Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 5 : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Додаток 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

ЗАКОН УКРАЇНИ Про iнформацiю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законoм України вiд 6 квiтня 2000 року N 1642-III

Цей Закон закрiплює право громадян України на iнформацiю, закладає правовi основи iнформацiйної дiяльностi.

Грунтуючись на Декларацiї про державний суверенiтет України та Актi проголошення її незалежностi, Закон стверджує iнфор-мацiйний суверенiтет України i визначає правовi форми мiжнарод-ного спiвробiтництва в галузi iнформацiї.

Роздiл I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення iнформацiї

Пiд iнформацiєю цей Закон розумiє документованi або публiчно оголошенi вiдомостi про подiї та явища, що вiдбуваються у суспiльствi, державi та навколишньому природному середовищi.

Стаття 2. Мета i завдання Закону

Закон встановлює загальнi правовi основи одержання, викорис-тання, поширення та зберiгання iнформацiї, закрiплює право особи на iнформацiю в усiх сферах суспiльного i державного життя Ук-раїни, а також систему iнформацiї, її джерела, визначає статус учас-никiв iнформацiйних вiдносин, регулює доступ до iнформацiї та за-безпечує її охорону, захищає особу та суспiльство вiд неправдивої iнформацiї.

Стаття 3. Сфера дiї Закону

Дiя цього Закону поширюється на iнформацiйнi вiдносини, якi виникають у всiх сферах життя i дiяльностi суспiльства i держави при одержаннi, використаннi, поширеннi та зберiганнi iнформацiї.

Стаття 4. Законодавство про iнформацiю

Законодавство України про iнформацiю складають Конституцiя України, цей Закон, законодавчi акти про окремi галузi, види, форми i засоби iнформацiї, мiжнароднi договори та угоди, ратифiкованi Ук-раїною, та принципи i норми мiжнародного права.

Стаття 5. Основнi принципи iнформацiйних вiдносин Основними принципами iнформацiйних вiдносин є:

—        гарантованiсть права на iнформацiю;

—        вiдкритiсть, доступнiсть iнформацiї та свобода її обмiну;

—        об’єктивнiсть, вiрогiднiсть iнформацiї;

—        повнота i точнiсть iнформацiї;

—        законнiсть одержання, використання, поширення та зберiгання iнформацiї.

Ста