Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

1.         При визначенні власної моделі економічного розвитку урядови-

ми країнами з перехідною економікою найдоцільніше обрати таких

шлях:

а)         копіювати моделі розвитку найрозвинутіших країн;

б)         слідувати пропозиціям і вимогам МВФ, Світового банку й Світової

організації торгівлі;

в)         узгоджувати вимоги процесу глобалізації з особливостями націо-

нальної економіки;

г)         спиратись на досвід розвитку національної економіки.

2.         Розробка стратегій економічного розвитку починається з:

а)         оцінювання ресурсів країни;

б)         визначення головної мети розвитку;

в)         розроблення механізму економічної політики уряду.

3.         Стратегічна політика починається з:

а)         визначення головної мети розвитку;

б)         розроблення механізму реалізації головної мети;

в)         визначення необхідних фінансових, виробничих і людських ресурсів.

4.         Певний сегмент ринку країни орієнтується на іноземних покупців. Це

стадія:

а)         національного ринку;

б)         міжнародного ринку;

в)         світового ринку.

5.         До основних факторів виробництва належать:

а)         природні ресурси, кваліфікована робоча сила, технології;

б)         географічне положення, природні ресурси, капітал;

в)         географічне положення, природні ресурси, некваліфікована робоча сила;

г)         сучасні технології, капітал, кваліфіковані кадри.

6.         До розвинутих факторів виробництва належать:

а)         географічне положення, природні ресурси, некваліфікована робоча сила;

б)         сучасні технології, капітал, кваліфіковані кадри, науково-технічна

база;

в)         природні ресурси, кваліфікована робоча сила, технології, науково-

технічна база;

г)         природні ресурси, технології, капітал, науково-технічна база.

7.         Домінуючим фактором на первісному етапі розвитку групи нових ін-

дустріальних країн Південно-Східної й Східної Азії (Сінгапур, Р. Ко-

рея, Тайвань, Гонконг) був:

а)         природні ресурси;

б)         дешева робоча сила;

в)         капітал;

г)         новітні технології.

 

Додатки

8.         Домінуючим фактором економічного розвитку країн Перської затоки є:

а)         природні ресурси;

б)         дешева робоча сила;

в)         капітал;

г)         новітні технології.

9.         Країни СНД перебувають на стадії цивілізаційного розвитку:

а)         аграрній;

б)         індустріальній;

в)         постіндустріальній.

10.       Початком процесу глобалізації економічних відносин вважається:

а)         промислова революція кінця XVII – початку ХІХ ст.;

б)         розвиток науково-технічного прогресу з першої третини ХХ ст.;

в)         перехід індустріально розвинутих країн в постіндустріальну фазу в

другій половині ХХ ст.

11.       Розробляючи стратегію розвитку з урахуванням феномену глобалі-

зації, уряд країни повинен виходити з такої позиції:

а)         впливу глобалізації можна уникнути;

б)         можна скористатися перевагами глобалізації й уникнути її вад;

в)         глобалізацією можна керувати;

г)         глобалізації не можна протидіяти.

12.       До яких впливових міжнародних організацій економічної сфери

Україна поки ще не входить:

а)         Міжнародного валютного фонду;

б)         Світової організації торгівлі;

в)         Міжнародного банку реконструкції та розвитку;

г)         Європейського Союзу?

13.       До яких регіональних інтеграційних угруповань Україна входить:

а)         СНД, ГУАМ, ЦЕФТА;

б)         СНД, ОЧЕС, ЄврАзЕС;

в)         СНД, ГУАМ, ОЧЕС;

г)         СНД, ЦЕФТА, ЄврАзЕС?

14.       Пріоритетні геополітичні партнери України:

а)         Росія, США, ЄС;

б)         Росія, Китай, США;

в)         США, Німеччина, Канада;

г)         Росія, Польща, Туреччина.

15.       Яка макроекономічна теорія оголошує основною метою економічної

політики уряду здобуття позитивного сальдо грошового і торговель-

ного балансу держави:

а)         меркантилізм;

б)         теорія абсолютних переваг;

в)         кейнсіанство;

г)         монетаризм?

Світова економіка

16.       Яка макроекономічна політика вважає основною рушійною силою

економічного піднесення стимулювання попиту:

а)         меркантилізм;

б)         теорія абсолютних переваг;

в)         кейнсіанство;

г)         монетаризм?

17.       Яка макроекономічна теорія вважає рушійною силою піднесення

економіки стимулювання пропозиції:

а)         меркантилізм;

б)         теорія абсолютних переваг;

в)         кейнсіанство;

г)         монетаризм?

