Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Проблеми формування корпоративних структур : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

6.3. Проблеми формування корпоративних структур


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Проблеми управління набувають в сучасних умовах все більшої актуальності. П’ятнадцять років економічних реформ в Україні показали, що найголовнішій недолік вітчизняної еко-номіки – відсутність професійного менеджменту, тобто криза управління. Необхідність подолання цієї кризи очевидна.

По-перше, управляти сьогоднішніми підприємствами за старими законами і принципами, використовуючи старі мето-ди – неможливо.

По-друге, теперішній власник або є підприємцем, який по-винен самостійно приймати управлінські рішення і нести по-вну відповідальність за їх наслідки, а для цього він повинен вивчати науку управління, або повністю відстороняється від справ і лише фінансує свій бізнес та знімає вершки, викорис-товуючи досвід та вміння професіоналів.

По-третє, сучасний менеджмент це самостійна, міждис-циплінарна область знань, на розвиток якої впливає стан бага-тьох наук, зокрема, економіки, права, соціології, психології, математики, інформатики та інших [24, с. 137].

По-четверте, якщо за радянських часів вважалось що по-сада керівника надає йому владу, якої цілком достатньо для управління підприємством, то сучасний керівник досягне успіху, якщо в своїй діяльності об‘єднає науку, досвід, ново-введення, мистецтво управлінця, навички та вміння ведення бізнесу.

По-п‘яте, змінилися люди, якими управляють, в зв‘язку з чим виникла потреба формування культури внутрішньо-фірмових відносин і докорінних змін в управлінні персоналом.

Теорія управління (менеджменту), як і теорія корпоративного управління, формувалась у вигляді різних концепцій та уп-равлінських шкіл.

Дослідження історичних коренів науки управління дає змогу виділити два періоди її формування: емпіричний – за-снований на практичному досвіді та інтуїтивному розумінні, і теоретичний – що ґрунтується на глибокому вивченні та ос-мисленні її основ і логіки [25, с. 28].

Аналізуючи школи управління, також маємо тісний зв‘язок і аналогії менеджменту і корпоративного управління. Професійний менеджмент корпорації забезпечують наймані працівники – фахівці своєї справи, що повинні працювати з найбільшою віддачею, забезпечуючи ефективність через до-сягнення балансу інтересів всіх учасників корпоративного уп-равління. Таке узгодження інтересів неможливе без досягнен-ня високої корпоративної культури, яка має як поверхневий рівень (одяг, манери, правила поведінки тощо) так і глибин-ний, що проявляється в тому, що думки, цінності, переконан-ня, правила за якими живе корпорація поділяють всі її працівники, акціонери, партнери.

Діяльність корпорацій повинна здійснюватись на засадах партнерства. “Дедалі більше стає зрозумілим, що без співробітництва, кооперації, партнерських відносин із персо-налом менеджери та власники не в змозі управляти виробни-чим процесом і досягати підвищення продуктивності праці. Тому оптимальною формою організації на мікрорівні вва-жається акціонерна компанія, в якій значна частина акцій на-лежить працівникам, а персонал бере участь в управлінні. Роз-виток партнерських відносин на виробництві вважається зако-номірним, об‘єктивно обумовленим процесом, що застосо-вується практично усіма фірмами розвинутих країн” [26, с. 135].

Погоджуємося з тезою, що в основі розвитку сучасного менеджменту лежать