Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ : СВІТОВА ЕКОНОМІКА Видання 2-е перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

магниевый скраб beletage

 

A

Absolute advantage — абсолютна перевага

У зв'язку з міжнародним поділом праці поняття означає здатність країни виробляти певний товар з нижчими порівняно з іншими країнами затратами.

Accelerated tariff elimination — прискорене скасування митних та-

рифів

Відбувається за домовленостями між зацікавленими державами відповідно до міжнародних угод.

Acid rain — кислотний дощ

Кислотним може бути не лише дощ, а й сніг і туман. Кислотність зумовлюється тим, що під час спалювання вугілля в атмосферу викидаються окиси сірки та азоту. Вони вступають у реакцію з атмосферною вологою. Хмари часто переносяться на великі від-стані, а опади з них завдають значної шкоди, зокрема сільському господарству інших країн.

Active trade balance — активний торговельний баланс

Позитивна різниця між надходженнями від експорту і платежами за імпорт.

Act of God — Божа дія

Дія непереборної сили, форс-мажорні обставини.

Ad valorem tariff — вартісний тариф

Розмір тарифу на імпортований товар, який встановлюється як відсоток від декларованої вартості відповідного товару.

Advanced economy — розвинута економіка

Економіка країни, обсяг валового національного продукту якої в розрахунку на душу населення перевищує щорічно 10 тис. дол. і в сільському господарстві задіяно менше ніж 6 % працездатного населення.

Aggregate demand — сукупний попит

Загальний обсяг наявного на ринку товару, який можуть придбати споживачі за існуючого рівня цін.

Aggregate supply — сукупна пропозиція

Загальний обсяг товару на ринку, який можуть забезпечити по-стачальники за існуючого рівня цін.

Agribusiness — агробізнес

Підприємницька діяльність у сільському господарстві. Охоплює виробництво продовольчої сировини комерційно орієнтованими сільськогосподарськими фермами, її переробку, маркетинг. До цього виду бізнесу зараховують також галузі промисловості, що забезпечують сільське господарство машинами, матеріалами, устаткуванням тощо. У вітчизняній науці та практиці використо-вують поняття «агропромисловий комплекс».

Alternative energy sources — альтернативні джерела енергії

Поняття поширюється на сонячну енергію, гідроелектроенергію, енергію вітру, хвиль, припливів, геотермальну, енергію з біомаси та теплову енергію океанів. Сюди не належать ядерна енергія та органічне паливо.

Antidumping duty — антидемпінгове мито

Мито, яке теоретично має дорівнювати різниці між цінами про-дажу товару на його внутрішньому і зовнішньому ринках.

Appropriate technology — придатна технологія

Придатна для країн, що розвиваються, оскільки використовує прості технологічні засоби та велику масу робочої сили. Ця технологія зменшує безробіття, тому її ще називають «про-міжною».

Aquaculture — аквакультура

Промислове розведення і вирощування господарсько важливих водних організмів у контрольованих умовах.

Arable land — оброблювана земля

Частина земної суші, яка придатна для орання і яку можна вико-ристовувати для вирощування сільськогосподарських культур.

Arbitration clause — арбітражне застереження

Застереження, яке фіксується у зовнішньоторговельній угоді між експортером та імпортером і передбачає механізм вирішення су-перечок, що можуть виникнути під час виконання контракту.

Arms-length transactions — угоди незалежних сторін

Торговельні угоди, в яких беруть участь фінансово незалежні од-на від одної сторони, протилежне поняттю Transactions between related parties.

Asiatic mode of production — азійський спосіб виробництва

Спосіб виробництва, якому, на думку К. Маркса та інших вчених (зокрема, Хіндеса та Хірста), бракує трьох елементівприватної власності, урбанізації та буржуазії. Нині цю концепцію критику-ють через її недостатню інформаційну основу.

Asylum migration — міграція в пошуках притулку

Міжнародний рух біженців, які не повністю відповідають крите-ріям визнання осіб біженцями, встановленим протоколом ООН у 1976 р. Невелика частка таких осіб справді є біженцями, які шу-кають політичного притулку, більшість — економічні мігранти, що шукають кращого життя.

Autarky — автаркія

Економічна політика, спрямована на створення замкнутої самодо-статньої економіки, обмеження імпорту. Automatic import license — автоматична імпортна ліцензія

Передбачена у рамках ГАТТ і може застосовуватися для регулю-вання кількісних обмежень на імпортовані товари, моніторингу їх цін, статистичного обліку тощо. Має видаватися компетентними властями країни-імпортера впродовж 10 днів після одержання відповідного клопотання.

