Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1. Історичнииекскурс : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.1. Історичнииекскурс


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Світова валютна система є сукупністю кредитно-гро-шових відносин. Вони склалися на основі інтернаціоналізації го-сподарського життя, міжнародного розподілу праці, розвитку світового ринку тощо.

Міжнародні валютні відносини виникають тоді, коли гроші починають функціонувати у міжнародному господарському обо-роті.

Національні валютні системи сформувалися раніше, ніж сві-това валютна система. Тривалий час національні валютні системи існували автономно. Національна валюта є основою національної валютної системи. Більшість держав світу завжди використову-вали свою національну валюту. Значно рідше країни світу вико-ристовують чужу валюту.

Для здійснення міжнародної торгівлі в умовах існування роз-маїття валют потрібно мати механізм розрахунків між фізичними і юридичними ос’бами різних країн. Такий механізм стихійно чи цілеспрямовано зявлявся. Його основою був валютний курс.

Історії людства відомі два типи систем грошового обігу:

1.         Обіг металевих грошей (тобто мідних, срібних, золотих монет).

2.         Обіг паперових грошей та кредитних грошей, які не обмі-нюються на золото.

Монети з фік’ованим на них номіналом, що випускалися дер-жавою, вперше зявилися у VIII ст. до н. е. у Лідії (Мала Азія) та Китаї.

Спочатку монети карбувалися з одного боку. Приблизно за 560 років до н. е. правитель Афін Шсістратус випустив в обіг мо-нети із зображенням на обох боках.

Перші британські монети з’явилися у I ст. до н. е. Виготовля-лися вони зі срібла та міді. Згодом мідь та бронзу використовува-ли для монет невеликого номіналу, а для більшого застосовували золото та срібло.

Тривалий час монети відливали за методом, який використо-вувався ще у Стародавньому Вавилоні для виготовлення печа-ток, — місця, що були впалими на формі, на монеті ставали опу-клими. Метод давав змогу одержувати зображення високої художньої цінності. Сучасні методи монетокарбування з погляду мистецтва поступаються стародавньому. Відомим зразком моне-тного мистецтва є «Святий Георгій і Дракон» Бенедетто Піструч-чі (1817). Зображення використовувалося на британських моне-тах упродовж майже півтори сотні років.

Батьківщиною паперових грошей вважається Стародавній Китай.

Банкноти вперше були випущені банками. Вони зобов’я-зувалися сплачувати золотом зазначену на банкнотах суму. Банк Англії випускав банкноти з часу свого заснування в 1694 р.

Залежно від металу, що використовувався як гроші, вирізня-ють такі види металевого грошового обігу:

•          біметалізм;

•          монометалізм. Згідно з першим з названих видів монети, що карбуються із

золота та срібла, перебувають в обігу як взаємно рівні. Біметалізм набув особливо значного поширення в Західній Європі у XVI— XVII ст., тобто в період первісного нагромадження капіталу. Вар-тісні співвідношення між золотими та срібними монетами вста-новлювалися стихійно залежно від ринкової вартості зазначених металів. Коли ж у вартісне співвідношення золота та срібла втру-чалася держава, то виникала система подвійної валюти. В умовах біметалізму один з цих двох металів виявлявся переможцем і ві-дігравав роль загального еквівалента.

Приплив срібла до Європи, передусім з Америки, спричинив падіння ринкової ціни срібла порівняно із золотом.

Спроби урядів підтримувати завищене на користь срібла спів-відношення між золотом і сріблом викликали переплавлення зо-лотих монет у зливки та їх обмін на срібло. Спрацьовувало пра-вило англійського державного діяча Грешама: Погані гроші витісняють з обігу «кращі» гроші.

Коли з’явилася загроза повного витіснення золотих монет срібними, то провідні європейські країни відмовилися від бі-металізму.

Срібні монети були громіздкими. Для сплати срібними гро-шима часто потрібно було вдаватися до послуг гужового транс-порту. Золоті ж монети, з огляду на значно вищу їхню вартість, були зручнішими для обігу.

У 1798 р. Англія першою запровадила монометалізм. Впро-довж наступного століття він став панівною грошовою системою і в інших країнах.

Людству відомі три види монометалізму — мідний, срібний та золотий. Мідний монометалізм існував в історичному минулому, наприклад, у Стародавньому Римі.

Золотий монометалізм поступово став практично єдиною ва-лютною системою світу.

Вирізняють такі види золотого монометалізму:

•          золотовалютний стандарт;

•          золотозливковий стандарт;

•          золотодевізний стандарт.

Повідомлялося, що станом на червень 2007 р. Україна посіда-ла 51 місце поміж 112 країн світу за обсягом запасів золота. Вони складали 25,5 тонни. Перше місце посідали США. їх запаси сяга-ли 8,13 тисяч тонн, тобто 76,1 % загального обсягу золотих запа-сів світу. Друге місце обіймала Німеччина — 3,42 тис. За обсягом своїх золотих резервів Росія обіймала 12-е місце. Вона мала 401,7 тонн золота.