18.       У сучасній економіці головним важелем державного регулювання

економіки є:

а)         адміністративні методи;

б)         макроекономічне регулювання;

в)         державний сектор економіки.

19.       Нетривала інфляція в країні має такі позитивні наслідки:

а)         стимулює експорт;

б)         стимулює імпорт;

в)         забезпечує стабільність національної валюти.

20.       Тривала дефляція в країні має такі негативні наслідки:

а)         порушує пропорції між попитом і пропозицією;

б)         стримує підприємницьку діяльність;

в)         призводить до нестабільності національної валюти.

21.       Яким методом державної промислової політики є система державних

закупівель, замовлень, адресних субсидій:

а)         інформаційним;

б)         макроекономічного регулювання;

в)         ресурсним;

г)         інституційним?

22.       Яким методом державної промислової політики є сприяння утворенню

концернів, холдингів, фінансово-промислових груп:

а)         інформаційним;

б)         макроекономічного регулювання;

в)         ресурсним;

г)         інституційним?

23.       Які методи протекціонізму найменше засуджуються Світовою орга-

нізацією торгівлі:

а)         митні тарифи;

б)         квоти;

в)         експортні субсидії;

г)         демпінг?

 

Додатки

24.       У процесі розроблення стратегій насамперед необхідно враховувати

вплив циклів розвитку економіки:

а)         малих;

б)         середніх;

в)         тривалих.

25.       Яка з названих не входить до валютно-кредитної системи Європей-

ського Союзу:

а)         Європейський інвестиційний банк (ЄІБ);

б)         Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР);

в)         Європейський центральний банк (ЄЦБ);

г)         Європейський фонд розвитку (ЄФР)?

26.       Яка з програм Європейського Союзу спрямована на співробітництво

з країнами СНД:

а)         PHARE;

б)         TACIS;

в)         Ломейські угоди;

г)         Угода про Європейський економічний простір (ЄЕП)?

27.       Уряд країни мінімально втручається у взаємодії між підприємцями й ро-

бітниками; стосунки між ними ґрунтуються насамперед, на професійних

якостях робітника. Яка це модель розвитку:

а)         демократичного корпоративізму;

б)         ієрархічного корпоративізму;

в)         ліберальна;

г)         соціально-ринкова?

28.       Уряд країни активно втручається в регулювання економіки; стосунки

між підприємцями й робітниками мають патерналістський характер.

Яка це модель розвитку:

а)         демократичного корпоративізму;

б)         ієрархічного корпоративізму;

в)         ліберальна;

г)         соціально-ринкова?

29.       У деяких країнах, що розвиваються, запроваджена політика «етатиз-

му». Вона означає:

а)         лібералізацію економічних відносин всередині країни;

б)         лібералізацію зовнішньоекономічних відносин;

в)         створення потужного державного сектора;

г)         впровадження експортно-орієнтованого виробництва.

30.       Всесвітній банк у своїй структурі утворив організацію для надання

допомоги найбіднішим країнам. Яка це організація:

а)         Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР);

б)         Міжнародна фінансова корпорація (МФК);

в)         Міжнародна асоціація розвитку (МАР);

г)         Багатостороння агенція з гарантування інвестицій (БАГІ)?

Світова економіка

31.       Психологічну теорію економічного розвитку розробили:

а)         маржиналісти;

б)         кейнсіанці;

в)         монетаристи;

г)         інституціоналісти.

32.       «Новий курс» президента США Ф. Рузвельта ґрунтувався на:

а)         класичній теорії саморегулювання економіки;

б)         теорії Дж. Кейнса;

в)         теорії монетаризму;

г)         теорії «індустріального суспільства.

33.       Політика «дирижизму» передбачає:

а)         лібералізацію управління економікою;

б)         запровадження елементів планового регулювання економіки;

в)         централізація управління економікою.

34.       Політика «соціалізації корпоративної власності» полягає в тому,

що:

а)         держава надає пільги великі корпораціям;

б)         збільшується частка трудівників у володінні акціями корпорацій;

в)         держава націоналізує корпорації.

35.       Політики неолібералізму в США дотримувалися президенти:

а)         Ф. Рузвельт;

б)         Г. Трумен;

в)         Р. Рейган;

г)         Б. Клінтон.

36.       Напередодні Другої світової війни уряд Японії здійснював політику:

а)         активного втручання в економіку країни;

б)         неолібералізму;

в)         кейнсіанства.

37.       Основу післявоєнної реформи в Японії становили:

а)         демілітаризація, демонополізація, аграрна реформа;

б)         індустріалізація, денаціоналізація, картелізація;

в)         демілітаризація, націоналізація, кооперація.

