Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

Передмова      3

Розділ 1. Світова економіка: основні риси та структура  4

1.1.      Світова економіка як сукупність національних господарств . . . 4

1.2.      Світова економіка як єдиний наднаціональний простір              6

1.3.      Класифікація країн у світовій економіці (типологічна та регіонально-інтеграційна структура)           10

 

1.3.1.   Варіанти типологічної класифікації країн світу       10

1.3.2.   Регіональна класифікація країн світу           17

1.3.3.   Регіонально-інтеграційна класифікація країн світу            19

1.4.      Глобалізація світової економіки       21

Запитання для самоконтролю         40

Розділ 2. Типологічна структура світової економіки         41

2.1. Економіка розвинутих країн      42

2.1.1.   Визначальні відмінності розвинутих країн             42

2.1.2.   Динаміка економічного розвитку розвинутих країн . . . . 50

2.1.3.   Особливості економічної структури розвинутих країн . 56

2.1.4.   Економіка Сполучених Штатів Америки    60

2.1.5.   Економіка Японії        65

2.1.6.   Економіка Німеччини            71

2.1.7.   Економіка Великої Британії              78

2.1.8.   Економіка Франції     84

2.1.9.   Економіка Італії          91

2.1.10. Економіка Канади      99

2. 2. Економіка країн, що розвиваються      106

2.2.1.   Країни, що розвиваються, у світовій економіці     106

2.2.2.   Фактори економічного розвитку країн, що розвиваються . .109

2.2.3.   Основні економічні проблеми країн, що розвиваються . . . 115

2.2.4.   Економіка Бразилії     118

2.2.5.   Економіка Індії           120

2.2.6.   Економіка найменш розвинутих країн        125

2.3. Країни з транзитивною економікою    129

2.3.1.   Передумови формування системи перехідної економіки . 129

2.3.2.   Економічні реформи перехідного періоду  134

2.3.3.   Динаміка розвитку й структура економіки             138

2.3.4.   Економіка Російської Федерації        141

Світова економіка

2.3.5. Економіка Китайської Народної Республіки            148

Запитання для самоконтролю         154

Розділ 3. Регіонально-інтеграційна структура світової економіки . 156

3.1.      Основні риси та рівні міжнародної регіональної інтеграції . . 156

3.2.      Регіонально-інтеграційні угруповання в Європі    163

 

3.2.1.   Європейський Союз – ЄС    163

3.2.2.   Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ     169

3.2.3.   Співдружність Незалежних Держав – СНД           170

3.2.4.   Організація Чорноморського економічного співробітництва – ОЧЕС    174

3.2.5.   Організація за демократію й економічний

розвиток – ГУАМ      174

3.3.      Регіональні інтеграційні угруповання в Азії, Північній

та Південній Америці, Африці         175

3.3.1.   Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – АТЕС              175

3.3.2.   Асоціація держав Південно-Східної Азії – АСЕАН . . . . 175

3.3.3.   «План Коломбо» зі спільного економічного і соціального розвитку в Азії й Тихому океані –

«План Коломбо»        176

3.3.4.   Шанхайська організація співробітництва – ШОС             177

3.3.5.   Північноамериканська угода про вільну торгівлю – НАФТА       178

3.3.6.   Південний спільний ринок – МЕРКОСУР            179

3.3.7.   Латиноамериканська асоціація інтеграції – ЛААІ             180

3.3.8.   Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок – КАРІКОМ             181

3.3.9.   Економічне співробітництво держав Західної Африки – ЕКОВАС         181

 

3.3.10. Спільний ринок Східної та Південної Африки – КОМЕСА         182

3.3.11. Митний і економічний союз Центральної Африки – ЮДЕАК    182

Запитання для самоконтролю         183

Розділ 4. Економічна політика країн світу  185

4.1.      Суть і напрями економічної політики держави     185

4.2.      Економічна політика розвинутих країн       189

 

Зміст

4.2.1.   Моделі економічного розвитку        189

4.2.2.   Економічна політика Сполучених Штатів Америки . . . 194

4.2.3.   Економічна політика Японії             198

4.2.4.   Економічна політика Німеччини     202

4.2.5.   Економічна політика Франції           207

4.2.6.   Економічна політика Великої Британії        210

4.2.7.   Економічна політика Італії    214

4.2.8.   Економічна політика Канади           217

4.3.      Специфіка економічної політики країн, що розвиваються . . . 220

4.3.1.   Умови здійснення економічної політики країн, що розвиваються          220

4.3.2.   Економічна політика Індії     223

4.3.3.   Економічна політика Бразилії           225

4.3.4.   Економічна політика найменш розвинутих країн              227

4.4.      Формування економічної політики країн із транзитивною

економікою     228

4.4.1.   Особливості реформування економіки в постсоціалістичних країнах    228

4.4.2.   Економічна політика Росії     233

4.4.3.   Економічна політика Китайської Народної Республіки . . . .237

4.5.      Економічна політика макроекономічних інтеграційних

угруповань      241

4.5.1.   Економічна політика Європейського Союзу          241

4.5.2.   Проблеми здійснення економічної політики Співдруж-ності Незалежних Держав      247

Запитання для самоконтролю         250

Розділ 5. Проблеми, принципи й напрями формування міжнарод-

ної економічної політики України  253

Запитання для самоконтролю         279

Додатки          281

Тести  314

Рекомендована література    325

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова,

А. А. Наумчик,С. Н. Лебедєва, Ю. І. Граматик, М. І. Барановська,

Ю. М. Сотніков, О. В. Захарченко, І. Д. Романенков, Л. О. Сандюк,

О. В. Сулим, Є. В. Кравченко, Ю. І. Чистов, О. С. Кіро, М. С. Гаврилов, І. А. Топалова, С. В. Ведернікова, В. В. Волянський

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією доктора економічних наук,

професора, академіка АЕН України Ю. Г. Козака,

кандидата економічних наук, доцента В.В. Ковалевського,

доцента Н.С. Логвінової

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ “Центр учбової літератури”

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 03.02.2010. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 20,5.

Наклад 600 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006