Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг 2.1. Особливості надання транспортних послуг : Світовий ринок послуг : Бібліотека для студентів

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг 2.1. Особливості надання транспортних послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Міжнародна торгівля товарами і міжнародна торгівля по-слугами тісно пов’язані між собою. При постачанні за кордон товарів надається все більше послуг, починаючи з аналізу ринків і закінчуючи транспортуванням товарів. Міжнародна статистика надає обмежені відомості про структуру світової торгівлі послугами. Міжнародний Валютний Фонд ділить цю торгівлю тільки на чотири види — фрахт, інші транспортні по-слуги, туризм та інші послуги, питома вага яких складає близько 50%. Сьогодні транспортні послуги — це галузь еко-номіки, яка динамічно розвивається.

Міжнародний транспорт — послуги усіх видів транс-порту (морського, трубопровідного, повітряного, наземно-го, річкового і космічного), що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни.

Транспортні послуги розрізняються в залежності від:

■          виду транспорту: водний (морський і річковий); назем-ний (залізничний і автомобільний); повітряний (авіаційний); трубопровідний; змішаний;

■          предмета транспортної операції (вантаж, пасажир, ба-гаж);

■          транспортної характеристики товару: сухої (навалю-вальні (вугілля, руда), насипної (зерно, цемент, фосфа-ти), генеральної (штучні), наливної (нафта і продукти її переробки, рослинні олії, вино та ін.);

■          періодичності перевезення (регулярні і нерегулярні);

■          порядку проходження кордону (перевантажувальні і безвантажні);

■          виду транспортно-технологічної системи (контейнер-на, поромна, ліхтерна та ін.);

■          виду повідомлення (пряме, непряме та ін.).

Особливості транспортних послуг полягають в наступно-му:

1.         Транспорт не виробляє нових товарів, але завдяки їх переміщенню забезпечується подовження процесу вироб-ництва і обігу.

2.         Створення транспортних послуг співпадає в часі з їх споживанням.

3.         Транспорт займає важливе місце в міжнародному то-варному обігу:

 

■          він є необхідною умовою міжнародного поділу праці, зовнішньої торгівлі, економічних зв’язків між країна-ми;

■          він є експортером своєї продукції.

4.         Транспортні послуги залежать від факторів розвитку

ринкової економіки.

При плануванні відправлення вантажу та виборі виду транспорту необхідно враховувати наступні обставини:

■          вид вантажу;

■          швидкість перевезення;

■          вартість перевезення;

■          безпечність перевезення.

Заслуговують на увагу також специфічні характеристики видів транспорту як засобу перевезення вантажів. Серед особ-ливостей морського транспорту слід виділити наступні:

■          невисока вартість перевезень у порівнянні з іншими ви-дами транспорту;

■          можливість зміни маршрута;

■          здатність перевозити великі партії вантажів;

■          невелика швидкість перевезень;

 

■          сезонність перевезень в північних регіонах. Річковому транспорту властиві такі риси:

■          невисока вартість перевезень;

■          здатність перевозити великі партії вантажів;

 

■          можливість використання в районах, де інші види транспорту не розвинені;

■          неоднорідність судохідних умов;

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

■          необхідність в побудові гідротехнічних споруд.

Особливості залізничного транспорту: відносно недорогий,

не залежить від кліматичних умов, здатний перевозити найрізноманітніші грузи, високі витрати на побудову залізниць. Автомобільний транспорт можна охарактеризувати як мобільний, швидкісний, здатний забезпечити високу збе-режність вантажу. Проте, цей вид транспорту є доволі дорогим. Повітряний транспорт має наступні характеристики: висока швидкість доставки та збережність вантажу, можливість пере-везення у віддалені регіони, скорочення шляху. Трубопровідний транспорт має такі властивості, як забезпечення безперерв-ності транспортування, практичне виключення ситуації втрати вантажу, незалежність від оточуючого середовища.

Зазвичай, процес доставки товару в міжнародній торгівлі включає: його перевезення від внутрішнього пункту вироб-ництва до прикордонного пункту (порту) країни-експортера; міжнародне транзитне або морське перевезення від пункту країни-експортера до прикордонного пункту (порту) країни-імпортера (якщо між даними країнами не встановлена загальна суходольна межа); транспортування від прикордонного пункту країни-імпортера до внутрішнього пункту споживання товару.

