Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 13. Пропозиція міжнародних інформаційних послуг в Україні : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 13. Пропозиція міжнародних інформаційних послуг в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Основними постачальниками інформаційних продуктів і послуг на українському ринку виступають центри-генератори баз даних, служби телекомунікацій, інформаційні брокери, маркетингові і консультаційні фірми. Більшість організацій і підприємств поставляють ІПП на комерційній основі, їхня діяльність націлена на беззупинне і систематичне забезпечен-ня клієнтів важливою інформацією. Пропозицію інфор-маційних послуг на українському ринку можна розділити на три основних сектора:

■          виключно інформаційні послуги (надання адресно-довідникової інформації, телекомунікаційні послуги та ін.);

■          інформаційно — консалтингові послуги, тобто послуги, які мають ознаки як інформаційного, так і консалтинго-вого характеру (маркетингові дослідження, перевірка надійності партнерів та ін.);

■          консалтингові послуги (консультування по зовнішньое-кономічній діяльності, юридичні консультації та ін. ).

Сьогодні основними суб’єктами інформаційного ринку вис-тупають:

■          органи державного управління;

■          оперативно-комерційний апарат (Торгово-промислова палата України, комерційні банки та ін. );

■          органи статистики;

■          видавці адресних і адресно — номенклатурних довідників;

■          видавці економічних газет і часописів;

■          підприємства, що виробляють банки і бази даних та на-дають телекомунікаційні послуги;

■          підприємства, що надають маркетингові послуги;

■          консалтингові фірми.

Органи державного управління, які проводять реєстрацію суб’єктів господарської діяльності і їх ліцензування, є одним з

основних джерел ділової інформації. Вони мають відомості про напрямки діяльності підприємств, їх установчі документи, адресну інформацію та дані про персонал, але, на жаль, досить рідко поширюють реєстри підприємств, які ліцензовані по різним видам діяльності і приділяють недостатньо уваги про-блемі оновлення наявної інформації. Тільки Фонд державного майна друкує відомості про зареєстровані інвестиційні фонди.

Регіональні підрозділи Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків, які мають оперативні зв’язки з торговими представ-ництвами України за кордоном, надають інформацію про різні форми торгового співробітництва; економіко-статистичні і кон’юнктурні матеріали; відомості про іноземних партнерів та міжнародні ринки, зарубіжні і вітчизняні виставки, ярмарки, презентації нових товарів; дані про зміни у законодавстві різних країн; інформацію про порядок товароруху та інші матеріали.

Допомогу в одержанні ринкової інформації в Україні надає Торгово-промислова палата України (ТПП), зокрема Уп-равління інформації ТПП. Основними завданнями Уп-равління інформації ТПП є організація системи довідково-інформаційного і консультаційного забезпечення ділових зв’язків в ТПП; участь в створенні, вдосконаленні і функціону-ванні Єдиної системи ділової інформації в Україні; створення, пошук, обробка, систематизація, поширення ресурсів ділової інформації; створення і реалізація системи довідково-інфор-маційних і консультаційних послуг для українських і закор-донних партнерів; встановлення прямих контактів з ук-раїнськими і закордонними власниками ресурсів ділової інформації. ТПП надає такі види послуг: адресна, адресно-но-менклатурна, фірмова, цінова, аналітичні довідки та ін.

Органи статистики мають в своєму розпорядженні значні обсяги інформації і регулярно видають статистичні довідники, їхня діяльність спрямована на одержання узагаль-нених даних по галузям народного господарства і областям України, тому первинні дані одержати практично неможливо.

Найбільш поширеними на інформаційному ринку Ук-раїни через їх прийнятні ціни і розгалужену систему розпов-Глава 13. Пропозиція міжнародних інформаційних послуг в Україні

сюдження є товари в друкованій формі — довідники і ділова періодика. Українськими видавцями випускаються тільки два види довідників — адресні й адресно-номенклатурні, їх можна розділити на:

■          універсальні, які охоплюють підприємства всіх або більшості регіонів України (“Промисловість України”, “Незалежні виробники товарів і послуг “ та ін);

■          галузеві (“Харчова промисловість України”, “Сільсько-господарські підприємства України” та ін.);

■          регіональні, що включають підприємства окремого регіону України (“Жовті сторінки.” та ін.).

До загальних недоліків друкованих довідників відносять:

■          недостатнє охоплення недержавних підприємств, що обумовлено небажанням деяких фірм давати про себе інформацію;

■          недосконалу класифікацію товарів і послуг;

■          недостатню достовірність інформації і її обсяг щодо по-казників діяльності підприємств.

В економічних журналах (“Ділове життя”, “Економіка Ук-раїни” та ін.) публікують інформаційно-аналітичні матеріали. Інформаційні продукти представлені також базами і банками даних, текстовими інформаційно -пошуковими системами.

