Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Особливості міжнародної конкуренції в сфері послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

1.3. Особливості міжнародної конкуренції в сфері послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

В умовах глобалізації спостерігається інтенсивний розви-ток світогосподарських зв’язків між країнами. Все більше дер-жав бере участь у міжнародному поділі праці, кооперації і спеціалізації виробництва та торгівлі. Це призводить до появи на міжнародній арені все більшої кількості країн-конкурентів, які прагнуть зайняти визначене місце на ринку. Значної уваги заслуговує конкуренція в галузі промислових товарів. Однак послуги вже давно складають переважну частину економіки більшості країн. Розвиток таких їх видів, як фінанси, транс-порт і зв’язок відіграє істотну роль у промисловій революції. Сьогодні сектор послуг помітно зростає і стає важливим ком-понентом національної економіки майже всіх розвинутих країн.

Закономірною складовою розвитку сфери послуг є конку-рентна боротьба.

Конкуренція в сфері послуг представляє собою зма-гання між компаніями (або країнами) за виробництво по-слуг з певним набором властивостей, які мають переваж-ну цінність для споживача в порівнянні з аналогічними, що надаються конкурентами.

Передумовами виникнення цього явища є відмінності в забезпеченості природними ресурсами, кваліфікованою робо-чою силою, різний рівень економічного розвитку галузі в країнах світу та науково-технічного потенціалу держав.

З економічної точки зору конкуренція в цій сфері представ-ляє собою процес взаємодії ринкових суб’єктів, в результаті якого з них виділяються найсильніші з т. з. забезпеченості факторами виробництва, ресурсами, технологіями для розвит-ку галузі і які визначають загальні тенденції її функціонуван-ня.

Слід відмітити, що наявність ресурсів однакового рівня для розвитку сфери послуг в декількох країнах не зумовлює їх рівності як конкурентів. Це можна пояснити різним рівнем економічного розвитку країн, нерівномірністю залучення до світової торгівлі, відмінностями в законодавстві, яким регу-люється сфера послуг і т.д. Сукупність зазначених показників формує конкурентоспроможність галузі послуг.

Конкуренція в сфері послуг має свої особливості. Серед них доцільно виділити наступні:

■          різні країни значно відрізняються за характером національних конкурентних переваг в галузях послуг, так само як це має місце у виробничій сфері.

■          для більшості галузей сфери послуг ефект від укруп-нення масштабів підприємств є невеликим. Багато з них дуже роздроблені і нараховують безліч невеликих фірм, що надають послуги на локальній основі. Тому сьогодні з метою збільшення своєї конкурентоспро-можності велика кількість організацій сфери послуг швидко консолідуються.

Глава 1. Теоретичні основи аналізу світового ринку послуг

■ через природу більшості послуг багато видів діяльності

організації, яка надає послуги, повинні здійснюватися

безпосередньо там, де знаходиться покупець. Для того,

щоб не втратити споживача та, відповідно, свої конку-

рентні позиції на ринку, фірми створюють в кожній

країні офіси або відділення, що надають послуги.

Необхідно розглянути 3 основні форми міжнародної кон-

куренції в сфері послуг. Зазвичай, в практиці міжнародного

бізнесу, використовуються їх різноманітні комбінації. Серед

них можна виділити наступні:

1.         Мобільні покупці направляються в країну, де послуги ви-робляються. В даному випадку ми можемо говорити про міжнародну конкуренцію в таких видах послуг як туризм, освіта, медична допомога, збереження або складування то-варів, транспорт. Припустимо, що необхідна послуга може бу-ти надана в п’яти державах. При цьому покупець направиться туди, де зможе одержати послугу, яка коштує дешевше ана-логічної, наданої в своїй або третій країні навіть з урахуванням вартості поїздки. Якщо в двох з п’яти країн ціна на послугу бу-де однаковою, споживач обере ту, яка найбільш повно відповідатиме його смаку, бажанню та звичкам. Отже, це доз-воляє зробити висновок, що в даному випадку основою конку-рентної переваги країни є вартість послуги.

2.         Фірми однієї країни надають послуги в інших країнах, ви-користовуючи для цього свій внутрішній персонал і технічні за-соби. Йдеться про те, що послуги можуть бути надані інозем-ним покупцям з використанням наявних у фірми персоналу і технічних засобів, наприклад, при консультуванні з питань підприємництва, або при інжинірингу. Ця форма міжнародної конкуренції в переважає там, де немає необхідності в підтримці частих контактів із замовником.

3.         Фірми однієї країни надають послуги в інших країнах че-рез посередництво сервісних фірм, що знаходяться за кордоном і обслуговуються персоналом, направленим із країни базування компанії, або набраним з числа місцевих жителів. При цьому, службовці даної фірми направляються за кордон, щоб засну-

вати там представництва, але на роботу наймають і місцевих жителів, навчають їх, щоб згодом вони змогли відігравати важ-ливу роль у бізнесі фірми. Ця форма міжнародної конкуренції переважає в бухгалтерсько-аудиторській справі, рекламі, банківській справі та ін. Серед передумов розвитку та інтен-сифікації цього виду економічного змагання можна виділити подібність потреб в послугах споживачів різних країн, появу більш мобільних і більш інформованих покупців послуг, зрос-таючу мобільність персоналу, значні розбіжності між країна-ми у вартості, якості і переліку послуг, наданих місцевими фірмами.

Слід зауважити, що міжнародна конкуренція набуває пев-них особливостей в кожній галузі сфери послуг. Це вимагає відповідного вибору форм та методів змагання на ринку.