в

Baby boom — немовлячий бум

Стрімке підвищення темпів народжуваності. back transactions — зворотні операції

Купівля і продаж Європейською системою центральних банків активів на умовах зворотної купівлі і здійснення кредитних опе-рацій під встановлені види застав.

Backward integration — зворотна інтеграція

Ситуація, за якої компанія перебирає на себе виконання тих фун-кцій, які до цього виконувались її постачальниками.

Balance of payments — платіжний баланс

Підсумкова різниця між валютними надходженнями і платежами певної країни за рік.

Balance of trade — торговельний баланс

Різниця між вартостями експорту та імпорту певної країни за рік.

Barter — бартер

Прямий безгрошовий обмін товарами або послугами, спричине-ний товарно-грошовим дефіцитом усередині країни та валютним дефіцитом у міжнародних угодах.

Barter terms of trade — бартерні умови торгівлі

Співвідношення експортних та імпортних цін певних товарів.

Base currency — базова валюта

Валюта, стосовно якої в певній країні встановлюються обмін-ні курси. Такою валютою може бути, наприклад, долар США, євро.

Bazaar economy — базарна економіка

Трудомісткі сфери діяльності населення міст «третього світу», орієнтовані на місцеві базари.

Bilateral payments agreement — двостороння платіжна угода

Угода, укладена між урядами двох країн або їхніми центральними банками про здійснення всіх чи окремих розрахунків між ними за допомогою спеціальних рахунків. Такі угоди, як правило, перед-бачають відмову від використання конвертованих валют і золота як засобу платежу у розрахунках між цими країнами.

Bilateral trade agreement — двостороння торговельна угода

Укладається між двома країнами і, як правило, передбачає вста-

новлення пільгового режиму в торговельних відносинах обох

країн. Birth control — контроль народжуваності

Політика, спрямована на зменшення розмірів сім’ї, включає вико-

ристання контрацептивів, стерилізацію, аборти і здійснюється в

багатьох країнах «третього світу».  Багато релігійних груп не

схвалюють цієї політики. Birth rate — коефіцієнт народжуваності

Кількість    народжених    живих    немовлят    у    розрахунку    на

1000 чол. населення країни. Blocked currency — замкнута валюта

Валюта певної країни, обмін якої на іноземну валюту заборонений

у законодавчому порядку. Brain drain — вимивання мізків

Це поняття більш відоме як «відплив інтелекту», означає пересе-

лення обдарованих людей (як правило, молодого віку) з відсталих

країн до економічно розвинутих у пошуках кращого життя. Bretton Woods system — Бреттон-Вудська система

Форма організації грошових відносин, розрахунків, згідно з якою

роль світових грошей, поряд із золотом, виконує долар США.

Встановлена Бреттон-Вудською конференцією в 1944 р. Bulk items — насипні товари

Товари, які продаються і поставляються в неупакованому вигляді,

наприклад, зерно, руда.

с

Capital — капітал

Фактор виробництва, що охоплює машини, устаткування, примі-

щення і використовується робочою силою для виготовлення това-

рів із сировини. Capital goods — капіталомісткі товари

Товари обробної промисловості, які можуть використовуватися

для створення багатства або виробництва інших товарів. Capital flight — відплив капіталу

Інвестування капіталу за кордон з метою його збереження від

внутрішніх негараздів. Capital-intensive industry — капіталонасичена промисловість

Галузь промисловості, в якій у розрахунку на одного працівника

припадає значний обсяг капіталовкладень. Cartel — картель

Об’єднання незалежних компаній (серед них і міждержавних),

переважно офіційно не оформлене, для усунення конкуренції та

одержання монопольного прибутку. Картелем глобального мас-штабу є, наприклад, Організація країн—експортерів нафти (ОПЕК).

Central rate — центральний валютний курс

Офіційно фінансоване співвідношення між валютами, навколо якого в узгоджених діапазонах можуть коливатися ринкові валю-тні курси.

Certificate of positive assurance of conformity — сертифікат позитив-

ного засвідчення відповідності

Передбачений у межах Світової організації торгівлі документ, який засвідчує відповідність товарів встановленим технічним правилам.

Certificate of origin — сертифікат походження

Документ, що засвідчує країну, в якій відповідний товар реально виготовлений.

