Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг 8.1. Особливості надання інжинірингових послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг 8.1. Особливості надання інжинірингових послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Поняття інжинірингу виникло в Англії у громадянському будівництві і обмежувалося консультаціями в галузі будівництва доріг, мостів, аеропортів, систем водопостачання. Пізніше почали надаватися інженерно-консультаційні послу-ги в галузі промисловості. В США після другої світової війни у зв’язку з необхідністю відбудови доріг та аеропортів, виник-ла необхідність у наданні інжинірингових послуг. Вони нада-валися як приватними інжиніринговими компаніями на дер-жавне замовлення, так і спеціалізованими відділами амери-канської армії. Крім того, розвитку інжиніринга сприяла діяльність міжнародних організацій, спрямована на технічне сприяння країнам, які розвиваються. Розширення ТНК також зумовлювало необхідність у консультаціях з будівництва, удо-сконалення виробничих процесів.

З другої половини 50-х років 20 століття інжиніринг виділився в самостійну галузь міжнародної комерційної діяль-ності і поєднав у собі технічні консультації з інженерно-будівними роботами. Серед передумов виділення інжинірингу в самостійний вид міжнародної діяльності слід виділити на-ступні:

■          науково-технічний прогрес торкнувся, в першу чергу, галузей промисловості, що спричинило зростання темпів торгівлі складними видами обладнання. Це зу-мовило необхідність отримання спеціальних знань для введення його в експлуатацію;

■          високий попит на технічні послуги з боку країн, які по-чали етап самостійного економічного розвитку і не ма-ють достатнього досвіду та кваліфікованих спеціалістів для будівництва;

■          поява більшої кількості інжинірингових компаній з ши-

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг

рокою сферою діяльності, об’єднання їх в асоціації, що сприяло розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності.

Інжиніринг — сфера діяльності, що включає розробку питань створення об'єктів промисловості, інфраструктури тощо у формі надання на комерційній основі різних інже-нерно-консультаційних послуг з використання науково-технічних, технологічних та управлінських розробок.

Отже, інжиніринг — це опосередкована форма передачі технологій, оскільки надаються послуги з використання тех-нологічних та інших науково-технічних розробок. Сторонами контракту при купівлі-продажу інжинірингових послуг висту-пають замовник і виконавець.

Міжнародний інжиніринг — це діяльність по наданню комплексу послуг виробничого, комерційного і науково-технічного характеру, які здійснюються як спеціалізовани-ми фірмами, так і промисловими, будівельними та інши-ми компаніями.

У міжнародній практиці до інжинірингу належать різно-манітні види інтелектуальної діяльності, що спрямовані на от-римання найкращих (оптимальних) результатів від капіталов-кладень або інших витрат, пов’язаних з реалізацією проектів різного призначення, за рахунок найраціональнішого підбору та ефективного використання наявних ресурсів, а також ме-тодів організації та управління, на основі новітніх науково-технічних досягнень та з урахуванням конкретних умов і чин-ників, що впливають на здійснення проектів.

Сучасний інжиніринг ґрунтується на сукупності прин-ципів, що забезпечують зацікавленість замовника у послугах інжинірингової фірми, а останньої — у сталих прибутках. Ос-новними з цих принципів є:

■          системний, комплексний, міждисциплінарний підхід до здійснення проектів (виконання завдань замовника);

■          багатоваріантність технічних, технологічних та еко-номічних проробок (варіантів виконання проекту), їх фінансо-

вої та маркетингової оцінки з вибором оптимального для за-мовника варіанта;

■          розробка проектів з урахуванням можливості застосу-вання прогресивних технологій, обладнання, конструкцій і ма-теріалів з різних альтернативних джерел, що найкращим чи-ном відповідають конкретним умовам та особливим вимогам замовників:

■          використання сучасних методів організації та уп-равління всіма стадіями здійснення проектів.

