Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b0b4b43ed95cd717f6925e5f515abd2d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Методи визначення інтернаціональної вартості інжинірингових послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

8.3. Методи визначення інтернаціональної вартості інжинірингових послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Одним з найскладніших питань, що узгоджується між за-мовником і виконавцем (консультантом) на стадії укладання договору, є розрахунок вартості інжинірингових послуг. Це зумовлено як різноманітністю послуг, що надаються, так і їх нестандартністю, неможливістю попередньо встановити оста-точний обсяг необхідних робіт і загальну суму витрат, пов’яза-них з їх виконанням. Тому вартість послуг, що була визначена на стадії укладання контракту, може бути скоригована згідно із фактичними витратами по закінченні робіт.

У світовій практиці використовуються такі основні мето-ди розрахунку винагороди за надані інженерно-консультаційні послуги:

■          за витраченим часом;

■          за фактичними витратами плюс фіксована винагорода;

■          за відсотковою часткою від вартості об’єкта. Перший метод — за витраченим часом — застосовується

при визначенні вартості таких послуг, як попередні техніко-економічні дослідження, технічний контроль за монтажем об-ладнання і виконанням будівельно-монтажних робіт, консуль-тації та складання висновків з питань, що не потребують вико-нання проектних робіт і креслення, а також за інші види робіт, реалізація яких потребує невеликої кількості консультантів. При застосуванні методу за витраченим часом розмір винаго-роди залежить від двох змінних: фактично витраченого часу на виконання робіт і рівня основної заробітної плати й робітників інжинірингової фірми і консультантів, що залуча-ються для виконання цієї роботи. Денні ставки фахівців, на базі яких розраховується винагорода, коливаються в широких межах залежно від їх категорії та необхідної кваліфікації, а та-кож від стану ринку, рівня оплати праці таких фахівців у країні. При цьому розміри ставок узгоджуються на такому рівні, щоб розрахована на їх основі винагорода повністю ком-пенсувала витрати інженерно-консультаційної фірми із заро-бітної плати, а також прямі та інші витрати, забезпечувала прийнятний рівень прибутку. Час, що витрачається на вико-нання конкретного доручення, найчастіше фіксується в робо-чих днях, а в разі тривалого контракту при безперервному ви-конанні робіт— в тижнях або місяцях.

Розрахунок винагороди за другим методом — за факти-чними витратами плюс фіксована винагорода — застосо-вується в тих випадках, коли неможливо достатньо точно роз-рахувати обсяг майбутніх робіт і тривалість їх виконання. У даному разі розрахунок вартості інженерно-консультаційних послуг складається з двох етапів: попереднього та остаточного. На першому етапі робиться попередній розрахунок витрат на інжинірингові послуги (за заробітною платою та прямими і накладними витратами) та розрахунок фінансової винагороди у вигляді відсотка від суми попереднього розрахунку. Розмір

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг

відсоткової частки, як показує практика, коливається в межах від 10 % (при вартості об’єкта понад 100 млн. дол.) до 25% по об’єктах меншої вартості. Розрахована таким чином фіксована винагорода виплачується замовником у вигляді авансу на по-криття витрат інженерно-консультаційної фірми, пов’язаних з мобілізаційним періодом, виплатою банківських відсотків, а також так званою готовністю надавати послуги (забезпечення мінімального прибутку, страхування ризику залишитися без замовлень на певний час, компенсація специфічних витрат — відвідування клієнтів, ведення переговорів тощо).

Остаточний розрахунок між замовником і консультантом відбувається після виконання зазначених у контракті робіт на основі суми попереднього розрахунку з урахуванням виплаче-ної фіксованої винагороди та фактичних витрат консультанта. Розрахунок винагороди консультантів за відсотковою часткою від вартості об’єкта застосовується при розробці стандартизованих проектів різноманітних споруд, об’єктів інфраструктури і промислових підприємств. На практиці вже склались приблизні співвідношення вартості інженерно-кон-сультаційних послуг і вартості будівництва. Тому асоціації інжинірингових фірм та інші подібні організації і спілки роз-робляють спеціальні таблиці та графіки для визначення розміру винагороди за базові інженерно-консультаційні по-слуги залежно від вартості будівництва об’єкта. Такі таблиці враховують також складність запланованого об’єкта. При цьо-му існує така залежність: для складніших об’єктів відсоткова частка вища (на 1-2 %), а при збільшенні вартості будівництва об’єкта відсоткова частка винагороди консультанта змен-шується. Крім того, таблиці можуть містити і категорії інжинірингових послуг, що дає можливість ретельніше робити розрахунки винагороди.

Міжнародний досвід свідчить, що вартість консуль-таційних послуг перебуває на рівні 3-10% вартості об’єкта, що споруджується (залежно від галузевої належності, технічної та технологічної складності, місця будівництва, новизни робіт). Якщо ж інженерно-консультаційна фірма бере на себе

за контрактом відповідальність за весь цикл (комплекс) інже-нерно-консультаційних робіт, то його вартість може переви-щувати 15 % вартості об’єкта (будівництво атомних електрос-танцій, складних промислових підприємств тощо). Розміри винагороди на базі відсотка від вартості будівництва є, як пра-вило, основою для переговорів, у процесі яких остаточно узго-джується вартість послуг. При розрахунках суми винагороди консультантам фахівці вважають за доцільне використання кількох методик у поєднанні з підвищенням рівня обгрунтова-ності ціни інжинірингових послуг.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b0b4b43ed95cd717f6925e5f515abd2d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0