Circulating (floating) capital — циркулюючий (плаваючий) капітал Сировина, пальне, компоненти, робоча сила, які втілюються в то-варах, що реалізуються і забезпечують прибутки.

Clearing accounts — клірингові розрахунки

Міжнародні безготівкові розрахунки на основі взаєморозрахунку рівних за обсягом платежів.

Clearing union — кліринговий союз

Об'єднання центральних банків країнучасниць клірингового союзу, система безготівкових розрахунків якого ґрунтується на зарахуванні позитивних і негативних сальдо зовнішньоторговель-них операцій.

Closed economy — закрита економіка

Економіка країни, яка не бере участі в міжнародній торгівлі і пе-реміщеннях капіталу.

Colonial division of labour — колоніальний поділ праці

Вид міжнародного поділу праці, нав'язаний метрополіями своїм колоніям під час колоніального періоду.

Command economy — командна економіка

Економіка, за якої центральна влада країни встановлює примусові правила економічної поведінки суб'єктів господарювання та при-йняття рішень. Як правило, такі держави володіють і засобами виробництва.

Commercial agriculture — комерційне сільське господарство

Господарство, якому притаманне виробництво сільськогосподар-ської продукції для її продажу на внутрішньодержавному і міжна-родному ринках.

Commodity agreement — товарна угода

Угода країн—виробників щодо механізму регулювання цін та обся-гів виробництва певного виду сировини, наприклад, цукру, кави тощо.

Common market — сиі.іьниіі ринок

Форма регіональної економічної інтеграції, за якої для держав-членів усуваються внутрішні торговельні перешкоди і дозволя-

ється вільний pyx факторів виробництва (капіталу та робочої си-ли), а також встановлюються спільні торговельні бар’єри для від-носин з державами, що не є членами об'єднання.

Comparative advantage — відносна перевага

Доцільність експорту певною країною тих товарів, які вона виго-товляє з відносно нижчими затратами.

Computed value — розрахована вартість

Розрахована вартість імпортованих товарів визначається додан-ням до вартості товарів прибутків і загальних (накладних) витрат в обсягах, які звичайно спостерігаються в країні експорту при експортних продажах товарів того самого класу або виду до країн імпорту.

Conglomerate — конгломерат

Розгалужена (диверсифікована) корпорація, яка контролює виро-бництво і маркетинг різноманітних продуктів.

Constructed value — конструйована вартість

Антидемпінгова політика Світової організації торгівлі передбачає, що за невеликого обсягу продаж якогось товару на внутрішньому ринку його ціна може не бути вдалою основою для порівняння його внутрішніх і зарубіжних цін. 3 метою порівняння дозволя-ється використовувати штучно сконструйовану ціну з урахуван-ням витрат, що сформувалися у відповідній експортній галузі промисловості.

Correspondent account — кореспондентський рахунок

Банківський рахунок, що відображає здійснення розрахунків одні-єю кредитною установою за дорученням і за рахунок іншої уста-нови на основі кредитної угоди.

Counter trade — зустрічна торгівля

Прямий обмін товарів та (або) послуг на інші товари та (або) по-слуги.

Currency area — валютна зона

Зона, до якої належать країни, валюти яких «прив'язані» до валю-ти певної економічно розвинутої країни.

Currency parity — валютний паритет

Тверде, офіційно встановлене співвідношення обміну однієї ва-люти на іншу.

Custom tariff — митний тариф

Перелік видів мита, встановлених урядом для імпортованих та експортованих товарів.

Custom union — митний союз

Форма регіональної економічної інтеграції, за якої усуваються внутрішні торговельні бар'єри та встановлюється єдиний митний тариф на торгівлю з державами, що не належать до об'єднання.

Custom valuation — митне оцінювання

Оцінювання митними властями вартості імпортованих товарів з метою стягнення ввізного мита.

Customs contracts — митні контракти

Один з двох видів контрактів про довідвантажувапьну інспекцію (другий — контракти про іноземну валюту), спрямований на те, щоб запобігти втраті митних платежів через заниження вартості імпортованих товарів, декларованої митним органам.

D

Deminimis rule — правило негайної відмови

У зв'язку з демпінгом правило у рамках ГАТТ означає, що коли демпінгова ціна невисока, а обсяг певного імпорту невеликий, то скарзі на демпінг необхідно негайно відмовляти.