Інжиніринг, як особлива форма виробничої діяльності, має специфічні особливості, які полягають у наступному:

■          інжинірингові послуги мають виробничий характер внаслідок того, що вони спрямовані на створення об’єктів (як виробничих, так і невиробничих), поліпшення їх використан-ня, збільшення обсягів реалізації продукції тощо;

■          послуги типу “інжиніринг” мають комерційний харак-тер, тобто стають об’єктом купівлі-продажу з усіма особливос-тями та характерними рисами цього процесу;

■          інжинірингові послуги втілюються не в матеріальній формі продукту, а в певному корисному ефекті, який може ма-ти матеріальний носій (документи, креслення, розрахунки то-що), а може і не мати матеріального носія (управління проце-сом будівництва, навчання спеціалістів тощо);

■          інжинірингові послуги можуть відтворюватися, тобто тиражуватися на відміну від ліцензій і ноу-хау (на ринку інжинірингових послуг діють сотні операторів, що пропону-ють аналогічні послуги, а ціна на них визначається суспільно необхідними витратами часу на їх надання).

Внаслідок своєї універсальності інжиніринг застосо-вується при реалізації проектів найрізноманітнішого характе-ру: науково-дослідних, проектно-будівельних, виробничих, збутових тощо. Однак найбільшого поширення послуги типу “інжиніринг” набули в проектах капітального будівництва, де основною метою є оптимізація інвестицій.

Сукупність інжинірингових послуг можна поділити на дві групи:

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг

 

послуги, пов’язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні, проектні, післяпроектні та спеціальні); послуги по забезпеченню нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції. В цю групу входять роботи, пов’язані з оптимізацією процесів експлуатації, управління підприємством і реалізації його продукції (див. схему):

 

            Інжинірингові послуги       

                       

V                                            V

пов’язані з підготовкою виробничого процесу

передпроектні проектні післяпроектні спеціальні

пов’язані із забезпеченням

нормального процесу

виробництва і реалізації

продукції

Схема 1. Класифікація інжинірингових послуг у міжнародній торгівлі

До інжинірингу, пов’язаного з підготовкою вироб-ництва, належать:

■          передпроектні;

■          проектні;

■          післяпроектні;

■          спеціальні послуги.

Передпроектні послуги включають підготовку техніко-економічних обгрунтувань: проведення комплексних досліджень ринку, топографічних зйомок, дослідження грунтів: розробку планів забудівлі регіонів і планів розвитку (створення) інфраструктури, а також консультації та нагляд за проведенням зазначених робіт. Сутністю проектного інжинірингу є підготовка генерального плану, супутніх схем, рекомендацій та обгрунтувань; попередня оцінка вартості про-екту, калькуляція витрат на його створення та експлуатацію; розробка зведеного архітектурного плану, робочих креслень,

технічних специфікацій, а також нагляд і консультації з прове-дення цих робіт. Післяпроектні інжинірингові послуги включа-ють підготовку контрактної документації; організацію торгів (тендерів), оцінку пропозицій, визначення переможця; нагляд за проведенням робіт, управління будівництва, проведення випробувань після здачі об’єкта в експлуатацію, складання за-ключного акта на об’єкт, підготовку інженерно-технічного персоналу. Спеціальні послуги можуть надаватися інжинірин-говою фірмою в разі виникнення специфічних проблем ство-рення об’єкта, таких як необхідність утилізації відходів, забез-печення екологічної безпеки функціонування, врахування ви-мог місцевого законодавства тощо.

До другої групи інжинірингових послуг належать роботи, пов’язані з оптимізацією процесів експлуатації, уп-равління підприємством та реалізацією його продукції, в тому числі послуги з огляду та випробування обладнання, ма-теріально-технічного постачання, підбору та підготовки кадрів, а також консультації з оцінки доходів і витрат та реко-мендації з їх оптимізації, рекомендації щодо фінансової політики, маркетингові дослідження, послуги з впровадження інформаційних систем тощо. Значна частина робіт цієї групи в останні десятиріччя відокремилась в специфічну сферу діяль-ності — консалтинг. Причому консалтингові послуги надають-ся не тільки об’єктам, що створюються, а й функціонуючим підприємствам, фірмам.

