Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 12. Ринок консалтингових послуг в Україні : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 12. Ринок консалтингових послуг в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Глобалізація економіки спричинила зокрема і помітне зростання світового ринку бізнес-консалтингових послуг. Останні досягнення інформаційних технологій, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств і про технології ведення бізнесу. Насичення тра-диційних товарних ринків вимагає й повсякчасного пошуку нових підходів до споживача. Саме тому понад 80% портфе-ля замовлень основних консультаційних фірм становлять за-мовлення, пов’язані з реорганізацією та реструктуризацією бізнесів. Загалом обсяг ринку бізнес- та менеджмент-консал-тингу сьогодні оцінюється майже в $90 млрд з річним приро-стом у 15-20% впродовж останніх кількох років. На початку 80-х років у галузі управлінського консультування було зай-нято приблизно 18 000 консультантів, а зараз таких фахівців понад 700 тис., і це без урахування консультантів, які займа-ються тільки питаннями інформаційних технологій і уп-равління персоналом.

Дослідження рівня задоволення корпоративного менедж-менту результатами консультацій, проведене Kennedy Information Group у 242 західних компаніях, показало, що чим більша консалтингова фірма, тим менше клієнти задоволені її послугами. Президенти компаній більшою мірою задоволені послугами консультантів, ніж віце-президенти і директори за напрямами діяльності. Особливо цікаво те, що менеджери компаній, які витрачають на консалтинг більше, вважають от-римані послуги кориснішими, ніж керівництво тих суб’єктів господарювання, чиї видатки на консалтинг були порівняно невеликими.

У розвинених країнах 15% компаній користуються послу-гами консультантів регулярно і 35% звертаються до консуль-тантів епізодично, в міру необхідності. Серед особливостей розвитку світового консалтингу слід виділити наступні:

■          понад 80% портфеля замовлень консультаційних фірм становлять замовлення, пов’язані з реорганізацією та реструктуризацією бізнесу;

■          чотири найбільші консалтингові компанії контролю-ють 80% прибутків галузі;

■          у компаніях, які витрачають на консалтинг більше, вва-жають отримані послуги кориснішими.

На сьогодні, в Україні ринок бізнес-консультування роз-винений мало, але швидкість його зростання доволі висока. На початку 90-х років в Україні було відкрито представництва західних менеджмент-консалтингових компаній, таких як PriceWaterhouse Соopers, Deloitte & Touche, Coopers & Lybrand, Ernst & Young, KPMG, Baker & McKenzie, Barents Group, LLC, Arthur Andersen, Roland Berger & Partners, Dr. Wisselchuber & Partners та інші. Ці компанії вийшли на ринок України або супроводжуючи своїх давніх клієнтів, або як ре-алізатори проектів технічної допомоги, фінансованих міжна-родними донорськими організаціями. Лише деякі з невеликих західних фірм ризикнули вийти на ринок України з метою розширення географії бізнесу та в пошуках нового клієнта. 80% іноземних консалтингових компаній тримаються на рин-ку України саме завдяки реалізації проектів міжнародної до-помоги. Великі консалтингові компанії надають переважно послуги з менеджмент-тренінгу та аудиту. Пізніше почали з’являтися національні менеджмент-консалтингові компанії: Київ менеджмент консалтинг, Український центр післяприва-тизаційної підтримки підприємств у Києві, а також аналогічні організації — у Харкові, Одесі, Львові. Головними статутними завданнями фахових асоціацій та інститутів консультантів є забезпечення якості консалтингових послуг і фахового повод-ження своїх членів.

Серед основних проблемних питань, які хвилюють керівників компаній слід виділити наступні:

■          мінімізація податкових виплат;

■          неплатежі контрагентів-боржників;

■          збільшення собівартості;

Глава 12. Ринок консалтингових послуг в Україні

■          реалізація продукції на внутрішньому ринку.

Враховуючи це, консультанти роблять висновок, що стра-

тегічні завдання розвитку виробництва — освоєння нової про-дукції, підвищення її якості, зниження собівартості, пошук інвесторів — відступають на задній план, поступаючись місцем необхідності задоволення поточних потреб “трудового колек-тиву”.

В цілому ставлення до менеджмент-консультантів в Ук-раїні, принаймні на рівні загальних уявлень, сприятливе. Од-нак рівень готовності оплачувати послуги набагато менший. Так, 19,3% українських підприємців вважають, що потреба в менеджмент-консультантах дуже велика, 24,7% — що консуль-танти можуть бути корисними, 45,8% — що можуть бути кори-сними іноді, 3,6% думають, що робота з консультантами — це безглузді витрати, 1,2% впевнені, що Україна не готова до та-кого типу послуг.

Необхідно відмітити, що основна маса директорів покла-дається на власні сили або намагається самостійно переймати чужий досвід, і тільки 14% постійно використовують поради і послуги консультантів.

Головними галузями, у яких є необхідною допомога ме-неджмент-консультантів, є:

■          поліпшення ведення бізнесу;

■          стратегічне планування;

■          впровадження інформаційних систем і технологій;

■          системи управління якістю;

■          системи управління персоналом;

■          управління інформаційними потоками.

Іноземні консультаційні фірми, які починають свою діяльність в Україні, зазвичай мають тут, одного—двох пред-ставників, основним завданням яких є визначення рівня при-вабливості українського ринку для своєї фірми й визначення стратегії. Це близько 150 консультаційних фірм з усіх країн Європейської співдружності переважно з питань уп-равлінського і фінансового консультування в конкретних га-лузях.