Deductive value — дедуктивна вартість

Дедуктивна вартість імпортованих товарів у зв'язку з визначен-ням ввізного мита у рамках ГАТТ встановлюється на основі про-дажної ціни на ідентичний або схожий товар на відповідному внутрішньому ринку після вирахувань з неї таких статей, як при-буток, мито, податки, страхові платежі, транспортні та інші ви-трати, що були в країнах імпорту.

Deindustrialization — деіндустріалізація

Економічна трансформація в суспільстві, яка полягає у зниженні ролі обробної промисловості та збільшенні значення сфери по-слуг.

Demand and supply — попит і пропозиція

Попит — це кількість товарів, яку споживачі хотіли б придбати впродовж певного часу за певною ціною в умовах конкурентної ринкової економіки. Пропозиція — кількість товарів, яку поста-чальники хотіли б реалізувати за зазначених обставин.

Dematerialization — дематеріалізація

Відносне зменшення частки сировини в готовій продукції.

Demonetization — демонетизація

Позбавлення монет сили законного платіжного засобу, здійснене законодавчим шляхом або адміністративним розпорядженням.

Deregulation — дерегуляція

Зниження урядового контролю над економічною діяльністю у межах певної країни.

Desertification — запустелювання

Процес розширення площі земель, зайнятих пустелями та регіо-нами, в яких сільськогосподарські угіддя не обробляються.

Devaluation — девальвація

Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) ва-лютно-грошової одиниці щодо валют інших країн, міжнародних валютно-грошових одиниць.

Developing countries — країни, що розвиваються

Група країн, що стали на шлях економічного розвитку, але все ще відстають від промислово розвинутих країн світу.

Direct investment — пряме інвестування

Придбання частки активів певної компанії з метою одержання права на участь в управлінні нею.

Disguised unemployment — приховане безробіття

Ситуація, за якої в певній країні або секторі її економіки задія-но більше працівників, ніж потребує економічна доцільність. Досить поширене явище в соціалістичних і слаборозвинутих країнах.

Diversification — диверсифікація

Розширення сфер діяльності фірми на ринках нових товарів, не пов'язаних з її основним виробництвом. Така продукція впліта-ється в мереживо вертикальної та (або) горизонтальної інтеграції цієї компанії з іншими суб'єктами господарювання.

Double cropping — no івіііниіі урожай

Явище, коли впродовж року з однієї і тієї самої ділянки збирають більше ніж один врожай.

Double taxation — подвійне оподаткування

Ситуація, за якої транснаціональна компанія сплачує податки дві-чі: у країні, де вони були одержані, і в країні, де розміщується штаб-квартира компанії.

Dual economy — роздвоєна економіка

Поняття стосується різних економічних систем, які одночасно існу-ють в одній і тій самій країні. Наприклад, у багатьох країнах, що роз-виваються, окремі регіони мають відносно розвинуту ринкову еконо-міку, тоді як іншим притаманне архаїчне докапіталістичне госпо-дарство.

Dumping — демпінг

Вивезення товару з країни і продаж його за кордоном за цінами нижчими, ніж усередині країни.

Е

Economic determinism — економічний детермінізм

Концепція, згідно з якою економічна основа суспільства має ви-

рішальний вплив на всі його інститути. Economic imperialism — економічний імперіалізм

Влада однієї держави над іншою, що спирається на свою економі-

чну силу. Economic integration — економічна інтеграція

Усунення всіх бар'єрів усередині угруповання, що перешко-

джають вільному руху товарів і факторів виробництва. Вважа-

ється найвищою формою регіональної інтеграції, охоплює та-

кож уніфікацію соціально-економічної політики країн—членів.

Має наднаціональні органи виконавчої, судової і законодавчої

гілок влади.

Economic union — економічний союз

Форма регіональної економічної інтеграції. Має всі ознаки, при-таманні спільному ринку, а також центральний банк, уніфіковані валютну і податкову системи. Союз дотримується спільної зовні-шньої економічної політики.

Economies in transition — перехідні економіки

Народні господарства колишніх соціалістичних країн, які здійс-нюють перехід від командно-адміністративної до ринкової еконо-міки.

Elasticity of substitution — еластичність заміщення

Коефіцієнт, яким вимірюється складність заміщення одного фак-тора виробництва іншим при виробництві певного товару.

Emigration — еміграція

Виїзд громадян зі своєї країни до іншої на постійне або тривале проживання.

