Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3d1f7b26fa74764ebb1ea0f76babc2b7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні питання : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

1.         Коли сформувалося світове господарство г завдяки яким чинникам?

2.         Вгдмгннгсть понять «мгжнароднг економгчнг зв’язки» г «міжнародна торггвля».

3.         Світові цгни г свгтовий ринок.

4.         Реекспорт г бартер, причини гх виникнення.

5.         Три великг суспгльнг подгли працг.

6.         Мета Великих географічнш вгдкриттгв.

7.         Суть понять «перший свгт»,  «другий свгт»,  «третгй світ».

8.         Теоргг мгжнародног торггвлг г їх основний змгст.

9.         Найширше значення поняття «глобалгзацгя економгки».

 

10.       Розмгщення основнш фінансовш центргв світу.

11.       Обсягякоїторггвлг нинг більший— валютноїчи товарног?

12.       Суть поняття «глобалгзацгя фгнансгв».

13.       Наведгть   статистичнг   данг   про  розмах   дгяльностг транснацгональних корпорацгй.

14.       Конкурентнг   переваги   транснацгональних   корпорацгй перед іншими учасниками зовнішньоекономічної дгяльностг.

15.       Стадгг зовнішньоторговельної експансгг транснацгона-льних корпорацгй.

16.       У яких реггонах світу концентруються нинг прямг гнозе-мнг гнвестщгг?

17.       Яка крагна світу гмпортує найбільше прямих гноземних гнвестщгй г з яких держав?

 

18.       Основнг тенденцгг, що притаманнг нинг прямим гнозем-ним гнвестщгям.

19.       На якг крагни, що розвиваються, припадає основна час-тка прямих гноземних гнвестщгй?

20.       Чи гснує однозначна оцгнка ролг прямих гноземних гнвес-тицгй?

21.       Суть полгтики «замгщення гмпорту».

22.       Позичковий капгтал г портфельнг гнвестщгг.

23.       Причини виникнення потреби у міжнародному подглг працг.

24.       Змгст поняття «галузь міжнародної спецгалгзаци», на-вести приклади таких галузей.

25.       Змгст територгального г виробничого напрямкгв міжна-родного подглу працг.

26.       Основнг види мгжнародног спецгалгзацп виробнщтва.

27.       Суть «зазначення походження товару» г причини еко-номгчног доцгльностг його охорони.

28.       Чи охороняються в Украгнг права на зазначення похо-дження товаргв?

29.       Суть понять «трансматергалгзацгя» та «дематергалг-зацгя».

30.       Чому транснацгональнг корпорацп розглядаються як ви-рішальний чинник міжнародноївиробничог спецгалгзацп?

31.       Суть поняття «втаркгя».

32.       Змгст поняття «третинний сектор».

33.       Найбільший експортер продукцп третинного сектору.

34.       Який технгчний засгб г чому допомагає взаємодп керів-ництва компанп та п управлгнського апарату?

35.       Чому транснацгональнг корпорацп зацгкавленг у праце-влаштуванні «бглих комгрцгв» безпосередньо у крагнах гхньо-го проживання?

36.       Чи можна великих географічних першопрохїдників (X. Ко-лумба, А. Веспуччг, Ф. Магеллана та гн.) зггдно з нинішніми мгрками вважати міжнародними туристами?

37.       Наведгть основнг статистичнг данг про міжнародний туризм.

38.       Чинники, що визначають туристичну пршабливість пе-вного реггону.

39.       Основний реггон міжнародного туризму.

40.       Суть екологгчного туризму.

 

41.       Охарактеризуйте проблеми навколишнього середо-вища.

42.       Чому гснує потреба у глобальному спгвробгтнщтвг для захисту довкглля?

43.       Кглькгсть населення планети.

44.       Поняття про «демографгчний вибух».

 

45.       3 якою метою свого часу завозили рабгв з Африки до Америки?

46.       Коли мгграцгя населення до Америки була особливо гнте-нсивною?

47.       Охарактеризуйте фактори груп «до себе» г «вгд себе» у мгграци населення.

48.       Основнг міжнародні потоки робочої сили.

49.       Нелегальна мгграцгя робочог сили.

50.       Кому виггдна міжнародна мгграцгя робочої сили і чому?

51.       Науково-технгчнареволюцгя г 'їїсуть.

52.       Найважлтіші ознаки науково-технгчноїреволюцгг.

53.       Як науково-технгчна революцгя вплинула на міжнародну спецгалгзацгю виробнщтва?

54.       Що ви знаєте про технополгси?

55.       Коли почалася науково-технічнареволюція?

56.       Як науково-технгчна революцгя вплинула на взаємодгю людини і природи?

57.       Спгльнг пгдприємства та вгльнг економгчнг зони.

58.       Причини боргової кризи крагн, що розвиваються.

59.       Форми мгжнародног передачг технологгй.

60.       Що таке «золотий мгльярд» людства?

61.       Засновнщькг договори Європейського Союзу.

62.       Скгльки згрок має прапор Європейського Союзу?

63.       Назвгть об’єкти права гнтелектуальног власностг та пояснгть, що означають вгдповгднг поняття.

64.       Що таке митний тариф?

65.       Механгзм дгг добровгльних обмежень експорту.

66.       Що означає поняття «стандартна модель мгжнародної торггвлг»?

67.       Найголовніші ознаки транснацгональних корпорацгй.

68.       Як держави світу регулюють міжнародну торггвлю по-слугами?

69.       Найголовнішіреггональнг економгчнг об’єднання.

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3d1f7b26fa74764ebb1ea0f76babc2b7, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0