Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Підходи до формування системи менеджменту знань : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

4.2. Підходи до формування системи менеджменту знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Формування системи управління знаннями вітчизняних підприємств як складової менеджменту організації ставить за-вдання визначення її складових, стадій процесу формування, діагностики готовності організації до впровадження, сукуп-ності необхідних змін в організації для впровадження системи, оцінки використання, кількісних критеріїв оцінки ефектив-ності функціонування та впливу на розвиток організації (до-сягнення стратегічних та оперативних цілей організації). Можна стверджувати, що управління знаннями – це спряму-вання зусиль працюючих в організації людей на опанування,

накопичення, розвиток знань та створення на їх основі довго-строкових конкурентних переваг. Виходячи з цього система управління знаннями організації включає процеси:

1)         управління пошуку, обробки, зберігання знань, забез-печення доступу до знань;

2)         управління обміном знань, трансформації індивідуаль-них знань в організаційні, нарощування потенціалу знань ор-ганізації, створення між організаційного поля знань.

Система менеджменту знань – сукупність взаємодіючих та взаємозалежних елементів, що відносяться до управління знаннями (процесів, баз даних, програмного забезпечення, ор-ганізаційних структур), яка забезпечує досягнення поставле-них цілей. Тобто, система управління знаннями (СУЗ) скла-дається з процесів і технологій для визначення та збору знань, сховищ знань, процесів для зберігання, пошуку, вилучення та відображення знань та користувачів.

СУЗ включає цикл зворотного зв’язку. Знання повинні бути перевірені та оцінені. Знайдені знання для покращення організаційної ефективності повинні бути накопичені та мож-ливо розширені. Знання, які не підвищують ефективність не-обхідно проаналізувати для того, щоб визначити які дані, інформація або знання необхідні для того, щоб модифікувати процес збору (пошуку) знань. Як ключову складову СУЗ слід розглядати сховища знань: паперові документи, машинні бази даних та само-пам’ять (пам’ять окремої особи). Відносний розмір кожного х них залежить від природи організації – рівня її забезпечення обчислювальною технікою. Для організацій де є характерною плинність кадрів, необхідним стає зменшення розміру знань, що закріплені у пам’яті окремих осіб. В якості критерію успішної СУЗ є добре виконання наступних функцій: залучення, зберігання, пошук, вилучення, викорис-тання та оцінка знань.

Згідно класифікації М.Дженнекса та Л. Олфмана СУЗ розрізняються за типом споживачів знань:

•          процес (задача), що заснований на УЗ;

•          загальна (інфраструктурна) СУЗ організації. Так, СУЗ процесу (задачі, проекти) полягає у викорис-танні знань учасниками процесу (задачі, проекти) з метою підвищення його ефективності. В цьому випадку іден-тифікується інформація та знання, які є необхідними для про-цесу; визначається – де вони знаходяться і кому вони потрібні, робляться доступними. Загальна (інфраструктурна) СУЗ ба-зується на побудові базової системи для залучення та розпов-сюдження знань для всієї організації. Ключова відмінність цих двох типів СУЗ полягає в тому, що СУЗ процесу орієнтується на чітко в