Вітчизняні консультаційні фірми можна поділити на такі, що виникли і розвивалися на базі проведеного державою про-цесу зміни форм власності, і такі, що надають консультаційні послуги, спеціалізовані за видами (маркетинг, податкове пла-нування тощо), а також за напрямами і галузями (пост-прива-тизаційна підтримка, приватизація земельних ділянок, кон-сультування підприємств агропромислового комплексу). Вар-то відзначити, що українські консалтингові фірми є цілком конкурентоспроможними, особливо в таких видах діяльності, як реструктуризація підприємств та організація бізнес-про-цесів, управління якістю, інжиніринг, інформаційні техно-логії, маркетинг, аудит, кадровий консалтинг і навчання.

Сьогодні консалтингові послуги надають також консуль-танти-індивідуали, які працюють у вузьких технічних галузях. Їх перевагою є чітко індивідуалізований і гнучкий підхід та конкурентоспроможна ціна послуг. Часто консультанти-індивідуали збираються у команду для виконання складних завдань у галузях, що виходять за рамки їхньої індивідуальної компетенції.

Сьогодні вітчизняні та іноземні фірми пропонують такі послуги в сфері консалтингу:

■          юридичні консультації та захист інтересів в суді;

■          консультування по оподаткуванню;

■          експертиза контрактів і консультування по контракт-ному праву;

■          консультування по зовнішньоекономічній діяльності;

■          консультування по менеджменту персоналу;

■          консультування по фінансовому менеджменту;

■          стратегічне планування і консультування з питань стратегій;

■          розробка рекламної політики і консультування по рек-ламній стратегії;

■          бізнес-планування, розробка інвестиційних проектів і консультації по фінансам і маркетингу.

Фірми, що надають консультаційні послуги вітчизняному ринку, можна розділити на такі групи :

Глава 12. Ринок консалтингових послуг в Україні

1.         Квазіконсультаційні компанії. Вони, як правило, не ма-ють постійного штату консультантів і є або чисто фіктивними юридичними утвореннями, або мають цілком відмінний від консалтингу профіль діяльності. Питома вага таких компаній значна в великих і середніх містах, в меншій мірі це характер-но для Києва, де вже склався ринок консультаці йних послуг.

2.         Дрібні українські консалтингові фірми. Більшість з них укомплектовані високопрофесійними спеціалістами. Перева-гою й одночасно недоліком цих компаній є їх невеликий розмір (чисельність персоналу від 1 до 5 чоловік). Свої послу-ги вони пропонують за досить помірну ціну. Накладні витрати таких фірм відносно невеликі, їх більша частина складається з витрат на оплату праці. Водночас малочисельність персоналу означає невеликі можливості в плані збору інформації, спект-ра договорів, що укладаються, і широти їх охоплення.

3.         Середні і крупні українські консалтингові фірми. Ця гру-па консультаційних фірм є найбільш збалансованою стосовно потреб клієнта. Їх розцінки істотно вищі, ніж в дрібних фірмах (за рахунок накладних витрат), але вони більш повно задо-вольняють запити клаєнтів. Такі фірми можуть одночасно працювати по багатьом напрямкам, залучаючи вузько-профільних спеціалістів, здійснювати широкомасштабний збір інформації для виконання договорів, при необхідності прискорювати термін виконання робіт, залучаючи додаткові ресурси. Недоліком цих компаній є відсутність належного імені фірми, яке б відповідало вимогам іноземних партнерів.

4.         Іноземні консалтингові фірми. Вони пропонують кон-сультації з питань оподатковування, структурного уп-равління, бізнес-планування, реструктуризації компаній, інве-стицій, підприємництва, приватизації. Останнім часом в прак-тиці іноземних фірм з’явилась тенденція залучення до свого персоналу українських спеціалістів. Це пов’язано з високим рівнем їх професіоналізму, знанням психології українського народу і недоліків українського ринку.

За даними досліджень, 42% консультаційних фірм в Ук-раїні займаються тільки консультаційною діяльністю. У 30%

фірм частка консультаційної діяльності в структурі доходів становить 80% і більше. Кількість організацій, які мають відділи консультування, становить 23% від загальної кількості всіх українських суб’єктів підприємництва.

Етапи надання консалтингової послуги:

■          пошуковий. Передбачає здійснення консультантом діаг-ностики компанії (1,5-2 місяці). Наприкінці етапу діагностики менеджмент-консультант робить презентацію діагностики і представляє описання поточного стану компанії.

■          вирішальний. Передбачає написання та застосування конкретних пропозицій щодо виправлення (реструктуризації) кожного окремо взятого бізнес-процесу. Найтривалішим є процес власне зміни бізнес-процесів на локальному рівні. Ад-же це часто потребує зміни всієї системи взаємозв’язків на підприємстві чи на конкретній його ділянці. Що більше — це вимагає усвідомлення суті змін на рівні кожного працівника, відділу, і нового ставлення до роботи, яку вони виконують.

На формування ціни менеджмент-консалтингових послуг впливає багато факторів: кількість потрібних для роботи днів, кваліфікація консультанта та статус фірми, стан компанії та обсяг роботи, яку потрібно виконати, кількість залучених кон-сультантів тощо. Крім того, послуги надаються зазвичай у комплексі: діагностика поточного стану, розроблення стра-тегії, тренінги для персоналу — і все це один проект. Клієнт платить за комплекс, і виокремити якусь послугу та вирахува-ти її економічний ефект неможливо. Мінімальні ставки про-фесійних менеджмент-консультантів в Україні починаються з позначки $100 за повний день роботи. Із збільшенням кваліфікації та іменитості консультантів зростає відповідно і оплата.

Глава 13. Пропозиція міжнародних інформаційних послуг в Україні