Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 9. Світовий ринок фінансових послуг 9.1. Особливості функціонування ринку міжнародних фінансових послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 9. Світовий ринок фінансових послуг 9.1. Особливості функціонування ринку міжнародних фінансових послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Ринок фінансових послуг є особливою, притаманною ли-ше ринковій економіці сферою економічних взаємовідносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки. В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші протягом століть формувались і розвивались як товар, подібний до будь-якого іншого, ринок фінансових послуг має розвинену інфраструк-туру. Сьогодні фінансові послуги мають не менше значення, ніж виробництво. Найбільш динамічно розвивається та части-на сфери послуг, яка пов’язана із задоволенням потреб суспільного виробництва: фінансово-кредитне обслуговуван-ня, страхові послуги, інформаційне і бухгалтерське обслугову-вання. Платність фінансових послуг обумовлена самим харак-тером послуги, що є вільною і ніби прихованою в товарі.

Фінансова послуга — операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний раху-нок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отриманя прибутку або збе-реження реальної вартості фінансових активів.

Фінансовими вважаються такі послуги:

■          випуск платіжних документів, платіжних карток, до-рожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

■          довірче управління фінансовими активами;

■          діяльність з обміну валют;

■          залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

■          фінансовий лізинг;

Глава 9. Світовий ринок фінансових послуг

■          надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

■          надання гарантій та поручительств;

■          переказ грошей;

■          послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

■          торгівля цінними паперами;

■          факторинг;

■          інші операції.

Важливим стимулюючим фактором все більш широкого впровадження виробничих компаній у сферу фінансових по-слуг є створення вертикально інтегрованої структури ком-паній, що дозволяє знизити витрати і посилити орієнтацію на споживача. Також підвищується значення некапіталомістких видів послуг, пов’язаних із використанням висококваліфіко-ваної праці, до яких належать фінансові послуги.

На сучасному етапі фінансові установи розглядають у світлі двох ключових концепцій: сфера надання фінансових послуг і фірма, що надає фінансові послуги — це бізнес, що по-стачає фінансову продукцію і послуги. Загальні категорії цієї продукції та послуг включають операційні рахунки (напри-клад, поточні рахунки), портфельні послуги (наприклад, пози-ки і депозити), страхування, банківська діяльність інвестиції (наприклад, підписання цінних паперів і угоди брокера, діле-ра), послуги довіреної особи, фінансове планування, обробка інформації, даних.

Сфера надання фінансових послуг може розглядатися як сукупність усіх фірм, що надають фінансові послуги. З іншого боку, сфера надання фінансових послуг — об’єднання таких традиційних і сегментованих галузей промисловості, як банківська діяльність, цінні папери, страхування, нерухомість, кредит, фінанси. Наприклад, у США сфера надання фінансо-вих послуг включає нефінансові корпорації типу “Дженерал Моторс”, “Ford Motor Company”, “Sears”, “AT and T”, які зай-няті у виробництві та наданні фінансових послуг.

Для фінансового ринку, щоб бути повністю досконалим, не-обхідно:

■          всім учасникам мати доступ на ринок і будь-кому з учасників не мати контролю над цінами;

■          інформація відносно фінансових активів повинна бути легко доступною для всіх учасників;

■          не повинно бути перешкод щодо вільної торгівлі фінан-совими активами;

■          у стягненні податків, зборів не має бути спотворення, перекручування.

Якщо ці умови існують, то ціни на фінансові активи точ-но і швидко відображають інформацію про фінансові активи, фінансові ринки можна вважати ефективними.

У конкурентоспроможному світі банки — просто звичайні посередники, які відповідають потребам і можливостям пози-чальників кредиторів. Роль конкурентоспроможності банківської системи в загальній структурі рівноваги пасивна. Сфера надання послуг, у якій працюють комерційні банки, знаходиться у стані змін. Зміни в цій сфері пов’язані з такими ключовими факторами:

■          технологія;

■          перерегулювання (включаючи реформу щодо страху-вання депозитів);

■          ризик;

■          змагання за клієнтів і адекватність капіталу.

Під технологією розуміється засіб перетворення вихідних матеріалів (люди, інформація чи фізичні матеріали) для отри-мання бажаної продукції чи послуг. Поняття “перерегулюван-ня” далеке від регулювання, взагалі, воно передбачає відсутність регулювання. Так як повністю нерегульована сфе-ра надання послуг навряд чи виникне, пропонується “перере-гулювання” як термін, що описує усунення чи послаблення бар’єрів у змаганні в банківській діяльності. Існує п’ять пер-винних бар’єрів щодо змагання у банківській діяльності: ціна чи засіб управління в межах інтересу; обмеження виробництва; організаційні обмеження; географічні обмеження і податки.

Глава 9. Світовий ринок фінансових послуг

З того часу, як фірми, що надають фінансові послуги, три-мають портфелі фінансових активів і заборгованості, їх чиста вартість чуттєва до непередбачених змін. Оскільки фактичні зміни рівні очікуваним змінам плюс непередбачені зміни, то очікувані зміни повинні бути включені в раціональні порт-фельні рішення. Відповідно, лише непередбачені зміни впли-вають на вартість. Управління ризику — одне з головних за-вдань фінансового управління банків (чи фірм, що надають фінансові послуги).

У сучасній сфері надання фінансових послуг змагання за клієнтів стало жорстким. Коли банки мали монополістичну владу, то не було потреби в розвитку маркетингової діяль-ності, але в умовах конкурентної боротьби виробничий розви-ток і маркетинг — це критичні фактори успіху для фірм, що на-дають фінансові послуги. Оскільки стандартна економічна мо-дель ринкової структури припускає виживання продукції з найбільш низькою вартістю, то клієнти повинні мати вигоду з більш низьких цін і більш широкого вибору фінансової про-дукції і послуг як росту змагання.