Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 4. Світовий ринок страхових послуг 4.1. Сутність та особливості надання страхових послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг 4.1. Сутність та особливості надання страхових послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Міжнародна торгівля як товарами, так і послугами, пе-реміщення людей і рух капіталу в даний час неможливі без страхування, що є невід’ємною частиною міжнародних торго-вих контрактів. Під час перевезення вантажів, постачанні про-мислового устаткування, інвестуванні чи звичайній поїздці за кордон необхідно мати захист від ризиків, непередбачених об-ставин. У зв’язку з цим виникає необхідність формування спеціального фонду для покриття збитків, тобто страхового фонду.

Кожен окремо взятий суб’єкт, що здійснює господарську діяльність, може створити страховий фонд самостійно. Однак коштів цього фонду може виявитися недостатньо при виник-ненні значних збитків. Тому більш ефективною є система страхування, при якій страховий фонд створюється за рахунок внесків його учасників. Розмір внесків визначається, виходя-чи з імовірності настання страхової події, що дозволяє роз-поділити ризик збитків між безліччю суб’єктів і гарантувати їм відшкодування збитку в необхідному обсязі без вилучення значних засобів з господарського обороту. Акумульовані кош-ти можуть використовуватися не тільки для покриття збитків, але і для інвестування в різних формах.

Таким чином, страхування як особливий вид господарсь-кої діяльності припускає створення за рахунок внесків учас-ників економічних відносин цільових фондів для відшкоду-вання збитків, що виникли в результаті страхового випадку.

Страхування — економічні відносини, в яких приймає участь мінімум дві сторони, одна з яких — це страхова організація, тобто страхувальник, який формує умови страхування, а інша — фізична або юридична особа, тоб-то страховик.

До найважливіших особливостей страхування відносяться:

■          цільове фінансування і використання коштів. Ма-теріальний збиток відшкодовується лише в строго обговоре-них випадках і межах. У зв’язку з цим, наприклад, страхуван-ня валютного ризику в результаті включення в контракт різних валютних застережень не входить у поняття “страху-вання” у його вузькому змісті, як особливого виду економічної діяльності, оскільки при цьому не створюються цільові фонди і учасниками страхування є контрагенти по одній торговій операції;

■          ймовірносний характер, обумовлений тим, що зазда-легідь невідомо ні термін настання страхової події, ні розмір збитків, ні те, чийого конкретно матеріального інтересу і в яко-му ступені вона торкнеться;

■          матеріальна зацікавленість суб’єкта страхування в по-зитивному результаті заходу, який страхується. Якщо ж суб’єкт виявиться вигодоотримувачем, то фінансове покриття збитків не повинне здійснюватися на його користь.

Імовірносна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування називається страховим ризиком. Усі ризики, пов‘язані з зовнішньоекономічною діяльністю, можна розділити на дві групи:

1.         Залежні від діяльності підприємства (аварії, пожежі, невиконання планових завдань в установлений термін, страй-ки і т.д).

2.         Незалежні від діяльності підприємства, тобто зовнішні:

 

■          пов’язані з конюнктурою зовнішнього ринку (валютні, ризики зміни ціни, ризик зниження попиту і т.д.);

■          пов’язані з діяльністю іноземного партнеру (ризик не-платежу, банкрутства, непостачання товару, невико-нання зобов’язань);

■          політичні, військові, стихійних лих, пов’язані з третіми особами.

Серед методів управління ризиками слід виділити:

■          страхування;

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

■          хеджування;

■          аналіз і прогноз кон’юнктури;

■          використання різних форм і методів розрахунково-кре-дитрних відносин;

■          інші методи.

Країнами-лідерами експорту страхових послуг є Велико-британія, США, Італія, Німеччина, Франція, Швейцарія. Міжнародні страхові організації можна класифікувати на-ступним чином:

■          страхові холдінг-компанії, які є власністю акціонерів, чия відповідальність за збитки обмежується вартістю акцій, які їм належать;

■          взаємні компанії, власниками яких є власники полісів, які розподіляють отриманий прибуток;

■          колективні товариства взаємного страхування;

■          кептивні страхові компанії;

■          взаємні асоціації, які гарантують відшкодування збитку і приймають до страхування ризики від осіб, зайнятих в окремій галузі промисловості.

Прибуток страхових компаній формується головним чи-ном із двох джерел: власне страхової діяльності та інвес-тиційної діяльності. У першому випадку прибуток виникає в результаті перевищення сум акумульованих страхових премій і отриманих регресних внесків над сумами виплачених страхо-вих відшкодувань і адміністративних витрат, а в другому ви-падку — в результаті операцій з цінними паперами і т.п.

Існує кілька класифікацій страхування. Ми розглянемо на-ступні його види: особисте, майнове, страхування відповідаль-ності перед третьою особою. При особистому страхуванні об’єктами страхування є життя, здоров’я, працездатність лю-дини. Страхувальник укладає договір страхування визначеної особи, якою може бути або сам страхувальник, або третя осо-ба. В особистому страхуванні виділяють страхування життя, від нещасливих випадків, на випадок хвороби та ін. При май-новому страхуванні, об’єктом якого є різні види власності юридичних і фізичних осіб, завжди необхідна точна страхова

оцінка майна і збитку. Майно страхувальника знаходиться при цьому в його володінні, розпорядженні і/чи користуванні. Страхове відшкодування не повинне перевищувати страхової суми, а страхова сума — страхової оцінки. Метою майнового страхування є відшкодування страхувальнику прямого чи не-прямого збитку. Прямий збиток, виявляється у втраті або знеціненні застрахованого майна в результаті страхового ви-падку. Він піддається оцінці і частіше виражається в ма-теріальній формі. Крім цього, в прямий збиток включаються витрати страхувальника на порятунок майна і відновлення йо-го властивостей, здійснені під час і через страховий випадок. Непрямий збиток — це недоотриманий доход, як правило, внаслідок прямого збитку. Він виникає через тимчасову зу-пинку процесу виробництва, невиконання зобов’язань перед контрагентами, що призвело до сплати неустойки і т.п. Прави-ла майнового страхування істотно різняться в залежності від виду майна і пов’язаних з ним ризиків.

Юридичні особи зазвичай здійснюють страхування вироб-ничих приміщень і незавершеного будівництва від вогню і стихійних лих, устаткування від поломок, транспортних за-собів від аварій і т.д. Об’єктом майнового страхування можуть виступати цінні папери, фінансовий стан фірми. Фінансовий стан фірми страхується від збитку, що може виникнути в ре-зультаті страйків, зловживань службовців, а також невиконан-ня контрагентом своїх зобов’язань та ін.

Страхування відповідальності перед третіми особа-ми. Така відповідальність виникає при здійсненні неправиль-них дій страхувальником або його бездіяльності і являє собою його обов’язок відшкодувати збиток визначеним юридичним і фізичним особам. На відміну від майнового страхування в цьому випадку об’єктом страхових відносин є не власність, якій може бути нанесений збиток, а економічний інтерес у йо-го грошовому виразі. Метою страхування відповідальності є компенсація витрат, що страхувальник повинен понести згідно закону чи рішенню суду на користь осіб, яким нанесе-ний збиток чи шкода. Страхова сума не може бути оцінена до

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

страхового випадку, наприклад страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. Крім суми відшкодуван-ня збитку третім особам можуть бути відшкодовані і витрати страхувальника, пов’язані із судочинством.