Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_926e5f8c8e3dd2cad5121285a763a9a0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольна робота : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Контрольна робота


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Варіант № 1

1.         Визначте особливості формування та сучасні тенденції розвитку ринку послуг.

2.         Проаналізуйте характерні особливості ціноутворення в галузі туристичного бізнесу.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I.          Крапковий ринок інформаційних послуг — це:

a)         місцеве радіомовлення, газети, журнали;

b)         інформаційні мережі в наукових установах;

c)         національне телебачення, радіомовлення та ЗМІ;

d)         глобальне телебачення та радіомовлення.

II.        Найбільш розвиненою частиною інформаційного ринку

сьогодні є:

a)         сектор первинної інформації;

b)         сектор фінансової інформації;

c)         сектор ділової інформації;

d)         сектор консалтингової інформації.

III.       Консалтингові послуги передбачають:

a)         надання адресної інформації;

b)         консультування по ЗЕД;

c)         надання телекомунікаційних послуг;

d)         надання довідникової інформації.

4.         Наведіть приклади п’яти послуг, що торгуються, п’яти

послуг, що не торгуються і п’яти видів послуг, що можуть бра-

ти або не брати участі в міжнародній торгівлі в залежності від

обставин. Обгрунтуйте ці обставини.

Варіант № 2

1.         Розкрийте сутність та особливості поняття страхуван-ня, визначте його основні види.

2.         Охарактеризуйте особливості формування та сучасні тенденції розвитку ринку послуг.

Контрольна робота

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I.          Методи дослідження міжнародного ринку стосуються:

a)         первинної інформації;

b)         вторинної інформації;

c)         первинної та вторинної інформації;

d)         інформації, отриманої шляхом лабораторного дослідження.

II.        Кабінетне дослідження передбачає:

a)         отримання даних від інформаторів за допомогою опи-тувань;

b)         отримання даних за допомогою експериментів;

c)         вивчення опублікованих даних;

d)         вивчення первинних даних.

III.Нагадуюча реклама:

e)         має на меті довести споживачам, що при покупці то-варів конкретної марки, вони отримують найвищу якість;

f)          важлива для товарів, які знаходяться на етапі зрілості;

g)         повідомляє про появу нового товару на ринку;

h) повідомляє про нову властивість певного товару.

4.         Визначте вартість інжинірингових послуг за методом

“фактичні витрати + фіксована винагорода” використовуючи

наступні дані. Попередня оцінка вартості послуг інжиніринго-

вої компанії була визначена у розмірі 10 тис. дол. Після вико-

нання проекту виявилося, що реальні затрати склали 15 тис.

дол. Процент винагороди складає 13%.

Варіант № 3

1.         Розкрийте специфічні риси рекламування в ЗМІ.

2.         Охарактеризуйте ринок освітніх послуг та особливості його функціонування.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I. При якому методі керування рекламною кампанією

відділення фірми виробника самостійно або через місцеві рек-

ламні агенції створюють окремі рекламні програми, що зво-дяться в загальну, яка затверджується керівництвом фірми:

a)         централізований;

b)         децентралізований;

c)         змішаний;

d)         комплексний. II. Вплив транспортних витрат на міжнародну економіку

проявляється в:

a)         підвищенні рівня спеціалізації країн та змін в тери-торіальному поділі праці;

b)         підвищенні рівня спеціалізації країн та обсягів торгівлі;

c)         зниженні обсягів торгівлі та рівня спеціалізації країн;

d)         зниженні обсягів торгівлі та підвищенні рівня спеціалізації країн.

III.Галузі, у яких транспортні витрати на перевезення го-тової продукції значно нижчі, ніж на перевезення сировини, з якої вона виготовляється — це:

a)         галузі, орієнтовані на ресурси;

b)         галузі, орієнтовані на ринок;

c)         галузі, орієнтовані на виробництво;

d)         вільно орієнтовані галузі.

4. Наведіть приклади п’яти послуг, що торгуються, п’яти послуг, що не торгуються і п’яти видів послуг, що можуть бра-ти або не брати участі в міжнародній торгівлі в залежності від обставин. Обгрунтуйте ці обставини.

Варіант № 4

1.         Визначте особливості надання інжинірингових послуг.

2.         Розкрийте сутність поняття страхування, його види та особливості.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I. Відкритий чартер — це:

a)         документ стандартної форми;

b)         документ із зазначенням роду вантажу та пункту при-значення;

Контрольна робота

c)         документ без зазначення роду вантажу з зазначенням пункту призначення;

d)         документ без зазначення роду вантажу і без зазначення пункту призначення.

II. Коносамент — це:

a)         документ на розпорядження товаром в лінійному суд-ноплавстві;

b)         документ на розпорядження товаром в трамповому судноплавстві;

c)         документ на розпорядження товаром в лінійному та трамповому судноплавстві;

d)         документ на розпорядження товаром при перевезеннях залізницею.

III.Коносамент виписується:

a)         один раз для перевезення певної партії вантажу;

b)         один раз для перевезення декількох партії вантажу;

c)         один раз для перевезення вантажів протягом місяця;

d)         для перевезення вантажів протягом року.

