Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Заключення : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Заключення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Характерною ознакою розвитку сучасного світового рин-ку послуг є набуття ним глобальних рис. Це об’єктивний про-цес, який зумовлений бурхливим розвитком науково-технічної революції, оперативним впровадженням її досягнень в матеріальне виробництво, у всі сфери суспільного життя. Іншим об’єктивним вагомим чинником глобалізації світового ринку послуг є піднесення на якісно новий рівень процесів, що притаманні міжнародним економічним відносинам в цілому. Йдеться про інтернаціоналізацію господарського життя країн світу, зокрема, капіталу, товарного обігу, робочої сили, послуг, поглиблення міжнародного поділу праці на загальному, міжга-лузевому, галузевому, територіальному рівнях, кооперування виробничих процесів, розвиток інтеграційних зв’язків між державами, суб’єктами спільної підприємницької діяльності, розширення процесу транснаціоналізації тощо. За цих умов відкривається нова перспектива міжнародної торгівлі послу-гами, яка в стратегічному аспекті передбачає формування гло-бального ринку послуг. Останній можна, на наш погляд, роз-глядати як наступний етап в еволюції сучасного світового рин-ку послуг.

До основних передумов розвитку глобального ринку по-слуг можна віднести наступні. По-перше, є певні підстави для формування механізмів регулювання глобального ринку по-слуг. Щодо нормативно-правового забезпечення тут не-обхідно відмітити використання цілої низки законодавчих, правових актів, які регламентують торгівлю послугами на дво-сторонній та багатосторонній основі між державами світу. Особливого значення тут набуває подальша розробка та впро-вадження в світову практику положень ГАТС, яка охоплює за-раз переважну частину міжнародної торгівлі послугами.

По-друге, доцільно звернути увагу на розвиток інсти-туційних інструментів механізму формування глобального ринку послуг. Йдеться про створення мережі міжнародних спеціалізованих організацій, об’єднань, яких вже зараз

налічується понад п’ять тисяч. Їх важливими функціями саме і є надання головним чином на комерційних засадах виробни-чих, консультаційних, інформаційних, науково-технічних, фінансових, управлінських та інших послуг.

По-третє, формуванню глобального фінансового ринку сприяє підняття на певний рівень функціонування вартісних важелів. На разі треба відмітити, в першу чергу, розвиток міжнародних платіжних систем, електронного бізнесу, вико-ристання програм кредитування міжнародними банками се-реднього та малого бізнесу, в т.ч. і в сфері надання послуг, над-ходження іноземних інвестицій у розвиток інфраструктури торгівлі послугами, удосконалення методики ціноутворення на послуги, оптимізація системи оподаткування послуг на світовому ринку.

По-четверте, зростає якість і оперативність інформаційно-го забезпечення формування глобального ринку послуг. Су-часні комунікативні засоби дозволяють своєчасно реагувати на динаміку, кон’юнктуру будь-якого регіонального ринку по-слуг, його галузевої чи споживчої складової.

По-п’яте, глобальний ринок послуг не розвивається ізоль-овано. Він є наслідком глобальних процесів, що зараз охоплю-ють всю систему міжнародної економіки. Глобальний ринок послуг варто розглядати як певну підсистему, яка виступає як один із провідних напрямів створення планетарної економіки.

В цілому постановка питання про формування глобально-го ринку послуг є нагальною і зумовлена об’єктивними факто-рами розвитку світового господарства. За цих обставин перед науковцями, спеціалістами, представниками міжнародного бізнесу постають нові завдання. Вони полягають в пошуку но-вих форм, методів, інструментів, важелів раціонального вико-ристання можливостей глобального ринку послуг з метою більш повної реалізації економічних інтересів країн світової спільноти.

ДОДАТКИ