Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ac3b716d9a214df84fc12bb2fed9d6fb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вступ : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Однією з основних передумов стабільного розвитку країн світової спільноти є постійне розширення їх взаємних госпо-дарських зв’язків. Серед останніх центральне місце займають міжнародні торговельні відносини, які зорієнтовані на задово-лення потреб країн-партнерів у сировині, паливі, машинах, ус-таткуванні, новітніх матеріалах і технологіях, товарах широко-го вжитку тощо.

Вагомою складовою міжнародних торговельних відносин, що останнім часом набуває все більшого значення, виступає світовий ринок послуг. Це зумовлено, по-перше, бурхливим розвитком сфери послуг у економічно-розвинутих країнах світу. Тут частка сфери послуг у ВВП сягає 70% і більше. По-друге, прискорене зростання міжнародної торгівлі послугами спонукала інтенсифікація інтеграційних та глобалізаційних процесів у світовому господарстві. По-третє, необхідно відмітити надзвичайно широку диверсифікацію послуг на міжнародному рівні, які все більше впливають на розвиток всіх галузей і сфер національного та інтернаціонального ви-робництва. Наслідком зазначених чинників стало стрімке зро-стання темпів торгівлі послугами на світовому ринку. Зараз на них припадає більше п’ятої частини світових експортно-імпортних операцій. Все це викликає не тільки науковий і практичний інтерес до проблем розвитку світового ринку по-слуг, але передбачає розв’язання питань з раціонального вико-ристання його переваг країнами світу. Цьому, насамперед, має сприяти підготовка фахівців відповідної кваліфікації. На це, зокрема, спрямований і даний навчальний посібник.

Основний зміст пропонованого навчального посібника зводиться до розкриття теоретичних та практичних питань розвитку світового ринку послуг в умовах глобалізації світо-вого господарства. У посібнику показано зміст, взаємозв’язок та субординація таких категорій міжнародних торговельних відносин як зовнішня торгівля послугами, міжнародна

 

торгівля послугами, світова торгівля послугами та світовий ртнок послуг. Всебічно висвітлюється сутність послуги як економічної категорії, подана методологія аналізу світового ринку послуг як системного утворення. Значна частина робо-ти присвячена розгляду класифікації послуг у світовій торгівлі, особливостей міжнародної конкуренції у сфері по-слуг, механізму регулювання торгівлі послугами на національ-ному та інтернаціональному рівнях.

У головній частині навчального посібника розглянуті ха-рактеристика, особливості, сучасні тенденції розвитку, ціноу-творення, ефективності функціонування найбільш вагомих сегментів світового ринку послуг. До них віднесено світові ринки транспортних, туристичних, фінансових, страхових, рекламних, інжинірингових, освітніх, інформаційних послуг.

Важливою складовою навчального посібника є аналіз пріоритетних напрямів розвитку сфери послуг в Україні в умовах глобалізації. Тут, перш за все, звернуто увагу на про-блеми та перспективи розвитку в нашій країні міжнародних транспортних перевезень, в’їзного туризму, консалтингових послуг.

Кожний розділ навчального посібника містить питання для обговорення та самостійного вивчення матеріалу, тестові завдання.

Навчальний посібник зорієнтовано на чітке, логічне ви-кладення основних категорій, понять, показників, видів, особ-ливостей, тенденцій розвитку світового ринку послуг в сучас-них умовах. Така методика викладу матеріалу дозволяє зосе-редити увагу читачів на анйбільш суттєвих рисах, напрямах функціонування міжнародної торгівлі послугами, що є теоре-тичним і практичним підгрунтям пошуку оптимальних форм, методів, принципів розв’язанння завдань по використанню пе-реваг зовнішньоторговельних відносин між суб’єктами світо-вого господарства.

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ac3b716d9a214df84fc12bb2fed9d6fb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0