Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

4.2. Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Особливим видом страхування є страхування ризиків, зо-крема, технічних ризиків, ризиків неплатежу, так званих неко-мерційних ризиків — страхування іноземних інвестицій від політичних ризиків. Існує також страхування валютних ри-зиків, але даний вид діяльності трохи відрізняється від загаль-ної системи страхування. В умовах підвищення в зовнішньо-торговельному обороті питомої ваги машин і устаткування, включаючи постачання комплексного устаткування для підприємств і проведення будівельно-монтажних і пусконала-годжувальних робіт на території країн-імпортерів, широко за-стосовується страхування технічних ризиків і відповідальності перед третіми особами:

■          будівельно-монтажне страхування;

■          страхування машин від поламок;

■          страхування післяпускових гарантійних зобов’язань;

■          страхування імпортованого в країну комплексного ус-таткування;

■          страхування електронного устаткування;

■          страхування відповідальності перед третіми особами при будівельно-монтажних роботах.

Страхування будівельно-монтажних ризиків. Страхо-ва компанія здійснює страхування будівництва будинків і спо-руд і/чи монтажу устаткування, виконуваних по зовнішньое-кономічних контрактах на території країни або за її межами.

Об’єктами страхування є будинки, споруди, машини, за-пасні частини до них, матеріали та інше майно, призначене для будівництва і монтажу, яке знаходиться на будівельному май-данчику, зазначені в договорі страхування.

Відшкодуванню підлягають прямі збитки від загибелі чи ушкодження застрахованого майна, що відбулося в результаті:

■          помилок при проведенні будівельних і монтажних робіт, дефектів у застрахованих об’єктах, а також поми-лок інженерів і службовців чи в результаті недбалості третіх осіб;

■          короткого замикання, перевантаження електромережі, атмосферних розрядів і т.п.;

■          розривів тросів і ланцюгів, падіння деталей і інших предметів;

■          пожежі, вибуху, землетрусу, вулканічного виверження, гірського обвалу; зсувів, повені, урагану й інших стихійних лих;

■          будь-яких інших раптових і непередбачених подій на будівельному майданчику, не виключених умовами страхування.

Якщо в договорі страхування не передбачено іншого, не підлягають відшкодуванню збитки, що прямо чи побічно відбу-лися в результаті:

■          воєнних дій чи військових заходів і їх наслідків;

■          ядерного вибуху, радіації чи радіоактивного зараження;

■          навмисної дії чи грубої недбалості страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування;

■          помилок, недоліків чи дефектів, що були відомі страху-вальнику до настання нещасливого випадку;

■          часткового чи загального припинення робіт;

■          корозії, гниття, природного зносу, самозаймання й ін;

■          експериментальних чи дослідницьких робіт;

■          ушкодження будівельної техніки і транспортних за-собів у результаті їхніх внутрішніх поломок, що не вик-ликані зовнішніми факторами.

Відповідальність за договором страхування починається з моменту вивантаження застрахованого майна на будівельний майданчик (але не раніше обумовленої в договорі страхування дати), продовжується протягом усього часу будівництва, мон-тажу випробування обладнання і закінчується в момент здачі

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

об’єкта в експлуатацію, але не пізніше дати, зазначеної в дого-ворі страхування.

Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань.

За умовами даного виду страхування страхова компанія прий-має зобов’язання по гарантіям, виданим на будинки, споруди, устаткування, що побудовані чи змонтовані по зовнішньоеко-номічних контрактах у нашій країні або за її межами.

Особі, на користь якої укладено договір страхування, відшкодовуються витрати, обумовлені гарантійними зо-бов’язаннями перед покупцем і пов’язані з загибеллю або ушко-дженням об’єкта страхування, за умови, що загибель або ушко-дження виявилися наслідком:

■          недоліків, допущених при здійсненні будівельно-мон-тажних чи пусконалагоджувальних робіт, але виявле-них у період гарантійної експлуатації;

■          виконання гарантійних зобов’язань особою, на користь якої укладене страхування, чи уповноваженими нею особами.

Об’єктами страхування є споруди, матеріали, механізми й устаткування, що знаходяться в місці завершення будівельно-монтажних робіт, зазначеному в договорі страхування, і по-ставлені особами, на користь яких проводиться страхування, відповідно до торгового контракту, зазначеного у договорі страхування.