Engineering — інжиніринг

Надання інженерно-консультаційних послуг на контрактній осно-ві. Традиційно поділяється на механічний (створення і викорис-тання техніки) і цивільний (проектування і створення великих споруд, мостів і доріг). Упродовж XX століття поняття збагатило-ся змістом і охоплює нині також електричний, гірничий, хімічний, аерокосмічний, генетичний і системний інжиніринг. Відіграє по-мітну роль у зовнішньоекономічних зв'язках.

Entrepot trade — транзитна торгівля

Реекспорт імпортованих товарів зі складу.

Eurocurrency — євровалюти

Сукупна назва стійких валют, що нагромадились у банках євро-пейських країн і використовувались для розрахунків за межами країн—емітентів цих валют.

Eurodollar deposits — євродоларові депозити

Банківські депозити, деноміновані в американських доларах, що були розміщені організаціями або приватними особами за межами США (здебільшого у банках західноєвропейських держав).

European Monetary System (EMS) — Європейська валютна система Форма організації валютних відносин і валютного обміну країн ЄЕС, що була спрямована на створення зони стабільних валютних курсів.

Exchange controls — контроль за обміном валюти

Різні види державного контролю за вільним обміном валюти. Державними обмеженнями можуть, наприклад, встановлюватися багатопозиційні валютні курси та квоти на обмін.

Exchange rate — обмінний валютний курс Вартість певної валюти стосовно іншої.

Export concentration — експортна концентрація

Поняття означає, що вартісну структуру експорту визначає один або кілька товарів.

Export credit — експортний кредит

Фінансування вітчизняних постачальників з метою стимулювання

виробництва ними експортних товарів. Поняття поширюється та-

кож на фінансові пільги, які надаються зарубіжним покупцям від-

повідних вітчизняних товарів. Export diversification — експортна диверсифікація

Розширення номенклатури експортних товарів і послуг. Export elasticity — еластичність експорту

Зміна пропозиції товарів, призначених на експорт, зумовлена змі-

ною умов торгівлі. Export-led industrialization — індустріалізація експортного спряму-вання

Стратегічна лінія розвитку економіки окремих країн, яка полягає

у пріоритетному розвитку тих галузей обробної промисловості,

що орієнтуються на експорт. Export quota — експортна квота

Кількісні або вартісні обсяги експорту, встановлені добровільно

урядом країни експорту на ввезення відповідної продукції до пев-

ної країни. Export restraints — експортні обмеження

Обмеження, що запроваджуються країною-експортером на ви-

везення   товару   до   певної   країни,   переважно   на   прохання

останньої.

Export restraint agreement — угода про обмеження експорту Угода

між урядами країн про встановлення нетарифних бар'єрів у сфері

міжнародної торгівлі. Export subsidies — експортні субсидії

Різноманітні форми державних виплат і пільг, що надаються екс-

портерам з метою зміцнення їх конкурентних позицій на зарубіж-

них ринках. Export tariff — експортний тариф

Податок або мито на товари, які експортуються з певної країни. Export taxes — експортні податки

Запроваджуються в міжнародній торгівлі досить нечасто. Деякі

країни, що розвиваються, використовують ці податки для збіль-

шення надходжень до бюджету. Extensive agriculture — екстенсивне сільське господарство

Характеризується незначним використанням передусім робочої

сили на одиницю площі. Невисока частка факторів виробництва

зумовлює і незначну віддачу.

F

Factor-intensity reversal — реверс факторів виробництва

Явище, коли певний товар вважається капіталонасиченим у капі-талонасиченій країні.

Factor of production — фактор виробництва

Західна економічна наука до факторів виробництва зараховує землю,

капітал, робочу силу, підприємницьку майстерність, технологію. Factoring — факторинг

Придбання банком права вимоги щодо виплати за фінансовими

зобов'язаннями, скупленими в різних осіб. Здебільшого банк ку-

пує дебіторські рахунки на поставлені товари або надані послуги. Fair — ярмарок

Періодичні заходи з метою продажу товарів, їх демонстрації то-

що. Часто ярмарки спеціалізуються на якомусь товарі. Favourable trade balance — позитивний торговельний баланс

Ситуація, коли вартість експорту певної країни перевищує вар-

тість її імпорту. Financial capital — фінансовий капітал

Кошти, необхідні для забезпечення виробничого процесу. Financial markets — фінансові ринки

Ринки валют і капіталів; на перших відбувається купівля-продаж

короткотермінових кредитних інструментів, на других — торгівля

довготерміновими кредитами та акціями. First world — «перший світ»