4. Обгрунтуйте свою думку щодо наступної ситуації. В міжнародному аеропорті турист здає валізу до камери схову. Чи є послуга по збереженню:

-          такою, що торгується, якщо турист знаходиться за кор-доном;

-          такою, що не торгується, якщо турист є нерезидентом.

Варіант № 5

1.         Розкрийте поняття транспортної логістики як елемен-ту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2.         Визначте специфічні особливості розміщення реклами в ЗМІ.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I. Додаткові рейси здійснюються:

a)         за особливим розкладом та особливим маршрутом;

b)         за особливим розкладом та за маршрутом регулярних рейсів;

c)         за звичайним розкладом за особливим маршрутом;

d)         за звичайним розкладом та за маршрутом регулярних рейсів.

II. До особливостей морського транспорту слід віднести:

a)         необхідність в побудові гідротехнічних споруд;

b)         відсутність впливу на оточуюче середовище;

c)         сезонність перевезень;

d)         ефективність при перевезеннях на відстані більше 200 км.

III.Незалежність від оточуючого середовища характерна для:

a)         морського транспорту;

b)         залізничного транспорту;

c)         повітряного транспорту;

d)         трубопровідного транспорту.

4. Значна частина послуг по будівництву в країні А здійснюється іноземними компаніями. Уряд країни А має намір допомогти національним компаніям зайняти більшу ча-стку на ринку. Який інструмент економічної політики — імпортну квоту, імпортний тариф або внутрішню субсидію — ви б порадили використовувати для цього. Обгрунтуйте свою думку.

Варіант № 6

1.         Охарактеризуйте особливості страхування вантажів при міжнародних перевезеннях морським транспортом.

2.         Визначте історичні передумови виникнення та розвит-ку міжнародного ринку туризму.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I. В наслідок витрат, здійснюваних іноземними туриста-

ми в країні перебування:

a) збільшуються прибутки туристичних фірм та змен-шується попит з боку туристичного сектора економіки на товари і послуги постачальників;

Контрольна робота

b)         збільшується попит з боку туристичного сектора еко-номіки на товари і послуги постачальників та зменшу-ються особисті прибутки населення, побічно пов’язано-го з туристичним бізнесом;

c)         відбувається зростання споживчого попиту та зростан-ня доходів в усіх секторах економіки;

d)         збільшуються прибутки туристичних фірм та змен-шується дохід інших секторів економіки.

II. До особливостей міжнародного туризму як виду еко-номічної діяльності слід віднести:

a)         наявність гнучкості у пропозиціях;

b)         мобільність туристичних послуг;

c)         здатність туристичних послуг до збереження;

d)         потребує участі великої кількості робочої сили. III.До особливостей ціноутворення в галузі туристичного

бізнесу слід віднести:

a)         низька еластичність цін у різних сегментах туристично-го ринку;

b)         співпадання в часі моменту встановлення ціни та купівлі-продажу туристичного продукту;

c)         значна вартість операції з туристичними послугами;

d)         здатність туристичних послуг до збереження.

4. Обгрунтуйте свою думку щодо наступної ситуації. В міжнародному аеропорті турист здає валізу до камери схову. Чи є послуга по збереженню:

-          такою, що торгується, якщо турист знаходиться на батьківщині;

-          такою, що не торгується, якщо турист є нерезидентом.

Варіант № 7

1.         Охарактеризуйте проблеми та перспективи розвитку ринку реклами в Україні.

2.         Проаналізуйте особливості розвитку світового ринку консалтингових послуг.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I.          Для оцінки рівня спеціалізації країни на експорті послуг

розраховується індекс, який показує:

a)         відношення частки експорту послуг до частки експорту товарів у ВНП;

b)         співвідношення частки експорту і частки імпорту по-слуг у ВНП;

c)         частку експорту послуг у ВНП;

d)         частку імпорту послуг у ВНП.

II.        Міжнародні кредитні угоди, повітряні та морські пере-

везення пасажирів та вантажів є послугами, які відносяться

до:

a)         тих, які можуть бути об’єктом міжнародної торгівлі;

b)         тих, які не можуть бути об’єктом міжнародної торгівлі;

c)         тих, які можуть вироблятися як для внутрішніх потреб, так і на експорт;

d)         тих, які можуть вироблятися лише для внутрішніх по-треб.

III.       До основних принципів інжиніринга слід віднести:

e)         комплексний підхід до здійснення проектів;

f)          розробка проектів з урахуванням власних можливос-тей;

g)         використання стандартних методів управління;

h) одноваріантність технічних та економічних розробок.

4.         В країні А баланс послуг по міжнародним подорожам

зводиться з від’ємним сальдо. Які конкретні способи покра-

щення цього балансу можна запропонувати? Обгрунтуйте

свою думку.

Варіант № 8

1.         Охарактеризуйте роль транспорту у зовнішньоеко-номічній діяльності підприємства.

2.         Визначте основні особливості методології вивчення світового ринку послуг.

Контрольна робота

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I.          Особливості інжинірингу як особливої форми виробничої

діяльності полягають в наступному:

e)         інжинірингові послуги втілюються в матеріальній формі продукту;

f)          послуги не мають комерційного характеру;

g)         послуги не потребують безпосередньої зустрічі замов-ника та виконавця;

h) послуги можуть тиражуватися.

