Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Особливості міжнародних договорів про надання інжинірингових послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

8.2. Особливості міжнародних договорів про надання інжинірингових послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Інженерно-консультативні послуги зазвичай оформля-ються контрактом про надання інженерно-консультативних послуг чи договором про командирування спеціаліста для ви-конання певного виду робіт. Інженерно-будівельні послуги за-звичай надаються на основі договору підряду чи контракту

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг

про технічне сприяння в будівництві. Якщо будівництво здійснюється за рахунок покупця, надання продавцем технічних послуг може бути оформленим трьома способами:

■          врахування переліку цих послуг в контракті купівлі-продажу обладнання;

■          укладання спеціальної угоди про експортні поставки і монтаж обладнання;

■          укладення угоди про надання технічних послуг як до-датку до контракту купівлі-продажу обладнання.

Необхідно зазначити, що договор на консультативний інжиніринг має наступні особливості:

1.         Договор може торкатися цілого комплексу або кон-кретно визначеної послуги, що повинно бути чітко сформуль-овано в договорі або в додатку до нього; консультативний інжиніринг може охоплювати всі етапи якогось проекту чи один із них. Після успішного завершення одного етапу можуть бути укладені договори на наступні етапи;

2.         При визначенні сторін договору, треба мати на увазі, що в здійсненні проекту можуть приймати участь багато юри-дичних осіб, враховуючи фірми, фінансові заклади, державні заклади та ін. Може бути укладено декілька договорів, пов’язаних з одним і тим же проектом. Тому в кожному дого-ворі важливо передбачити, хто саме (з юридичної точки зору) є його сторонами. Якщо з кожної сторони приймають участь декілька юридичних осіб, то в даному договорі чітко визна-чається відповідальність кожного з них;

3.         При визначенні предмету і сфери дії договору, не-обхідно чітко визначити характер, масштаби, місце і мету про-екту, а потім і сферу дії договору. Консультант зазвичай не мо-же передати свій договір іншій особі без письмової згоди за-мовника, і це також повинно бути вказано в контракті;

4.         В розділі, який стосується обов’язків консультанта не-обхідно надати чіткий опис завдань консультанта на різних стадіях здійснення проекту і визначити його повноваження. До обов’язків консультанта входить:

■          проведення попередніх техніко-економічних обґрунту-вань і досліджень, пов’язаних з проектуванням;

■          планування і складання програм фінансування;

■          підготовка проектної документації, креслень і спе-цифікацій;

■          призначення торгів;

■          оцінка пропозицій про будівництво об’єктів;

■          консультування замовника по відношенню до всіх за-явок на підряди, оферентів, цін і оцінок для здійснення робіт;

■          контроль за будівництвом;

■          контроль за виготовленням обладнання і його підклю-ченням;

■          набір персоналу;

■          координація інших учасників проекту;

■          технічна співпраця та інше, аж до передачі замовнику після

■          завершення проекту звіту про виконану роботу.

 

5.         До обов’язків замовника входить термінова передача інструкцій, надання в користування консультанта докумен-тації, спеціальних знань, приміщень, учасників і обладнання; надання інформації про місцеве законодавство в галузі про-мислових і соціальних відносин, надання спеціальних послуг, співпраця з консультантом і т.д;

6.         Особливої уваги заслуговує розділ про винагороду консультанта. В ньому вказуються методи винагороди. Опла-та послуг консультанта нараховує в собі покриття різних вит-рат і відповідний чистий дохід консультанта. У витрати мо-жуть входити заробітна плата технічного персоналу, витрати, пов’язані з адміністративним і канцелярським персоналом, до-даткові виплати, витрати на обладнання, офісні приміщення, податки та інші загальні витрати. Як правило, витрати, пов’язані з інжинірингом, вказуються в додатку до договору.

7.         Розрахунок витрат здійснюється на основі одного чи поєднання кількох наступних методів: час; вартість робочої сили, помножена на накладні витрати, плюс витрати; частина вартості будівельних об’єктів у відсотках; вартість плюс

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг

відсоткова винагорода чи вартість плюс фіксована винагорода; попередній гонорар та ін.

8.         При складанні договору необхідно розглянути, які по-датки і стягнення повинні бути сплачені і яка сторона повин-на їх заплатити. В договорі вказується той, хто сплачує мито.

9.         Важливим питанням договору являється питання про інтелектуальну власність і запатентовану інформацію. Сторони повинні визначити, чи може технічна документація другий раз використовуватися іншою стороною для інших проектів. Якщо надання консультативних послуг пов’язане з наданням прав на патенти і ліцензії, промислову власність, то сторони повинні вирішити, хто несе витрати, пов’язані з їх використанням. Сто-рони повинні досягти згоди відносно права одної з них викори-стовувати розробки, на які інша сторона дає заявку на патент.

10.       Консультант зазвичай за свій рахунок забезпечує стра-хування, що охоплює його власну роботу, обладнання, з яким він працює, і страхування персоналу. Часто важливим завдан-ням консультанта є надання консультацій замовнику відносно стандартів і норм, які необхідно використати в зв’язку з даним проектом.