Транспортні операції вважаються міжнародними, якщо вони пов’язані з переміщенням зовнішньоторгівельних ван-тажів на зовнішніх, відносно країни-продавця і країни-покуп-ця, ділянках маршруту перевезення. Питання транспортних операцій потребує розгляду ще одного важливого аспекту, що стосується діяльності транспортних організацій, а саме транс-портних витрат.

Транспортні витрати — це всі витрати на доставку товару від продавця до покупця, що включають вартість фрахту, стра-хування, навантаження/розвантаження, упаковку/розпаковку та інші супутні витрати. Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю проявляється в наступному:

■          вони призводять до зниження обсягів торгівлі (як екс-

порту, так і імпорту), рівня спеціалізації країн а, отже, розмірів

виграшу від торгівлі;

■          вони перешкоджають повному вирівнюванню вартості чинників виробництва між торгуючими країнами відповідно до теореми Хекшера — Оліна — Самуельсона;

■          вони обумовлюють зсуви в територіальному поділі праці, у розміщенні підприємств і галузей;

■          розподіл транспортних витрат між торгуючими країна-ми залежить від еластичності попиту і пропозиції товару по цінах: чим нижче еластичність попиту в країні, яка імпортує, тим більшу частку транспортних витрат вона сплачує; чим менше еластичність пропозиції товару в країні, що експортує, тим більшу частку транспортних витрат вона сплачує.

Розрахунки транспортних витрат безпосередньо вплива-ють на прийняття рішень про територіальне розміщення ви-робництв. Оскільки транспортні витрати входять у витрати виробництва, вони враховуються як експортерами, так і імпортерами при прийнятті рішень про те, де створювати ті чи інші підприємства або навіть галузь. З погляду територіально-го поділу праці виділяють:

■          галузі, орієнтовані на ресурси в основному видо-бувні галузі, у яких транспортні витрати на перевезення гото-вої продукції значно нижчі, ніж на перевезення сировини, із якої вона виготовляється. Оскільки кінцева продукція значно легше і дорожче сировини, такі галузі розташовуються в місцях знаходження природних ресурсів. Це головним чином гірничорудна, алюмінієва і хімічна промисловість.

■          галузі, орієнтовані на ринок галузі, у яких транс-портні витрати на перевезення готової продукції вищі, ніж на перевезення сировини, з якої вона виробляється. Продукцію та-ких галузей називають “набираючою вагу”. В основному це об-робні галузі, що мають у своєму розпорядженні підприємства, які займаються зборкою поблизу ринків збуту, оскільки вартість перевезення частин для зборки нижча, ніж вартість пе-ревезення готової продукції (автомобілебудування).

■          вільно орієнтовані галузі — територіально мобільні га-лузі, що не тяжіють ні до джерел ресурсів, ні до ринків збуту. Зазвичай, це галузі, що виготовляють дуже дорогу, але легку

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

кінцеву продукцію, для якої вартість транспортування складає незначну частку від ціни (електронні компоненти, коштов-ності).

При виборі місця розташування цих галузей головну роль відіграє мінімізація витрат виробництва, а не транспортних витрат. Наприклад, американські компанії, що продають комп’ютери, виготовляють їх компоненти, відправляють їх у Мексику, де комп’ютери збираються за допомогою дешевої мексиканської робочої сили, потім вони реекспортуються у США і продаються споживачам.

Отже, міжнародний транспорт включає послуги усіх видів транспорту, що надаються резидентами однієї країни резиден-там іншої країни. Транспортні витрати включають усі витрати по доставці товару від продавця до покупця. Вони призводять до зниження обсягів торгівлі, рівня спеціалізації країн і розмірів виграшу від торгівлі; перешкоджають повному вирівнюванню вартості чинників виробництва між торгуючи-ми країнами; обумовлюють зсуви в територіальному поділі праці — виділяються галузі, орієнтовані на ресурси, на ринок, і вільно орієнтовані галузі. Розподіл транспортних витрат між торгуючими країнами залежить від еластичності попиту і про-позиції товару за цінами.