Умовна назва економічно розвинутих країн Заходу. fiscal policy — фіскальна політика

Політика держави у сфері  оподаткування,  державних  витрат,

держбюджету, спрямована на забезпечення зайнятості населення і

стримування інфляційних процесів. Fish farming — вирощування риби на фермі

Процес вирощування риби у спеціально збудованих резервуарах

або ставках. Fixed capital — фіксований капітал

Капітал, що забезпечує прибуток без свого подальшого обігу, на-

приклад, заводи, машини, споруди. Flag of convenience — зручний прапор

Прапор реєстрації судна у країні, яка характеризується вигідним

для судновласників податковим і трудовим законодавством. Ві-

домий ще як «дешевий прапор». Загальновідомі приклади — Па-

нама та Ліберія. Flexible exchange rates — гнучкі валютні курси

Відомі ще як плаваючі. Ситуація, коли валютні курси різних сві-

тових валют вільно коливаються залежно від пропозиції та попи-

ту на ці валюти. Floating exchange rate — плаваючий обмінний курс

Вартість певної валюти, що визначається її пропозицією та попи-

том на неї на світовому валютному ринку. Foreign currency — іноземна валюта

Валюта будь-якої іноземної держави, яка є в ній законним платі-

жним засобом.

Foreign currency account — рахунок в іноземній валюті

Рахунок в іноземному банку у валюті тієї країни, на території якої розташований банк.

Foreign direct investment — пряме іноземне інвестування

Інвестування в компанії зарубіжних країн з метою одержання в них управлінського контролю.

Foreign exchange — іноземна валюта

Інструмент міжнародних розрахунків (валюта, чеки, тратти, век-селі).

Forlign-exchange contracts (Forex) — контракти про іноземну валю-

ту (Форекс)

Один з двох видів контрактів про довідвантажувальну інспекцію у рамках ГАТТ (другий — митні контракти), спрямований на те, щоб запобігти завищенню товарних цін, декларованих митним органам. Завищення цін може приховувати відплив капіталу.

Foreign exchange resources — зовнішньовалютні запаси

Золото, спеціальні права запозичення, долари США та інші конвертовані валюти, що зберігаються у казначействі певної країни.

Forestry — лісове господарство

Галузь господарства, що займається вивченням, обліком і відтво-ренням лісів, охороною їх від пожеж, хвороб і шкідників, лісопо-новленням і лісорозведенням, регулюванням лісокористування, підвищенням продуктивності лісів.

Forward integration — форвардна інтеграція

Одна з форм інтеграції, коли компанія бере під свій контроль джерела реалізації своїх продуктів.

Forward market — форвардний ринок

Сукупність операцій купівлі-продажу іноземної валюти, цінних паперів за узгодженою ціною на певну дату в майбутньому.

Free port — вільний порт

Порт, у якому на імпортовані та експортовані товари не наклада-ється мито.

Free trade — вільна торгівля

Політика державного невтручання у сферу міжнародної торгівлі (фритредерство). Вважається, що міжнародна торгівля має фор-муватися на основі вільної гри стихійних сил попиту і пропозицій на міжнародному ринку.

Free-trade area — регіон вільної торгівлі

Форма регіональної економічної інтеграції, коли країни-члени усувають взаємні торговельні барєри, водночас зберігаючи за со-бою право дотримуватися незалежної торговельної політики сто-совно держав, які не належать до одного угруповання.

Free-trade zone — зона вільної торгівлі

Обмежена територія, на якій імпортовані товари можуть без спла-ти мита оброблятися з метою реекспорту.

Freight rates — фрахтові ставки

Плата перевізникові за навантажування, транспортування і розва-нтажування товарів. Futures transactions — ф’ючерсні операції

Строкові біржові угоди щодо купівлі-продажу валюти, золота, си-ровинних товарів за фіксованою на момент укладення угоди ціною, але з виконанням операції через певний час (до двох-трьох років).

G

General tariff — загальний тариф

Тарифна шкала, для якої характерна єдина ставка мита для конк-ретного товару незалежно від країни його походження.

Geothermal energy — геотермальна енергія

Енергія, що одержується з пароводяних джерел, нагрітих у надрах планети.

Gold bullion standard — золотозливковий стандарт

Валютний режим, який передбачає такі умови: золото зберігаєть-ся державою у золотих зливках, а не у вигляді монет; золото в країні не перебуває в обігу; національна грошова одиниця відо-бражується у певній кількості золота; золото може використову-ватися з промисловою метою та в міжнародних розрахунках.