Консалтинг — це діяльність з консультування проду-центів, продавців і покупців з широкого кола питань еко-номічної діяльності, в т. ч. у зовнішньоекономічній сфері. Кон-салтингові фірми надають послуги з дослідження та прогнозу-вання товарних і регіональних ринків, цін світових ринків, оцінки торговельно-політичпих умов країн і регіонів, прове-дення експортно-імпортних операцій. За класифікацією Євро-пейського довідника консультантів, існує 6 груп та 84 види консультаційних послуг, серед яких управління в різних сфе-рах діяльності, оцінка бізнесу, фінансове управління, марке-тинг тощо.

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг

Особливістю міжнародної торгівлі консультаційними по-слугами є те, що в одних випадках “корисний ефект” послуги експортується шляхом передачі відповідного матеріального носія (документації), а в інших експорт здійснюється шляхом тимчасового переміщення (міграції) в країну імпортера само-го виробника даної послуги (експерта, консультанта), що зу-мовлено природними властивостями даного типу послуг, мо-мент споживання яких збігається з моментом їх виробництва та реалізації.

Таким чином, інжиніринг виступає як важливий засіб підвищення ефективності вкладеного в об’єкт капіталу. Як са-мостійний вид міжнародних комерційних операцій, інжиніринг передбачає надання на основі договору на інжиніринг одною стороною (консультантом) іншій стороні (замовнику) комплексу чи. окремих видів інженерно-технічних послуг, пов’язаних з проектуванням, будівництвом і введенням об’єкта в експлуатацію, з розробкою нових техно-логічних процесів на підприємстві замовника, із вдосконален-ням наявних виробничих процесів до введення виробу у ви-робництво.

Комплексний інжиніринг, тобто надання на основі догово-ру на інжиніринг повного обсягу послуг і поставок, необхідних для будівництва нового об’єкта, нараховує три окремих види інженерно-технічних послуг:

■          консультативний інжиніринг — інтелектуальні послу-ги, що здійснюються при проектуванні об’єктів, роз-робці планів будівництва і контролю за проведенням робіт;

■          технологічний інжиніринг — надання замовнику техно-логій, необхідних для будівництва промислових об’єктів і їх експлуатації;

■          будівельний інжиніринг — постачання обладнання, техніки, монтаж устаткування, інженерні роботи.

На практиці надання інжинірингових послуг часто поєднується з продажем “ноу-хау”. В даному випадку “ноу-хау” носить прихований характер і не виділяється в са-

мостійну угоду. Це веде до змішування понять “інжинірингові послуги” і “обмін технологією”. Насправді, інжинірингові по-слуги — це спосіб передачі нових технологічних та інших знань, але самі послуги являють собою товар, що відрізняється від технології. Інжинірингові фірми, наприклад, в галузі уп-равління займаються не плануванням, а розробкою нових ме-тодів планування виробництва продукції на основі маркетин-гових досліджень зовнішнього ринку, не обліком і звітністю, а пошуком нових підходів до обліку та звітності, модернізації структур управління, контролю за якістю продукції і т.п.

Сьогодні на світовому ринку інжинірингових послуг з’явився новий вид послуг — послуги реінжинірингу, які нада-ють іноземні інжинірингові фірми. Реінжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по перебудові систем ор-ганізації та управління виробничо-торговими й інвестиційни-ми процесами господарського об’єкта з метою підвищення йо-го конкурентноздатності і фінансової стійкості. Реінжиніринг може бути двох видів:

1.         Кризовий реінжиніринг — спрямований на вирішення кризисних проблем підприємства. Він використовується тоді, коли результат фінансово-комерційної діяльності підприємства постійно знижується, кон-курентноздатність його різко падає, з’являються тенденції до банкрутства й потрібен комплекс заходів по подоланню кризової ситуації

2.         Реінжиніринг розвитку — це оптимізація системи уп-равління господарськими процесами, враховуючи зовнішньо-економічну діяльність.