Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5.5. Економіка Австралії : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.5.5. Економіка Австралії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Промисловість

Австралія — високорозвинута індустріально-аграрна країна ринкової економіки.

Країна багата на залізну руду (видобувається понад 100 млн т щороку), боксити, ільменіт, рутил, вісмут, свинець, цинк, нікель, уран, вольфрам, золото, срібло, кам'яне вугілля, нафту, природ-ний газ. Розвинута чорна і кольорова (рафінована мідь, цинк, алюміній) металургія. Австралійська сира нафта покриває потре-би країни на 70 %. Частково Австралія навіть експортує свою на-фту. Існують підприємства нафтопереробної та нафтохімічної га-лузей промисловості.

Фахівці вважають, що в Австралії порівняно добре розвинуте машинобудування, виробляють електротехнічні, радіоелектронні вироби, верстати і локомотиви. Продукція обробної промислово-сті Австралії використовується переважно на внутрішньому рин-ку. Рівень її дещо нижчий від аналогічної продукції інших розви-нутих країн. Позиції обробної промисловості Австралії недо-статньо сильні, щоб конкурувати з продукцією азіатських сусідів Австралії.

Хімічна промисловість Австралії виробляє сірчану кислоту, суперфосфат, синтетичний каучук і пластмаси.

Продукція харчової промисловості (м'ясо, борошно, молочні консерви, масло, сир, цукор та ін.) іде переважно на експорт.

«Велика вісімка» з огляду на зрозуміліші їй, ніж автору цих рядків, чинники не пускала до своїх лав країну-континент, яка була важливим постачальником корисних копалин і сільськогос-подарської сировини на світовий ринок. Австралія все ж викону-вала роль регіонального економічного і політичного лідера.

Сільське господарство

Сільськогосподарські угіддя Австралії становлять при-близно дві третини її площі. Періодично трапляються посухи. Абсо-лютна більшість сільськогосподарських угідь використовується для потреб тваринницгва (луки і пасовища). Близько двох третин варто-сті продукції сільського господарства забезпечує тваринницгво.

У жодній з країн світу немає такої кількості овець, як в Авст-ралії, їх приблизно 150 млн голів, тобто на одного австралійця припадає 8—9 овець. Настриг вовни щороку перевищує 1 млн тонн. Серед поголів'я овець переважають мериносові породи.

Землі, що обробляються, займають приблизно 6 % території Австралії. Половину орної площі відводять під пшеницю, її зби-рають майже по 1 т на душу населення. Країна вважається виро-бником пшениці світового значення.

Розвинуте садівництво і виноградарство. Австралія є відомим у світі виноробом.

Розвинуте морське рибальство, основна риба — тунець.

Транспорт

Протяжність залізничної мережі Австралії перевищує 37 тис. км, а автошляхів — 800 тис. км. Австралія має досить вели-кий морський торговельний флот, дедвейт якого становить прибли-зно 4 млн т. Основними портами є Сідней, Мельбурн, Фрімантл.

Авіаційний транспорт використовується для внутрішніх і зов-нішніх сполучень.

В Австралії через природні умови практично відсутній внут-рішній водний транспорт.

Зовнішня торгівля

Австралія є найбільшим у світі експортером залізної руди й алюмінію. Жодна з країн не експортує такої великої кіль-кості яловичини, як Австралія. Вона також експортує велику кі-

лькість вовни, пшениці, масла, сиру, руд кольорових металів, ву-гілля тощо.

Основні статті імпорту Австралії — машини й обладнання та інші готові вироби.

Основними торговельними партнерами Австралії є США та Японія. До цих країн Австралія експортує переважно сировину. Серед провідних зовнішньоторговельних партнерів також слід назвати Нову Зеландію та країни Європейського Союзу.

В Австралії із занепокоєнням стежать за процесами еконо-мічної інтеграції в Швнічній Америці та Європі, побоюючись, що це призведе до звуження ринків для експорту австралійсь-ких товарів. Турбує також помітна сума зовнішнього боргу країни.

Значні надходження Австралія має від туризму, тут популярні зимові види спорту.