Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Бенчмаркінг як засіб обґрунтування доцільності і напрямів реінжинірингу : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

5.2. Бенчмаркінг як засіб обґрунтування доцільності і напрямів реінжинірингу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Найважливішим у розумінні сутності реінжинірингу є по-няття “бізнес-процес”. Під ним розуміють сукупність різних видів діяльності з перетворення вихідних ресурсів на продукт, що має цінність для споживача, клієнта чи замовника (клієнтом може виступати й інший бізнес-процес) [11]. Бізнес-процес можна зобразити як низку логічно взаємозалежних за-вдань (ланцюжок робіт, операцій, функцій), результатом ви-конання яких є продукт чи послуга. У ланцюжок можуть вхо-дити операції, що виконуються структурними елементами, розміщеними на різних рівнях організаційної структури (рис.5.1).

 

Внутрішній

процес ¹

1

 

Персонал

Засоби

Постачальники

Внутрішній

процес ¹

2

 

Процес: прод

продукт

А

 

Процес: прод

продукт

В

Клієнти

Рис. 5.1. Уявлення про процес при реінжинірингу [12]

У ході реінжинірингу бізнес-процеси “ущільнюються”, їх виконання переноситься туди, де вони можуть бути здійснені найефективнішим способом.

На жаль, переважна більшість підприємців зовсім не “зорієнтована на процес”: вони зосереджені на завданнях, на окремих операціях, на людях, на структурах, але ніяк не на процесах. При цьому вони забувають про основну мету бізнес-процесу, яка полягає в тому, щоб вручити замовлений товар клієнту, отримавши при цьому найбільшу вигоду. Окремі за-вдання, що входять у даний процес, дуже важливі, але вико-нання кожного з них саме по собі нічого не значить, якщо про-цес у цілому не завершується придбанням товару клієнтом. Тому для ефективного реінжинірингу необхідно абстрагува- тися від існуючої функціональної організації бізнесу, перегля-нувши зміст та існуючі методи управління компанією.

Одним із найвідоміших і найефективніших засобів знахо-дження найкращих методів і здійснення бізнес-процесів є бен-чмаркінг.

Термін “бенчмаркінг” (англ. bench – місце, marking – відзначати) не має однозначного перекладу на українську мо-ву. Найчастіше перекладається як контрольні порівняння.

У найбільш загальному значенні benchmark – це щось, що володіє певною кількістю і якістю і здатне бути стандартом чи еталоном стосовно інших предметів чи сфер діяльності.

Під бенчмаркінгом, зокрема, розуміється комплекс засобів, що дають змогу систематично знаходити, оцінювати позитив-ний досвід інших фірм (конкурентів чи компаній, що є лідера-ми у галузі) і використовувати його у своїй роботі.

Найточніше визначення бенчмаркінгу дав у своїй роботі Ф. Котлер, характеризуючи його як “процес порівняння то-варів і бізнес-процесів компанії з товарами і процесами конку-рентів чи провідних компаній інших галузей для пошуку шляхів підвищення якості цих товарів і ефективності роботи компанії” [12, c.12]. Отримані результати бенчмаркінгу опе-рацій можуть бути покладені в основу програми постійних по-кращень компанії на довгострокову перспективу.

Уперше термін “бенчмаркінг” як засіб оцінювання ефек-тивності бізнесу був використаний в 1972 р. в Інституті стра-тегічного планування в Кембриджі (США). Дослідж