Uanet/Relkom забезпечує можливість роботи в мережі Інтернет, доступ до інформації електронної дошки оголошень світових комп’ютерних мереж і ін. Інтернет стає важливим бізнес-інструментом, і чим швидше підприємства почнуть роз-глядати її в цьому аспекті, тим скоріше вони досягнуть успіху. В комерції Інтернет можна розглядати як: засіб зв’язку; джере-ло інформації та її розміщення; здійснення бізнесу через публічні мережі (реклама, закриті каталоги з можливістю за-мовлення, віртуальні магазини, електронні біржі). Абоненти мережі Інтернет в Україні користуються послугами таких інформаційно — довідкових служб:

■          Internet securites, яка дає надійну оперативну ділову

інформацію про розвиток ринків в Центральній і

Східній Європі;

■          The Interactive Investor дає можливість оперативного отримання корисних порад про отримання і вкладення грошей. Вона призначена для незалежних фінансових радників та приватних інвесторів;

■          ЕСНО — доступ до 20 баз даних ділової інформації про Європу в режимі on-line;

■          European Business Directory містить список 150000 компаній з 25 європейських країн, які найбільш ди-намічно розвивають асортимент своїх товарів та послуг, нарощують обсяг їх експорту.

Важливим ресурсом Інтернет є World Wide Web (WWW), в якому існують сервери практично з будь-якої те-матики. WWW використовується для розміщення різно-манітної нормативної, статистичної і ділової інформації, ката-логів продукції фірм. На Web-сторінках можна швидко знай-ти і отримати інформацію про товари і послуги, яку часом не-можливо отримати іншими шляхами. Найбільш використову-ваними є інформаційні рубрики, які стосуються інформації про діяльність компаній, продукти і послуги, зайнятості насе-лення, фінансів і інвестицій тощо. Світовою тенденцією є різке зростання числа серверів, які працюють по рубриках: електронна комерція, інформація про малий бізнес, елек-тронні біржі, економіка споживчих товарів.

На українських WWW серверах можна знайти різно-манітну інформацію: правові довідникові системи, рекламу комерційних фірм з переліком товарів і послуг, електронні версії різноманітних друкованих видань та ін. Щодо України, то інформація про Інтернет і бізнес-сервери неповна. Це вира-жається в недостатньому представленні українських бізнес-серверів в світових пошукових серверах та каталогах серверів. Стримуючими факторами в розвитку бізнесового використан-ня Інтернет в Україні є недостатня комп’ютеризованість насе-лення, підприємств та установ; низька технічна якість теле-фонних ліній, недостатня для забезпечення нормальної робо-ти сучасного комунікаційного обладнання; недостатній розви-ток банківської системи, пов’язаної із здійсненням та прий-няттям платежів через систему кредитних карток.

Глава 13. Пропозиція міжнародних інформаційних послуг в Україні

Послуги в сфері маркетингу в Україні почали розвиватися на початку 90-х років. Сьогодні на цьому важливому сегменті ринку послуг здійснюють свою діяльність близько 180 ком-паній, серед яких можна виділити “Socis Gallup Ukraine”, “UMG”, “USM”, “Центр маркетингових досліджень” та ін. Во-ни проводять детальні дослідження окремих секторів ринку, попиту і пропозиції по групам товарів і споживачів, збирають інформацію по окремим підприємствам. Характерною рисою маркетингових досліджень на українському ринку є переваж-на орієнтація маркетинтових фірм на закордонних замовників. Це пояснюється тим, що платоспроможність іноземних підприємств значно вища, ніж вітчизняних; для нерезидентів більш вигідно користуватись послугами українських інфор-маційних підприємств, ніж самостійно вивчати український ринок. Крім того, більшість вітчизняних підприємств ще не повною мірою усвідомили важливість глибокого вивчення ринків.

Можна виділити три основних напрямки маркетингових досліджень:

■          дослідження споживчих ринків;

■          дослідження ринків товарів промислового призначен-ня;

■          маркетинтові дослідження з метою пошуку ділових партнерів.

До послуг, які швидко розвиваються, в сфері маркетинго-вих досліджень відноситься пошук партнерів, який передбачає анкетування потенційних партнерів, збір первинної інфор-мації і розробку рекомендацій для підприємства-замовника і навіть перевірку надійності партнерів.

Таким чином, споживачі інформаційних послуг в Україні можуть задовольняти свої інформаційні потреби такими спо-собами:

■          придбати довідкові видання або необхідні бази даних;

■          підключитися до комп’ютерних мереж з метою виходу на закордонні банки даних;

■          звернутися в спеціалізовані інформаційні підприємства.