Gold exchange standard — золотодевізний стандарт

Валютний режим, коли гроші окремих країн конвертуються в зо-лото в інших країнах за фіксованою ціною.

Gold standard — золотий стандарт

Валютний режим, коли національна валюта повністю забезпечена золотом, а останнє використовується в міжнародних розрахунках.

Government procurement — державні замовлення

Поняття у контексті ГАТТ означає, що товари, виготовлені вітчи-зняною промисловістю або імпортовані до країни, закуповуються урядовим органом для власного споживання або використання чи для виробництва товарів або послуг на продаж.

Greenhouse effect — парниковий ефект

Підвищення температури атмосфери, спричинене збільшенням концентрації в ній двоокису вуглецю, окислів азоту, метану та інших забруднювачів.

Green revolution — зелена революція

Збільшення врожаїв внаслідок використання нових сортів сільсь-когосподарських культур, досягнень агротехніки та здійснення інших заходів.

Gross domestic product (GDP) — валовий внутрішній продукт Річна вартість кінцевого продукту, створеного в певній країні.

Gross national product (GNP) — валовий національний продукт

Ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених (наданих) у певній країні впродовж року.

H

Hard currency — тверда валюта

Будь-який міжнародно визнаний засіб обігу. Використання такої валюти не підпадає під державний контроль, її курс штучно не пі дтримується.

Hedging — хеджування

Продаж валюти, товару через укладення строкової та ф’ючерсної угоди протилежного змісту.

Host nation — держава, що приймає

Країна, до якої спрямовуються прямі зарубіжні інвестиції.

Hot money — гарячі гроші

Рух капіталів короткотермінового характеру, спричинений спеку-лятивними намірами їхніх власників (які враховують, наприклад, різницю у відсоткових ставках у різних країнах).

I

Immigration — імміграція

В’їзд іноземців у країну перебування на тривале або постійне

проживання. Imperialism — імперіалізм

Агресивна державна політика, що спирається на військову силу; має

на меті загарбницьке розширення території держави або поширення

ії впливів на інші держави без урахування їх суверенної волі. Import concentration — концентрація імпорту

Явище, за якого переважна частина імпорту певної країни припа-

дає на один або кілька товарів. Import cover — імпортне покриття

Період часу, впродовж якого вартість імпорту забезпечується на-

явними валютними резервами певної країни. Import duty — імпортне мито

Своєрідний податок, що запроваджується урядами на товари, які

ввозяться до відповідних країн. Import elasticity — еластичність імпорту

Зміна попиту на імпортовані товари, зумовлена зміною умов торгівлі. Import license — імпортна ліцензія

Дозвіл, який надається на певний термін відповідними державни-

ми установами на право здійснення певних імпортних операцій у

банківській, торговельній та інших сферах. Import licensing procedures — процедури ліцензування імпорту

ГАТТ передбачає, що формальності і документація у зв'язку з ім-

портом та експортом мають бути мінімальними. Правила ГАТТ

потребують, щоб ліцензійні процедури були:

• тягарем не більшим, ніж це абсолютно необхідно для управлін-

ня ліцензійною системою з урахуванням мети, для якої вони були

встановлені;

•          прозорими і передбачуваними;

•          такими, що охороняють інтереси імпортерів та іноземних поста-чальників від зайвих затримок і свавільних дій.

Import substitution industrialization — індустріалізація на заміщення

імпорту

Стратегія, яку використовували багато країн, що розвиваються. Полягає у стимулюванні розвитку галузей промисловості, що ви-робляють ту продукцію, яка до того імпортувалася. Стимулюван-ня місцевого виробника відбувається за допомогою надання йому субсидій, позик, запровадження протекціоністських бар'єрів тощо.

Income terms of trade — дохідні умови торгівлі

Індекс, що свідчить про на здатність країни імпортувати товари за рахунок виручки від експорту товарів.

Indirect exporting — непрямий експорт

Ситуація, за якої вітчизняна фірма продає товар закордонному споживачеві, використовуючи для цього вітчизняного посередника.

Indirect taxes — непрямі податки

Правила ГАТТ визначають податки на продаж, акциз, торговель-ний оборот, додану вартість, франчизу, гербовий збір, трансфер, складування, обладнання.

