Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 9 : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Додаток 9


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

НАЦIОНАЛЬНА ДОКТРИНА розвитку освiти

I. Загальнi положення

Освiта — основа розвитку особистостi, суспiльства, нацiї та дер-жави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинни-ком полiтичної, соцiально-економiчної, культурної та наукової життєдiяльностi суспiльства. Освiта вiдтворює i нарощує iнтелекту-альний, духовний та економiчний потенцiал суспiльства.

Освiта є стратегiчним ресурсом полiпшення добробуту людей, забезпечення нацiональних iнтересiв, змiцнення авторитету i конку-рентоспроможностi держави на мiжнароднiй аренi.

За роки незалежностi на основi Конституцiї України визначено прiоритети розвитку освiти, створено вiдповiдну правову базу, здiйснюється практичне реформування галузi згiдно з Державною нацiональною програмою “Освiта” (“Україна XXI столiття”).

Водночас стан справ у галузi освiти, темпи та глибина перетво-рень не повною мiрою задовольняють потреби особистостi, суспiльства i держави. Глобалiзацiя, змiна технологiй, перехiд до постiндустрiального, iнформацiйного суспiльства, утвердження прiоритетiв сталого розвитку, iншi властивi сучаснiй цивiлiзацiї ри-си зумовлюють розвиток людини як головну мету, ключовий показ-ник i основний важiль сучасного прогресу, потребу в радикальнiй модернiзацiї галузi, ставлять перед державою, суспiльством завдан-ня забезпечити прiоритетнiсть розвитку освiти i науки, першочер-говiсть розв’язання їх нагальних проблем.

Актуальним завданням є забезпечення доступностi здобуття якiсної освiти протягом життя для всiх громадян та дальше утверд-ження її нацiонального характеру. Мають постiйно оновлюватися змiст освiти та органiзацiя навчально-виховного процесу вiдповiдно до демократичних цiнностей, ринкових засад економiки, сучасних науково-технiчних досягнень. Критичним залишається стан фiнан-сування освiти i науки, недостатнiм є рiвень оплати працi працiвникiв освiти i науки.

Потребують державної пiдтримки дошкiльна, загальна середня освiта у сiльськiй мiсцевостi, професiйно-технiчна освiта, навчання

ДОДАТКИ

здiбних та обдарованих учнiв i студентiв, а також дiтей з особливос-тями психiчного i фiзичного розвитку.