Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

 

Ï

риступаючи до написання навчального посібника з пи-тань світової економіки і ознайомившися з ринком віт-чизняної і зарубіжної літератури, автор дійшов виснов-ку, що багато підручників дуже складні й призначені швидше для професорсько-викладацького складу, текс-ти в них здебільшого рясніють такою велико’ кількіс-тю цифр і фактів, що важко зрозуміти і запамятати ос-новні тенденції, притаманні тим або іншим явищам.

А тому автор поставив перед собою мету створити посібник, який був би доступний за стилем викладу матеріалу для широкого загалу і його можна було б ви-користовувати для вивчення дисциплін «Міжнародна економіка», «Світова економіка», «Економічна і соціа-льна географія зарубіжних країн».

Пропонований навчальний посібник невеликий за обсягом, питання в ньому викладені менш деталізова-но, ніж у значно більших підручниках. Проте автор намагався жодне з глобальних явищ не залишити поза увагою.

У посібнику наведено інформацію про сучасні те-нденції та проблеми розвитку міжнародної економі-ки, її основні галузі. Приділено увагу процесу євро-пейської валютної інтеграції, розглянуто запро-вадження валюти євро. Посібник містить загальний огляд регіонів світу.

Автор не вважав за необхідне наводити дані про еко-номіку кожної з 194 країн світу і рекомендує звертатися за відповідною інформацією до вітчизняних і зарубіж-них довідників типу «Країни світу» та іншої літератури.

Порівняно з підручником «Міжнародна економіка», який видавництво МАУП випустило 2002 p., ця книж-ка містить нові розділи про світову валютну систему та глобальні інтеграційні процеси і є ширшою за попере-дню. Вона оновлена і доповнена.

До речі, видавництво МАУП 2003 р. видало навчальний посі-бник автора цих рядків за назвою «Міжнародна торгівля» та пе-ревидало його 2004 року, а видавництво «МАПА» на початку 2004 р. опублікувало його енциклопедичний довідник «Країни світу». Таким чином, книжки «Міжнародна економіка», «Міжна-родна торгівля» та «Країни світу» є своєрідним навчальним ком-плексом, який варто враховувати як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Читачам, які хотіли б досконало освоїти тему про міжнародну пе-редачу технологій, автор рекомендує звернутись до його книжок «Патентно-лицензионная работа», «Англо-русский толковьій словарь по интеллектуальной собственности», «Патентоведение», «Право ін-телектуальної власності», «Право интеллектуальной собственности», «Патентование и лицензирование», «Антимонопольне право».

Пропонована книжка містить англо-український глосарій з міжнародної економіки, що охоплює близько 350 понять. Якщо в читача виникатимуть термінологічні питання, то автор пропонує звертатися до книжки «Юридический словарь И. Дахно: словарь законо.ательньіх и нормативньіх терминов» (К.: А.С.К., 2001. — 1056 с). Вона містить 5700 офіційно сформульованих понять з найрізноманітніших сфер, у тому числі й міжнародної економіки. Тлумачення понять у словнику запозичено із законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів Украї-ни, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, за-реєстрованих у Міністерстві юстиції України, а також рішень Конституційного Суду України. Зазначений «Словарь» охопив терміни із законів та інших нормативних актів, опублікованих по першу половину 1998 року включно. Розпочинаючи з 2004 року автор цих рядків укладає словник українською мовою і сподіва-ється, що виконану ним роботу йому вдасться опублікувати.

Важливим елементом поглиблення знань з дисципліни «Між-народна економіка» є освоєння політичної та економічної карт світу. Автор сподівається, що на книжковій полиці читача поряд із цією книжкою стоятиме бодай найскромніший атлас світу.

При написанні цієї книги автор враховував наявність у навча-льних планах з підготовки фахівців таких дисциплін, як, напри-клад, «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономіч-на політика» тощо, і доклав усіх зусиль для уникнення пов-торювання вже відомого читачеві матеріалу.

Автор вдячний співробітниці Міжрегіональної академії управ-ління персоналом Інні Сергіївні Вечеринській за комп’ютерний набір доопрацьованого матеріалу цього видання книги.