Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.3. Управління ресурсним потенціалом як фактор успіху функціонування організації : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

3.3. Управління ресурсним потенціалом як фактор успіху функціонування організації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

В умовах ринку, нестабільного зовнішнього економічного середовища, невизначеності та ризику виникає проблема адаптації підприємств до зовнішніх змін. При цьому проблему успішного функціонування в умовах динамічного зовнішньо-го оточення під силу вирішити тільки тим підприємствам, які мають чіткі орієнтири на майбутнє і націлені на пошук та ре-алізацію ключових конкурентних переваг. За таких умов кож-ному підприємству необхідна відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняття ефективних управлінських рішень. До того ж для формування успішної ринкової стра-тегії, оцінки перспектив і напряму розвитку виробничого підприємства необхідна всебічна оцінка як середовища, в яко-му працює підприємство, так і самого підприємства, його по-тенціалу, конкурентоспроможності, рівня організації уп-равління та виробництва тощо. Актуальність дослідження по-тенціалу підприємства обумовлена перш за все його роллю в нарощенні масштабів суспільного виробництва, підвищенні якості продукції та прискоренні науково-технічного прогресу, що розглядається як головний напрям економічної стратегії, основний важіль інтенсифікації та підвищення ефективності. Проблема оптимальної взаємодії системи стратегічного управління підприємством в умовах динамічних змін зовнішнього середовища і системи внутрішніх потенційних можливостей підприємства залишається недостатньо дослідженою. Слід зазначити, що в економічній літературі існує досить широке коло тлумачень потенціалу підприємства – від вузького його розуміння як річного обсягу виробництва продукції до таких загальний категорій, як соціально-еко-номічна система. Так, у вітчизняній науковій думці еко-номічний потенціал підприємства тривалий час ототожнював-ся з масштабами діяльності, розміром підприємства, його ви-робничою потужністю (максимально можливим обсягом ви-робництва продукції за одиницю часу) [21]. У 70-80-ті роки минулого століття отримало поширення поняття “виробничий потенціал” [22]. Концепція виробничого потенціалу ґрун-тується головним чином на ресурсному підході. Під виробни-чим потенціалом традиційно розуміють сукупність ресурсів підприємства, які в процесі виробництва приймають форму факторів виробництва.

Більша частина дослідників теорії потенціалів виділяють наявність ресурсної складової і потенційних можливостей їх використання основними елементами даного поняття [23–28].

Рівень наявного у підприємства потенціалу визначається обсягом та якістю накопичених ресурсів наступних видів:

1)         технічні ресурси (виробничі потужності та їхні особли-вості, обладнання, матеріали і т. ін.);

2)         технологічні ресурси (технології та їхня динамічність, наявність конкурентоспроможних ідей, наукові розробки і т. ін.);

3)         кадрові ресурси (кваліфікаційний, демографічний склад працівників, їхня здатність адаптуватися до зміни цілей підприємства, їхнє прагнення до знань і удосконалювання, інтелектуальний капітал і т. ін.);

4)         просторові ресурси (характер виробничих приміщень і території підприємства, комунікації, мож