Якщо в договорі страхування не передбачено іншого, не відшкодовуються збитки, що виявилися наслідком положень, перерахованих в умовах страхування будівельно-монтажних ризиків.

Страхування імпортованого в країну комплектного устаткування. Згідно умов цього виду страхування, страхо-ва компанія страхує відповідальність продавця цього устатку-вання за шкоду, заподіяну покупцю і третім особам у період монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт і гарантова-ного терміну експлуатації устаткування.

Договір страхування заключається продавцем або покуп-цем від імені продавця. Страхування може бути укладене на

користь як продавця, так і інших осіб, що вказуються в полісі, якщо вони можуть зазнати шкоди внаслідок передбачених у договорі подій.

Відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, що утво-рилися в результаті: помилкових дій чи вказівок страхуваль-ника або осіб, на користь яких укладене страхування, допуще-них по місцю здійснення монтажу, пусконалагоджувальних робіт і експлуатації устаткування протягом страхового періоду; дефектів вузлів, агрегатів і інших частин устаткуван-ня, за винятком витрат на ремонт і заміну самих дефектних ча-стин.

Відшкодування за загибле устаткування визначається по фактичній вартості його заміни, але не вище тієї, по якій воно включено в торговий контракт, з додатковим відшкодуванням витрат по перевезенню і на транспортне страхування.

Після другої світової війни в практиці міжнародної торгівлі значне місце займають постачання промислового ус-таткування, компенсаційні й інші експортно-імпортні угоди на базі довгострокових кредитів. З метою гарантії погашення кредитів в обумовлений термін, кредитори в багатьох випад-ках здійснюють страхування експортних кредитів або ризику неплатежу. Особливе значення страхування ризику неплате-жу набуває в умовах ринкової економіки, коли окремі підприємства й організації самостійно виходять на зовнішній ринок, встановлюють прямі комерційні зв’язки без достатньо-го знання своїх партнерів, умов торгівлі у відповідних країнах.

Страхування цього ризику приватні страхові компанії, як правило, не проводять. Страхування експортних кредитів здійснюється спеціалізованими установами і товариствами, які зазвичай належать державі або в яких вона володіє кон-трольним пакетом акцій.

Страхуванню підлягають збитки від несплати рахунків за поставлені товари і/чи надані послуги, що виникли протягом дії договору страхування внаслідок настання страхового ви-падку. Страхування також поширюється на рахунки, виписані на товари і/чи послуги, що дійсно поставлені і/чи дійсно на-

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

дані від імені і за рахунок страхувальника, прийняті інозем-ним покупцем і підлягають оплаті протягом терміну, встанов-леного в договорі страхування.

Страхування не поширюється на неустойки, договірні штрафи, відсотки за прострочення, відшкодування збитків по рекламації, курсові різниці; рахунки, виписані на державні підприємства, організації і фірми; рахунки по експортних кон-трактах, для виконання яких відсутні необхідні ліцензії і (або) дозволи. Не відшкодовуються також збитки, що ви’явилися наслідком війни, воєнних дій, цивільної непокори, страйків, конфіскації, націоналізації, введення ліцензування, скасуван-ня експортної чи імпортної ліцензії або заборони обмеження переказів.

Страховим випадком вважається неплатоспроможність іноземного покупця, під якою розуміються наступні події: відкриття судового процесу по справі про неспроможність іно-земного покупця або відмова про порушення справи про не-спроможність іноземного покупця в зв’язку з відсутністю в нього майна; відкриття судового процесу по запобіганню не-спроможності; досягнення позасудового компромісу між іно-земним покупцем і його кредиторами; безперспективність платежу в силу доведених несприятливих обставин; несплата застрахованого рахунка протягом шести місяців з дати закінчення терміну, встановленого в договорі страхування.

Для визначення розмірів збитків із суми несплачених ра-хунків вираховуються: зустрічні вимоги іноземного покупця до страхувальника; доходи від реалізації різних видів забезпе-чення; всі надходження після настання страхового випадку, включаючи надходження від реалізації активів в ході судового процесу по частці страхувальника.

Валютою страхування може бути будь-яка іноземна валю-та, в якій виписуються рахунки іноземним покупцям. Страхо-ва премія та страхове відшкодування виплачуються в тій ва-люті, в якій виписані рахунки.