Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Отже, реінжиніринг, на відміну від численних методів по-ступового вдосконалення роботи компаній, означає, по суті, рішучу, стрімку й глибоку “проривну” перебудову основ внутріфірмової організації управління з метою досягнення істотного (у десятки й сотні разів) поліпшення ключових по-казників результативності компанії. Для ефективного впрова-дження реінжинірингу необхідно абстрагуватися від існуючої функціональної організації бізнесу, піддавши сумніву прий-няті методи управління компанією. Природно, що керів-ництву необхідно мати рішучість піти на зміни. До того ж не-обхідно, щоб зміни задля кращого майбутнього організації підтримали усі співробітники. Необхідне також створення єдиного інформаційного простору й інфраструктури, які б ак-тивно сприяли навчанню персоналу і його професійному зро-станню, надавали співробітникам можливість керуватися в процесі прийняття рішень не встановлюваними раз і назавжди непорушними нормами, а творчою уявою, фантазією і ви-нахідливістю. Однак вражаючі результати, досягнуті за-рубіжними і вітчизняними компаніями, що використали кон-цепцію реінжинірингу для поліпшення своєї діяльності, варті того, щоб замислитись над новими можливостями для зміцнення і розвитку бізнесу й іншим менеджерам. ЛІТЕРАТУРА : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

Отже, реінжиніринг, на відміну від численних методів по-ступового вдосконалення роботи компаній, означає, по суті, рішучу, стрімку й глибоку “проривну” перебудову основ внутріфірмової організації управління з метою досягнення істотного (у десятки й сотні разів) поліпшення ключових по-казників результативності компанії. Для ефективного впрова-дження реінжинірингу необхідно абстрагуватися від існуючої функціональної організації бізнесу, піддавши сумніву прий-няті методи управління компанією. Природно, що керів-ництву необхідно мати рішучість піти на зміни. До того ж не-обхідно, щоб зміни задля кращого майбутнього організації підтримали усі співробітники. Необхідне також створення єдиного інформаційного простору й інфраструктури, які б ак-тивно сприяли навчанню персоналу і його професійному зро-станню, надавали співробітникам можливість керуватися в процесі прийняття рішень не встановлюваними раз і назавжди непорушними нормами, а творчою уявою, фантазією і ви-нахідливістю. Однак вражаючі результати, досягнуті за-рубіжними і вітчизняними компаніями, що використали кон-цепцію реінжинірингу для поліпшення своєї діяльності, варті того, щоб замислитись над новими можливостями для зміцнення і розвитку бізнесу й іншим менеджерам. ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

1.         Ивлев В.А., Попова Т.В. Реорганизация деятельности: от структурной к процессной организации. М.:ООО Издательство “На-учтехлитиздат”, 2000. – 280 с.

2.         Харрингтон Д., Оптимизация бизнес-процессов. Документи-рование, анализ, управление, оптимизация. – СПб.: “Азбука”, 2002. – 328 с.

3.         Симаков В. С. Особенности формирования организационно-го механизма реализации стратегии внутрифирменного развития на-циональных предприятий на основе реинжиниринга бизнес-процес-сов // Научные труды Донецкого национального технического уни-верситета. – 2003. – № 2.

4.         Бай С.І. Особливості ідентифікування організаційних про-цесів торговельного підприємства // Регіональні перспективи. – 2004. – С.17-19.

5.         Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжини-ринг организаций и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997.

6.         Яковенко С.І. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інфор-матизації управління на підприємствах України // Актуальні про-блеми економіки. – 2004. – №9 (39). – С. 118-127.

7.         Реинжиниринг: не автоматизируйте – уничтожайте! // Office. – 2000. – № 7-8. – С.10-14.

8.         Реинжиниринг бизнес-процессов: модное лекарство? – http//management. com.ua/

9.         Фирсов М. Реинжиниринг процессов как метод управления бизнесом // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 2.– С. 100-104

10.       Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: мани-фест революции в бизнесе. – СПб, 2000.

11.       Рубцов С.В. Уточнение понятия бизнес-процесс // Менедж-мент в России и за рубежом, 2001. – № 6. – С.26-33.

12.       Прус Л. Сущность и планирование реинжиниринга // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 5. – Ч.2. – Т. 3. – С. 59-64.

13.       Аренков И.А., Багиев Е.Г. Бенчмаркинг и маркетинговые ре-шения / Под ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: СПбГУЭФ, 1997. – 144с.

14.       Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472с

15.       Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжи-нирингу бизнес-процессов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 224 с.

16.       Porter M. Computitive Advantade. – USA, 1985. – 420 p.

17.       Ильдеменов С., Попова Л., Любов С. Реинжиниринг бизнес-процессов: уроки внедрения // Проблемы теории и практики управ-ления. – 2004. – № 5. – С. 79-85.

18.       Ефремов В.С. Организации, бизнес-системы и стратегичес-кое планирование // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 2. – С. 3-26.

19.       Слупицкая Н., Рыбальченко В. Как “Наша Ряба” завоевала рынок куриного мяса в Украине // Деловой журнал. – 2003. – № 3. – С. 28-38.

20.       Козинец А. Unitrade: смена формата // Деловой журнал. –

2004.   – № 7 11). – С. 72-75.

21.       Панков В., Тупик И. На пути к созданию элитного предприя-тия // Довідник кадровика, 2003. – № 12 (18). – С.44-52.

22.       Гуияр Ф. Ж., Келли Дж. Н. Преобразование организации. – М.: Дело, 2000.

23.       Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностю крупного акционерного общества. – К.: Наук. думка, 2003.

24.       Асташова Ю.В., Демченко А.И.Показатели процесса в систе-ме менеджмента качества // Менеджмент в России и за рубежом. –

2005.   – № 1. – С.86-97.

25.       Овчаренко К. Оптимизация BSC: то, о чем все хотели узнать, но боялись спросить. // Управление компанией. – 2004. – № 10 (41). – С.16-22.

26.       Мелешина Г.А. Реинжиниринг как направление автоматиза-ции конструкторско-технологической підготовки производства // Автоматизация и современные технологиии. – 2001. – №3. – С. 34-43.