Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c96201f734f2d23b7550ab69a456bbab, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Пріоритетні напрями транспортного страхування в міжнародній сфері : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

4.3. Пріоритетні напрями транспортного страхування в міжнародній сфері


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Основні ризики в міжнародній торгівлі пов’язані з транс-портуванням товарів, тому велике значення має транспортне страхування. Об’єктами транспортного страхування є: карго, транспортний засіб (каско), фрахт. У міжнародній торгівлі пе-ревезення здійснюються переважно морським транспортом, тому морському страхуванню приділяється особлива увага. Основні вимоги до договору морського страхування містяться в Кодексі торгового мореплавства, що регулює відносини між сторонами договору.

Об’єктом морського страхування може бути майновий інтерес, пов’язаний з торговим мореплавством: судно, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, прибуток, очікуваний від вантажу, заробітна плата та інші види винагороди капітана та екіпажа судна, а також ризик, прийнятий на себе страхови-ком (перестрахування).

Договір морського страхування вантажів повинен мати письмову форму. Він заключається на підставі заяви страху-вальника, яка повинна містити:

■          точне найменування вантажу, вид упаковки, число місць, вагу вантажу;

■          номери і дати коносаментів або інших перевізних доку-ментів;

■          найменування, рік побудови, прапор і тоннаж судна;

■          спосіб транспортування вантажу; пункти відправлення, перевантаження і призначення вантажу;

■          дату відправлення вантажу, страхову суму, умови стра-хування.

Страховик вправі вимагати, щоб вантажі перевозилися в тарі та упаковці, які забезпечать їх цілість при транспорту-ванні. Перевізник зобов’язаний завчасно забезпечити технічну придатність судна до плавання, належним чином знарядити його, укомплектувати екіпаж і забезпечити його всім не-обхідним, а також привести трюми та інші приміщення судна,

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

у яких перевозяться вантажі, до стану, який забезпечує належ-ний прийом, перевезення і цілість вантажу.

Договір страхування вважається укладеним з моменту, ко-ли факт страхування підтверджений страховою компанією. Після такого підтвердження страхувальник видає страховий поліс. Договір страхування може бути укладений на наступ-них умовах:

■          з відповідальністю за всі ризики;

■          з відповідальністю за приватну аварію;

■          без відповідальності за ушкодження, крім випадків ка-тастрофи.

Ці умови використовуються з урахуванням міжнародної практики, що склалася в морському страхуванні вантажів, і відповідають, зокрема, стандартним умовам, розробленим Інститутом лондонських страховиків, які в силу стандарти-зації і загального визнання широко застосовуються страхови-ми компаніями більшості країн світу.

За договором страхування, укладеним страховою ком-панією на умовах з відповідальністю за всі ризики, відшко-довуються всі збитки від ушкодження чи повної загибелі всьо-го або частини застрахованого вантажу, крім збитків, що відбулися в результаті:

■          військових дій або впливу атомного вибуху, радіації;

■          наміру або недбалості страховика, а також порушення встановлених правил перевезення і збереження ван-тажів;

■          впливу температури, трюмного повітря або особливих властивостей і природних якостей вантажу;

■          невідповідної упаковки вантажів, відправлення їх в уш-кодженому стані, нестачі вантажів при цілісності зовнішньої упаковки, ушкодження їх гризунами і кома-хами, несвоєчасної доставки вантажів і падіння цін;

■          впливу вогню чи вибуху внаслідок транспортування з відома страхувальника, але без відома страхової ком-панії, речовин і предметів, небезпечних у відношенні вибуху чи самозаймання.

Відшкодуванню підлягають збитки страхувальника внаслідок загальної аварії, під якою розуміються збитки і вит-рати, заподіяні в результаті зіткнення суден, пожежі чи вибу-ху на судні і т.п., що розподіляються між всіма учасниками морського підприємства: судном, вантажем і фрахтом. У міжнародній практиці широко застосовуються, так звані, Йорк-Антверпенскі правила, що представляють собою ос-новні положення про збитки по загальній аварії і порядок їх розподілу.

За договором страхування, укладеному на умовах з відповідальністю за приватну аварію, відшкодовуються:

■          збитки від ушкодження чи повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу внаслідок стихійних лих, катастрофи чи зіткнення суден, літаків та інших засобів перевезення між собою чи їх удару об нерухомі або плавучі предмети і т.д., збитки внаслідок пропажі судна чи літака безвісті;

■          збитки від ушкодження або повної загибелі вантажу в результаті нещасних випадків;

■          збитки, витрати і внески по загальній аварії;

■          витрати по порятунку вантажу.

Умови страхування без відповідальності за ушкоджен-ня, крім випадків катастрофи, в цілому збігаються з умова-ми страхування з відповідальністю за приватну аварію. Не-обхідно відмітити лише, що за умовами без відповідальності за ушкодження, крім випадків катастрофи, відшкодовуються збитки тільки від повної загибелі всього чи частини вантажу.

Встановлення факту і причин страхового випадку, розміру збитку, заподіяного застрахованому майну в резуль-таті страхового випадку, документальне оформлення й оплату страхування в практиці іноземного страхування називають ліквідацією збитку. Ліквідацією збитку завершуються юри-дичні та економічні взаємини між страхувальником і страхо-виком, що випливають з договору морського страхування.

За особливою угодою, яка носить назву генеральний поліс, можуть бути застраховані всі або певного роду вантажі, що

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

страхувальник одержує або відправляє протягом визначеного терміну. По цій угоді вважаються застрахованими вантажі, що перевозяться морськими і водними шляхами на суднах; залізницею; автомашинами та іншими транспортними засоба-ми; повітряним транспортом.

Страхування вантажів по генеральному полісу оформ-люється на підставі заяви страхувальника або іншого доку-мента, що містить необхідні дані. Таку заяву страхувальник робить по кожному відправленню вантажу, що підпадає під дію генерального поліса. До відходу судна або іншого транс-портного засобу страхувальник повідомляє наступні дані:

■          найменування вантажу, число місць, вага і вид упаков-ки;

■          вид транспорту і спосіб відправлення вантажу;

■          пункти відправлення і призначення вантажу, а також перевантажень;

■          дата відправлення вантажу (виходу судна з порту);

■          номери і дати коносаментів, накладних чи інших транс-портних документів;

■          страхова сума;

■          умови страхування вантажів.

Якщо вантажі, які підлягають страхуванню згідно гене-рального полісу, не будуть заявлені на страхування, страхова фірма залишає за собою право відмовитися від оплати можли-вого збитку.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c96201f734f2d23b7550ab69a456bbab, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0