Individual goods — товари особистого споживання

Товари, які призначені для особистого використання і купуються безпосередньо споживачами.

Industrial design — промисловий зразок

Угода про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної вла-сності (ТРІПС) під промисловим зразком розуміє орнаментальні ознаки продуктів, що охоплюють форми, лінії, мотиви та кольори.

Industrialization — індустріалізація

Процес створення великого машинного виробництва в усіх галу-зях народного господарства країни і особливо в промисловості.

Industry protection policy — політика захисту промисловості

Заходи, що запроваджуються урядами країн з метою захисту віт-чизняної промисловості від іноземної конкуренції (тарифи, квоти, субсидії новим галузям промисловості тощо).

Infant industry — молода галузь промисловості

Новостворена галузь промисловості, яка, з огляду на відсутність досвіду та інші чинники, не в змозі успішно конкурувати з інозе-мними товарами.

Information technology — інформаційна технологія

Мікроелектронні технології (зокрема, мікропроцесори, комп'ютери, роботи, супутники, оптоволоконні кабелі тощо).

Infrastructure — інфраструктура

Сукупність галузей економіки і соціального життя, які мають під-порядкований і допоміжний характер і обслуговують виробницт-во (виробнича інфраструктура) або забезпечують умови життєдія-льності (соціальна інфраструктура).

Intellectual property rights — права інтелектуальної власності

Угода про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної влас-ності (ТРІПС), що була укладена в рамках Уругвайського раунду переговорів ГАТТ, наводить такий перелік об'єктів права інтелек-туальної власності:

•          патенти;

•          копірайт і суміжні права;

•          товарні знаки;

•          промислові зразки;

•          компоновки інтегральних мікросхем;

•          нерозкрита інформація, включаючи секрети виробництва;

•          географічні зазначення, включаючи назви місць походження. Intermodal — змішаний

Перевезення вантажів різними видами транспорту.

International business — міжнародний бізнес

Організована законна підприємницька діяльність з метою одер-жання прибутку, яка виходить за межі державних кордонів.

Internationalization of currency — інтернаціоналізація валюти

Використання національної валюти нерезидентами цієї країни для обслуговування їхніх міжнародних торговельних і кредитних операцій.

Intervention currency — інтервенційна валюта

Іноземна валюта, яка використовується компетентними властями певної країни, щоб за допомогою офіційного обмінного механізму забезпечити коливання валютного курсу в допустимих межах.

Invisible items of trade — невидимі статті торгівлі

До них, зокрема, належать вантажні і пасажирські перевезення, страхові, банківські та консалтингові послуги, продаж прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

J

Joint venture — спільне підприємство

Підприємство, учасниками якого можуть бути дві або більше сто-рони з різних країн і яке може мати форму дочірнього підприємс-тва, консорціуму або синдикату. Jurisdictional clause — юрисдикційна стаття

Стаття зовнішньоекономічного контракту, в якій фіксується до-мовленість експортера та імпортера про вибір ними країни, зако-нодавство якої поширюється на цей контракт.

к

Key currencies — ключові валюти

Валюти, що широко використовуються як резервні, зокрема під час обмінних операцій.

L

Labour force migration — міграція робочої сили

У міжнародній економіці — переміщення робочої СИЛИ 3 однієї країни до іншої, зумовлене переважно чинниками економічного характеру.

Laissez-faire economics — саморегульована економіка

Наукова концепція, прихильники якої вважають, що ринкова еко-номіка найефективніше функціонує тоді, коли відсутнє державне втручання і економіку регулюють ринкові сили. Противники кон-цепції зазначають, що вона не враховує реалій нинішнього світу (деградації довкілля, спотворення монополіями конкуренції тощо).

Latifundia — латифундія

Назва великих земельних володінь, маєтків у деяких країнах пе-редусім Латинської Америки, що були утворені на землях, пода-рованих монархами знатним поселенцям у Новому Світі. На ла-тифундіях працюють наймані заробітчани. Інколи землевласник надає їм в оренду невеликі ділянки.

Lebensraum — життєвий простір

Концепція, що була особливо поширена в Німеччині. Поняття з'явилося після створення О. Бісмарком Німецької імперії. При-хильником концепції був А. Гітлер. Основний зміст — німецькій нації для її розвитку потрібен вільний життєвий простір.

Liner shipping — лінійні перевезення

Морські та океанські перевезення вантажів і пасажирів між по-ртами різних країн згідно зі встановлен