; Одес. нац. Академія зв‘язку ім. О.С. Попова. - Одеса: “Евен”, 2004. -216 с.

19.       Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне уп-равління: Навчальний посібник. - X.: Еспада, 2003. - 688 с.

20.       Борисенко З. Державне сприяння конкуренції в Канаді //Економіка України. - 2004. - №7. - С. 78-84.

21.       Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації багатостадійних промислово-територіальних систем //Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 6. - С.9.

22.       Федулова Л.І. Корпоративні структури в інноваційній діяль-ності: Світовий досвід та можливості для України // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 4. - С. 9-27.

23.       Федулова Л., Пашута М. Розвиток національної інно-

ваційної системи України // Економіка України. - 2005. - № 4. - С.

35-47.

24.       Некипелов А., Шейнин Э. Менеджмент и зффективность дея-

тельности компании // Вопросьі зкономики. - 2001. - № 12. С. 137-

 

25.       Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.:. Ака-демвидав, 2003. – 464 с.

26.       Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні. – К.:. “Фенікс”, 2005. – 320 с.

27.       Шегда А. В. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583 с.

28.       Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Учебн. пособие: пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. – 272 с.

29.       Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво: Пер. з англ. В.С. Гуля. – К.: Україна, 1994. – 319 с.

30.       Курило І. Людський вимір інноваційного розвитку //Ук-раїна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С. 46-51.

31.       Осташко Т.О. Структурно-інституціональний аналіз аграр-ного ринку України // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 3. – С. 115-126.

32.       Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: со-ображения по поводу неудач рынка // В сб. Вехи экономической мысли / Сост. и общ. ред. В.М. Гальперина, Т.2 Теория фирмы. – СПб.: Экономическая школа, 2000. – 380 с.

 

33.       Захарченко В. Ринкові перетворення та формування верти-кальних корпоративних структур у промисловості України //Еко-номіст. – 2003. – № 11. – С.50-53.

34.       Козаченко Г.В., Макухін Г.А. Оцінювання трансакційних ви-трат підприємства //Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С.56 – 63.

35.       Норт Даглас. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики / Лекционное выступление Д. Нор-та 7 марта 1997 г. – 19 с.:.http://www/rusref/mn.ru/indexpub 167.htm.

 

36.       Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономи-ческие реформы. – М.: ЦЭМИ РАН, 1999. – С. 11 – 30.

37.       Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. – К: Знання-Прес, 2002. – 317 с.

38.       Гончаров В.Н., Кузнєцов А.А. Транснациональные корпора-

ции: интернационализация внутренней организации финансов

//Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1. – С.27-30.