Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2.8. Глобалізація туризму : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.2.8. Глобалізація туризму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Туризм — один з видів активного відпочинку, поши-рений з різною інтенсивністю практично в усіх країнах світу. Як правило, надання туристичних послуг є формою підприємниць-кої діяльності, тобто передбачає одержання прибутку. Існує бага-то видів туризму: міжнародний, внутрішній, гірський, автомобі-льний, пішохідний, водний, спортивний тощо. В 1975 р. було засновано Всесвітню туристичну організацію (ВТО) (її штаб-квартира знаходиться в Мадриді, Іспанія), нині в ній представле-ні туристичні організації понад 120 країн світу. ООН надала ВТО статус міжурядової.

Понад 1,5 млрд чол. щороку беруть участь у туристичних поїздках. На частку міжнародного туризму припадає 6 % вар-тості загальносвітового експорту і до 30 % експорту ринку по-слуг. Обсяг послуг туристичної індустрії світу у 1995 р. стано-вив 5 млрд дол.

Туризм вважається однією з найбільших у світі галузей економіки. У туристичній індустрії планети працює 250 млн чол., вона забезпечує 14 % валового національного продукту і

щорічно збільшується на 6 %. У багатьох країнах світу туризм є основною галуззю економіки. Туристів приваблюють приро-дні, історичні, культурні та релігійні пам'ятки, сприятливий клімат, чудові пляжі, стабільне політичне і соціальне середо-вище та ін.

Дохід від міжнародного туризму забезпечують переважно ма-ндрівники з країн з високорозвиненою ринковою економікою.

Встановлено, що туристичний потенціал певного регіону за-лежить від таких чинників:

•          доступності для потоку туристів з розвинених країн світу;

•          кількісних та якісних характеристик матеріально-технічної бази туризму;

•          культурної, соціальної, політичної та географічної приваб-ливості.

З'явився і поширюється екологічний туризм, тобто туризм до природних об'єктів, скажімо, до Антарктиди.

Однією з передумов розвитку міжнародного туризму є про-грес світового транспорту, без якого туризм практично неможли-вий. Навіть мандрівні богомольці, прочани нині добираються до священних місць своїх релігій уже не пішки, а за допомогою транспортних засобів.

Наведемо деякі статистичні дані щодо туризму. Вартість ту-рецького експорту протягом 1980—1990 pp. підвищилася вчетве-ро, а обсяг надходжень від міжнародного туризму — у 12 разів. Показник доходів від міжнародного туризму в Мексиці — один з найвищих у світі. Темпи розвитку туристичної індустрії Таїланду протягом 1985—1995 pp. удвічі перевищували темпи індустріалі-зації. За станом на 1995 р. туризм перетворився у Таїланді на найбільше джерело надходжень іноземної валюти, забезпечуючи 10 % валового національного продукту.

Частка доходів від туризму у валовому національному проду-кті в середині 90-х років XX ст. становила (у відсотках): Багамсь-кі острови— 42,6; Барбадос — 31; Ямайка— 25; Домініканська Республіка— 15; Пуерто-Ріко — 6,4. У деяких з цих країн люди, що їх можна побачити на вулицях, є виключно або туристами, або обслуговуючим персоналом.

Звідки ж прибувають туристи? Ось дані щодо окремих країн світу. Туристи з Європи в Мексиці у середині 90-х років станови-ли лише 3 % загальної їх кількості, а з США — 92 %. Це й зрозу-міло, адже Європа далеко, а США — поруч.

Розподіл туристів, які прибули до Єгипту в середині 90-х ро-ків, за регіонами проживання був таким: Європа — 48 %; Близь-

кий Схід— 31 %; Америка— 7 %; Африка— 7 %; Східна Азія — 5 %; інші регіони — 2 %.

У середині 90-х років до Таїланду подорожували туристи з та-ких регіонів світу: Східна Азія — 61 %; Європа — 25 %; Амери-ка — 6 %; Південна Азія — 5 %; інші регіони — 3 %.

Туризм розвивається в багатьох країнах світу. Основним регі-оном міжнародного туризму була і залишається Європа. Відомо, що на неї припадає 65 % загальної кількості міжнародних турис-тів. Наведені статистичні дані показують, що європейці не лише приймають численних гостей з усього світу, а й самі активно подо-рожують світом. Це один з доказів високого рівня життя в Європі.

На другому місці за обсягом туризму — Американський кон-тинент, на третьому — Східна Азія.

Туристські об'єкти часом стають мішенями для міжнародного тероризму.