Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Особливості функціонування світового інформаційного ринку : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

5.3. Особливості функціонування світового інформаційного ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Світовий інформаційний ринок — це головним чином продаж і купівля послуг по використанню різних баз да-них (БД).

До цього ринку можна віднести також більшу частину світо-вого книжкового ринку, виконання замовлень на виготовлення і доставку копій документів, укладання і продаж оглядове — аналітичних і фактографічних довідок, техніко економічних прогнозів та інших довідково — інформаційних матеріалів, що готуються в науково -дослідних інститутах, центрах аналізу інформації та інших інформаційних установах. Крім тою, в інформаційний ринок можна включити різні засоби елект-розв’язку для автоматизованого пошуку у віддалених БД тощо.

Інформаційний ринок США склався у 60 — 70 роки. Його розвитку значною мірою сприяло те, що у США традиційно розвинутий приватний сектор. Держава приділяє значну увагу розвитку системи науково — технічної інформації, про що свідчать матеріали Міжнародної конференції з наукової інфор-

мації ( 1958 р.). Національної програми розвитку бібліотечного і інформаційного обслуговування (1970 р.). З 1977 року конгре-сом США було прийнято більш ніж 300 законодавчих актів з питань інформаційної діяльності. До кола органів наукової інформації федерального уряду США входить біля 2.5 тис. інформаційних центрів і бібліотек. Органи наукової інформації приватного сектору включають інформаційні центри в великих промислових фірмах, спеціальні бібліотеки (біля 12,5 тис.) і інформаційні фірми, що виключно на комерційних засадах на-дають різні види інформаційного обслуговування.

Важливу роль на інформаційному ринку США відіграють так звані незалежні “безприбуткові” установи. Вони викону-ють наукові дослідження по замовленням інших установ, в то-му числі міністерств і відомств США. Для цього “безприбут-кові” установи формують власні високоефективні центри на-уково технічної інформації, які готують аналітичні огляди і прогнози розвитку, здійснюють інформаційне обслуговуван-ня. Деякі “безприбуткові” установи займаються виключно інформаційною діяльністю

Використання БД для інформаційного пошуку в режимі інтерактивного теледоступу забезпечується спеціалізованими БД. Для теледоступу в ці банки даних використовуються швидкодіючі мережі передачі даних, головним чином Іпtегпt. Деякі центри, що створюють БД, не тільки віддають їх у орен-ду, але й забезпечують їх використання користувачами.

Пошук в БД виконується з терміналів і персональних комп’ютерів по каналам електрозв’язку. На проведення пошу-ку потрібно в середньому 10 — 15 хвилин, ного вартість — 8-10 дол. США, як і іншим розвиненим країнам, притаманна тен-денція зрощення систем науково — технічної інформації з бібліотеками та їх мережами. В США функціонують близько 29,5 тис. наукових, спеціальних, вузівських і публічних бібліотек, 18 крупних регіональних бібліотечних мереж, кож-на з яких об’єднує до 300 і більше бібліотек.

На інформаційному ринку США важливу роль відіграє си-стема видавничої діяльності і поліграфічного виробництва,

Глава 5. Міжнародний ринок інформаційних послуг

яким притаманні тенденції технологічного і організаційного зрощування з системою науково — технічної інформації. В США щорічно видається більш ніж 10 тис. назв журналів і 15 — 20 тис. нових книг. Завдяки використанню комп’ютерів та інших засобів інформаційної техніки в видавництвах та типо-графіях все більша кількість газет, журналів, довідників та інших видань виходять не тільки в друкованій, але й в елек-тронній формі у вигляді повнотекстових БД, що надходять для використання у БД.

За припущенням фахівців доходи від продажу і оренди БД щорічно зростають на 28%. Цей зріст стимулюється наступни-ми факторами: розширенням мереж електрозв’язку для пере-дачі даних і теледоступу до внутрішніх інформаційних ресурсів, впровадженням нової техніки виготовленням і доставкою копій документів користувачам, у тому числі на оптичних дисках.

В США на створення і використання БД розходиться більше коштів, ніж в будь — якій іншій країні: саме тут ство-рені головні світові центри автоматизованого інформаційного пошуку, в яких зберігаються близько 2/3 усіх БД, доступних для вільного використання. Не менш ніж 50% усіх інфор-маційних пошуків, що проводять вчені і спеціалісти Західної Європи здійснюються в американських центрах.

Ці процеси викликають серйозне занепокоєння країн Західної Європи у зв’язку з тим, що зростає їх інформаційна залежність від США, йде процес витискування цих країн із світового інформаційного ринку. Тому розвиток інфор-маційної промисловості в країнах Західної Європії є одним з першочергових політичних і економічних завдань.

Вивчення інформаційного ринку показує, що бібліог-рафічні БД на відміну від інших БД дають малий прибуток. Це пояснюється тим, що кількість користувачів бібліографічних БД значно менша, а середня плата за кожний інформаційних пошук багато нижча.

Питання цін на послуги — одне із самих складних в роботі центрів автоматизованого інформаційного пошуку. Ці ціни за-лежать від виду інформації, що потребує користувач, викори-

стовуваної обчислювальної техніки і мереж передачі даних, програмного забезпечення, кількості знайденої інформації та інших факторів. Центри автоматизованого інформаційного пошуку при встановленні цін враховують вартість оренди БД, використаного часу, каналів зв’язку і кількості виданих реле-вантних повідомлень або бібліографічних описів.

Для забезпечення рентабельності БД необхідно залучити можливо більшу кількість користувачів. Для цього великі цент-ри використовують дві різні стратегії або комбінують їх. Першу стратегію можна назвати принципом інформаційного супермар-кету. Друга стратегія заснована на прагненні монополізувати окремі БД. Таким чином, оцінюючи можливості, що надає світо-вий інформаційний ринок, слід зазначити, що організація і ви-користання БД важке завдання, яке не гарантує значних при-бутків. Цю думку стверджує і аналіз функціонування інфор-маційного ринку Німеччини. В наш час в Німеччині функціону-ють декілька БД, що забезпечують доступ до внутрішніх і зовнішніх БД для вчених і спеціалістів. На світовому інфор-маційному ринку електронної інформації доля продукції Німеччини є невеликою порівняно з долею продукції США( 54%), Великобританії ( 17% ), Японії ( 12,5% ). Зросло вироб-ництво БД з економіки та бізнесу ( 6,8% світового виробництва ), з науки та техніки ( 9,7% світового виробництва). Найбільшу частину світового інформаційного ринку ( 9% у грошовому ви-раженні) Німеччина має в секторі друкованої інформації.

На інформаційному ринку Франції функціонують державні і муніципальні органи науково — технічної інформації ( в тому числі інформаційні центри міністерств та відомств ): регіональні центри ( агенції ) науково -технічної інформації; галузеві і тема-тичні підрозділи науково — технічної інформації недержавних науково — дослідницьких інститутів, центрів, наукових асоціацій (близько 1900), підрозділи науково — технічної інфор-мації приватних фірм та приватні посередницькі фірми ( 162). У Франції функціонує “Об’єднання виробників баз і банків даних” до якого входять як державні, так і приватні установи ( близько 40 ). Із усієї кількості баз даних, що функціонують, БД ко-мерційних установ складають близько 23%.

Глава 5. Міжнародний ринок інформаційних послуг