Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Сучасна ресурсна концепція в менеджменті : Сучасні концепції менеджменту : Бібліотека для студентів

3.2. Сучасна ресурсна концепція в менеджменті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Ресурсна теорія (resource-based theory) – одна з теорій існування фірми в економіці – отримала застосування в стра-тегічному менеджменті завдяки роботам К.Вернерфельта, Р.Румельта, Дж.Барні, Д.Тіса та ін. [9, 10, 11].

З початку 1990-х років у світовій теорії і практиці стра-тегічного управління формувався і розвивався так званий ре-сурсний підхід в управлінні фірмою. Ресурсна теорія виявляє зв’язки і пояснює фактори конкурентних переваг, їх динаміку. Мета ресурсної концепції полягає у тому, щоб пояснити ство-рення, використання й відновлення конкурентних переваг в термінах ресурсів фірми.

Ключові положення ресурсної теорії [12]:

1. Існують системні розбіжності між фірмами, що викли-кані відмінностями у ресурсах, якими управляє фірма, і які не-обхідні для реалізації стратегії.

2.         Ресурсна теорія передбачає, що ресурси нерівномірно розподілені серед фірм, що є причиною конкурентних переваг чи уразливості компанії.

3.         Ресурсна теорія передбачає, що ресурси відносно стабільні. Якщо конкурентні переваги фірми ґрунтуються на володінні якимось ресурсом, то фірма намагається блокувати чи уповільнити поширення таких ресурсів.

Каркас ресурсної концепції (табл. 3.5) набуває заверше-ності, коли вищевикладені положення комбінуються з наступ-ними припущеннями, запозиченими в економічній теорії. Мо-ва йде про такі передумови: по-перше, розбіжності між ресур-сним багажем фірм породжує розбіжності в їх господарських результатах; по-друге, фірми прагнуть підвищити (якщо не максимізувати) ці результати. Головна теза ресурсної кон-цепції полягає у тому, що стійкий успіх фірми залежить від на-явності у неї унікальних ресурсів й організаційних здатностей (компетенцій), які, являючись причиною недоступних супер-никам економічних рент, визначають конкурентні переваги даної фірми.

Таблиця 3.5

Зв’язок економічних теорій з ресурсним підходом

 

Економічні теорії       Автори та

представники

теорії   Основні (клю-чові) ресурси (Фактори ви-робництва)    Основні положення

Меркантилізм

Класична

економічна

теорія

1          2          3          4

            У.Стаффорд,

Т.Мен,

Дж.Локк         Золото, срібло (Грошові ре-сурси ) Багатство країни вбачали у золоті і сріблі, а його джерелом вва-жали зовнішню торгівлю.

            А.Сміт,

Д.Рікардо,

Ж.-Б.Сей,

Ф.Бастіа,

Т.Мальтус,

С.Мілль          Праці Земля Капітал Не торгівля, а сфера виробниц-тва є основним джерелом багат-ства. Продовження табл. 3.5

1          2          3          4

Маржиналізм Г.Госсен,

К.Менгер,

Ф.Візер,

О.Бем-Баверк,

У.Джевонс     _"_       Провідну роль у побудові цієї тео-рії мають такі фу-ндаментальні по-няття, як корис-ність і цінність.

 

            А.Маршал      Земля, праця, капітал і під-приємницькі здібності           Проблеми вільно-го ціноутворення на ринку. Поняття еластичності по-питу.

 

            Дж. Кларк      Капітал у гро-шовій формі

Капітальні блага (засоби ви