Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

2.3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Бурхливий розвиток світової економіки в 20 столітті, інте-граційні процеси, політичні причини сприяли вагомому про-гресу на транспорті, швидкому збільшенню вантажопотоків. При цьому транспорт проявив себе в повній мірі як важливий фактор в економіці та геополітиці.

Транспорт виконує інфраструктурну роль в світовій еко-номіці в цілому та в народному господарстві окремих країн, слугує матеріально-економічною базою міжнародних еко-номічних зв’язків. В той же час першочергове значення транс-порту в геополітиці визначається тим, що завдяки йому струк-турується простір. Реальне встановлення або підтримання державної власності на конкретному просторі неможливе без адекватної роботи транспорту. Тому довгостроковий прогноз його розвитку повинен враховувати активну політику держа-ви в цій сфері.

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

В минулому столітті транспорт показав надзвичайний прогрес як в кількісному, так і в якісному відношенні. Виник-ли транспортні галузі, які не існували раніше: автомобільний та авіаційний транспорт. Фактично це відноситься і до трубо-провідного. На початку 21 століття суттєві зміни в галузі бу-дуть продовжуватися. Буде відбуватися постійна підготовка до активних космічних перельотів з пасажирами та грузами. У повітроплавстві, як і в інших засобах пересування, очікуються досягнення пов’язані з використанням відновлюваних джерел енергії та зменшенням нанесення шкоди оточуючому середо-вищу. Останнє, зокрема, стимулює впровадження транспорт-них засобів, що пересуваються на невеликій висоті над поверх-нею землі та води (включаючи льодові та засніжені простори) , та інші нові технології.

Прогнозуючи об’єми вантажів, що перевозяться, та чи-сельність пасажирів в майбутні роки, необхідно враховувати ряд суперечливих факторів. Стрімке збільшення населення нашої планети, промисловий прогрес, економічна інтеграція немовби визначають настільки ж швидке зростання кількості транспортних засобів, їх перевізної здатності, збільшення об’єму перевезень. Дійсно, протягом 20 століття тоннаж морського флоту зріс майже в 19 разів, причому найбільше зростання припадає на другу половину століття і період на-уково-технічної революції, коли темпи росту збільшились вдвічі порівняно з першими десятиліттями віку. Основна маса товарів в міжнародній торгівлі, що перевозилася морем, лише за другу половину сторіччя показала десятикратне збільшен-ня. Види транспорту, які виникли з нуля — автомобільний та авіаційний — показали астрономічні темпи зростання, які про-довжують збільшуватися.

Проте, було б неправильним екстраполювати ці тенденції на майбутнє. На самому транспорті в попиті на перевезення вантажів та пасажирів поступово виникають фактори, які вже найближчим часом будуть здійснювати диференційований вплив на розвиток транспортних галузей. Тому вже до 2015 року можна очікувати серйозного уповільнення поступової

динаміки, змін в географії перевезень та їх товарній структурі.

Ряд складних процесів призводить до того, що транс-портні витрати за своїм абсолютним розміром та часткою в кінцевій собівартості продукції виявляються досить значни-ми. Особливо великою є питома вага витрат на перевезення в ціні сировини. Проблеми витрат, а також екологічні та інші проблеми, примушують наближати підприємства, наприклад, по первинній обробці сировини, до родовищ корисних копа-лин. Результатом є послаблення попиту на перевезення масо-вих сухогрузів морськими та річковими судами.

Велике значення має також те, що інтеграція та процеси розвитку інформації значно вплинули на розвиток транспорт-ної логістики. Наслідком цього є серія фундаментальних змін в роботі транспорту завдяки розповсюдженню електронної торгівлі (через Інтернет і т.д.). Робота транспорту і служб логістики адаптує до своїх інфраструктур, маркетингових та споживчих послуг можливості електронної торгівлі. Поряд з цим, велика увага приділяється кращій організації всієї робо-ти по транспортній логістиці, по переміщенню сировини, по-луфабрікатів, кінцевої продукції, доставці товарів споживачу. Затрати на такі переміщення в цілому досягають 50% всіх ви-трат. Практичні висновки змушують або змінювати гео-графічні напрями перевезень, або намагатися організувати ви-робництво з більш правильним врахуванням розташування ринків.

В цілому по світовому транспорту в 2000-2015 роках очікується помірний рост перевезень при відносно більш ви-соких темпах збільшення відгрузок наливу та стримуванні па-сажирських перевезень.

Морський транспорт в останні роки характеризувався зниженням кількості вантажів, які потребували перевезення, та скороченням відстаней транспортування. Ці тенденції бу-дуть продовжуватися також в найближчі 10 років. Розподіл світового торгового флоту по країнах продовжує змінюватися на користь країн відкритої регістрації. Зацікавлені в зниженні витрат судноплавці переводять свій флот під прапори Панами,

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

Ліберії, Кіпра, Багамських островів і т.д. В результаті флот, що плаває під цими прапорами, фактично на 2/3 належить судно-плавцям з промислово розвинутих країн, а на 1/3 — з країн, що розвиваються. В цілому в світі продовжується практика дер-жавної допомоги морському транспорту.

Внутрішній водний транспорт на сьогодні втрачає свої по-зиції внаслідок сезонних обмежень, особливо на річках, які за-мерзають, в північних та помірних кліматичних поясах; еко-логічних збитків, через нестачу питної води; обмеження швид-кості руху річних судів. Прогнозується, що традиційне річкове судноплавство збережеться ще на великих річках, однак на-далі воно буде все більш орієнтуватися на круїзно-туристичні цілі.

В найбільш розвинутих країнах продовжується поступове скорочення перевезення вантажів залізничним транспортом. Разом з цим, відмічається тенденція до приватизації залізниць в Європі, створення умов для більшої конкуренції і, тим са-мим, більшого стимулу технічного розвитку і скорочення транспортних витрат.

Світовий парк автомашин нараховує 141,7 млн. вантаж-них та 462,1 млн. легкових автомобілей. З них 3/4 припадає на країни Європи та Північної Америки, де перевозиться більше 20 млрд. т вантажів. Спеціалісти прогнозують досить високі темпи зростання парка автомашин та мережі автошляхів. В найбільш розвинутих країнах прогрес в автомобільному транспорті буде виражатися в якісному вдосконаленні транс-портних засобів, досягненні високоекологічних ефективних рішень, швидкій зміні моделей. Крім того, буде продовжувати-ся вдосконалення автошляхів, підвищення безпеки руху і т.д. Очікується також, що відносна частка світового автопарка, яка припадає на розвинуті держави зменшиться за рахунок більш швидкого зростання кількості автомашин в країнах, що розви-ваються. Проте число автомашин та протяжність шляхів в цих країнах будуть характеризуватися більш скромними якісними показниками.