II.        Передпроектні інжинірингові послуги включають:

e)         дослідження ринку, топографічні зйомки, дослідження грунтів;

f)          підготовку генерального плану;

g)         попередню оцінку вартості проекту;

h) підготовку контрактної документації.

III.Сторонами договору про надання інжинірингових послуг

можуть бути:

e)         лише дві юридичні особи;

f)          лише три юридичні особи;

g)         лише чотири юридичні особи; h) багато юридичних осіб.

4.         Обгрунтуйте свою думку щодо наступної ситуації.

Приватизоване підприємство оплачує своїм співробітникам

витрати на відрядження за кордон (добові, готельні, представ-

ницькі). Чи включаються ці витрати до державного балансу

торгівлі послугами?

Варіант № 9

1.         Охарактеризуйте процес становлення та формування ринку послуг США.

2.         Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку інфор-маційного ринку.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I.          У світовій практиці вартість інженерно — консуль-

таційних послуг складає:

e)         1-3% вартості об’єкта, що споруджується;

f)          3-5% вартості об’єкта, що споруджується;

g)         5-7% вартості об’єкта, що споруджується; h) 3-10% вартості об’єкта, що споруджується.

II.        Фінансова послуга — це:

e)         операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок;

f)          операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб;

g)         операції з фінансовими активами, що здійснюються у власних інтересах за власний рахунок;

h) операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за рахунок цих осіб або за власний рахунок.

III.       Хайринг — це:

e)         надкороткострокова оренда майна;

f)          короткострокова оренда майна;

g)         довгострокова оренда майна; h) середньострокова оренда майна.

4. Значна частина послуг по будівництву в країні А здійснюється іноземними компаніями. Уряд країни А має намір допомогти національним компаніям зайняти більшу ча-стку на ринку. Який інструмент економічної політики — імпортну квоту, імпортний тариф або внутрішню субсидію — ви б порадили використовувати для цього. Обгрунтуйте свою думку.

Варіант № 10

1.         Охарактеризуйте особливості надання транспортних послуг в Україні.

2.         Проаналізуйте основні тенденції розвитку міжнарод-ного ринку фінансових послуг.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

Контрольна робота

I.          Прямими учасниками лізингової угоди є:

e)         лізингодавці, лізингоотримувачі, постачальники лізин-гового майна;

f)          лізингодавці, лізингоотримувачі;

g)         лізингодавці, лізингоотримувачі, комерційні банки;

h) лізингодавці, лізингоотримувачі, інвестиційні банки.

II.        Чистий лізинг означає, що:

e)         усі витрати по обслуговуванню майна приймає на себе лізингодавець;

f)          усі витрати по обслуговуванню майна приймає на себе лізингоотримувач;

g)         більшість витрат приймає на себе лізингодавець;

h) витрати розподіляються пропорційно між лізингодав-цем та лізингоотримувачем. III.Договір морського страхування повинен мати:

e)         письмову форму;

f)          усну форму;

g)         письмову або усну форму; h) письмову та усну форму.

4. Визначте вартість інжинірингових послуг за методом “фактичні витрати + фіксована винагорода” використовуючи наступні дані. Попередня оцінка вартості послуг інжиніринго-вої компанії була визначена у розмірі 15 тис. дол. Після вико-нання проекту виявилося, що реальні затрати склали 20 тис. дол. Процент винагороди складає 10%.

Варіант №11

1.         Проаналізуйте характерні риси функціонування та розвитку ринку освітніх послуг.

2.         Обгрунтуйте доцільність використання основних ме-тодів визначення вартості інжинірингових послуг.

3.         Дайте відповідь на тестові запитання:

I. До основних особливостей ринку послуг слід віднести: a. системність розвитку;

b.         довший життєвий цикл послуги у порівнянні з товаром;

c.         нечутливість до ринкових змін;

d.         низька швидкість обороту капіталу.

II.        Ордерний коносамент:

a.         виписується на конкретного одержувача товару;

b.         надає право кожному, хто є власником, розпоряджати-

ся товаром;

c.         передбачає необхідність доставити товар вказаній сто-

роні;

d.         передбачає необхідність доставити товар за вказівкою

позначеної сторони.

III.       Підхід до аналізу ринку послуг, який передбачає вивчен-

ня взаємозв’язків між структурними елементами системи по-

слуг — це:

a.         системно-структурний;

b.         системно-функціональний;

c.         системно-генетичний.

d.         системно-інтегративний.

4. Охарактеризуйте ступінь залучення країни А до світо-вої торгівлі послугами використовуючи наступні показники. Об’єм експорту послуг країни становить 79,3 млрд. дол., екс-порту товарів — 180, 2 млрд. дол. Обсяг зовнішньоторговель-ного обороту — 2675 млрд. дол. Обсяг імпорту країни стано-вить 1335 млрд. дол., ВВП = 3567 млрд. дол.

ЗаключнняWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_926e5f8c8e3dd2cad5121285a763a9a0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0