38.       Економічна політика канцлера ФРН Л. Ерхарда ґрунтувалася на:

а)         кейнсіанстві;

б)         неолібералізмі;

в)         дирижизмі.

39.       Економіка ФРН розвивається за моделлю:

а)         лібералізм;

б)         демократичний корпоративізм;

в)         ієрархічний корпоративізм;

г)         соціально-ринкова модель.

 

Додатки

40.       Повоєнне відновлення економіки Франції здійснювалося на основі

політики:

а)         неолібералізму;

б)         кейнсіанства;

в)         дирижизму.

41.       Ідеологом економічного об’єднання Європи став:

а)         Шарль де Голль;

б)         Робер Шуман;

в)         Жак Ширак.

42.       Велика Британія була серед засновників інтеграційного об’єднання:

а)         Європейського об’єднання вугілля й сталі;

б)         Європейської асоціації вільної торгівлі;

в)         Європейського економічного співтовариства.

43.       Політики «монетаризму» у Великій Британії дотримуються уряди:

а)         консерваторів;

б)         лібералів;

в)         лейбористів.

44.       Основу сучасного економічного розвитку Росії становлять:

а)         великі поклади паливно-енергетичних ресурсів;

б)         значний контингент дешевих трудових ресурсів;

в)         великі капіталовкладення у нові технології.

45.       Сучасне керівництво Росії в економічній політиці надає перевагу:

а)         роздержавленню власності;

б)         централізації управління;

в)         неолібералізму.

46.       Єдиний економічний простір – це:

а)         зона вільної торгівлі між ЄС і ЄАВТ;

б)         інтеграційне об’єднання чотирьох держав СНД ;

в)         інтеграційне об’єднання НАФТА і ЛААІ.

47.       Економічні реформи в КНР розпочалися з:

а)         реформування аграрних відносин;

б)         з приватизації промислових підприємств;

в)         з кредитно-фінансової сфери.

48.       У рамках Угоди «План дій Україна-Європейський Союз» Україна

має статус:

а)         кандидата у члени ЄС;

б)         європейського сусіда;

в)         асоційованого члена ЄС.

49.       Найважливіші фактори розвитку економіки групи розвинутих країн:

а)         природні ресурси, трудові ресурси;

б)         природні ресурси, капітал;

в)         трудові ресурси, капітал;

г)         капітал, технології.

Світова економіка

50.       Найважливіші фактори розвитку економіки країн, що розвиваються:

а)         природні ресурси, трудові ресурси;

б)         природні ресурси, капітал;

в)         трудові ресурси, капітал;

г)         капітал, технології.

51.       Станом на 2007 рік Європейський Союз складається з:

а)         12 держав;

б)         15 держав;

в)         25 держав;

г)         27 держав.

52.       НАФТА об’єднує:

а)         Мексику, Венесуелу, США;

б)         країни-експортери нафти Перської затоки;

в)         США, Мексику, Канаду.

53.       Співдружність Незалежних Держав на 2009 рік складається з:

а)         4 держав;

б)         11 держав;

в)         12 держав;

г)         15 держав.

54.       Україна є учасницею таких регіональних економічних об’єднань:

а)         СНД, ГУАМ, ОЧЕС;

б)         СНД, ЕАВТ, ОЧЕС;

в)         СНД, ЄС, ГУАМ;

г)         ЕАВТ, ОЧЕС, ГУАМ.

55.       З міжнародних економічних організацій Україна одержала найбільші

позики від:

а)         МБРР;

б)         ЄБРР;

в)         МВФ;

г)         СОТ.

56.       За зовнішньоторговельним оборотом головним партнером України є:

а)         СНД;

б)         ЄС;

в)         США;

г)         Китай.

57.       Членами ГУАМ є:

а)         Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова;

б)         Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова;

в)         Греція, Україна, Албанія, Македонія.

58.       Організація Чорноморського економічного співробітництва склада-

ється з:

а)         4-х держав;

б)         8-ми держав;

 

Додатки

в)         11-ти держав;

г)         12-ти держав.

59.       Квота України в ЧБТР становить:

а)         2,0%;

б)         13,5%;

в)         16,5%.

60.       Україна стала членом ООН у:

а)         1945 р.;

б)         1960 р.;

в)         1991 р.;

г)         1994 р.

61.       Квота України в МВФ становить:

а)         0,2%;

б)         0,5%;

в)         0,7%;

г)         1,2%.

62.       Україна подала заявку про вступ до СОТ у:

а)         1991 р.;

б)         1993 р.;

в)         1994 р.;

г)         2001 р.

63.       На сучасному стані економічного розвитку Росії найважливішими

фактором є:

а)         природно-ресурсний потенціал;

б)         дешева робоча сила;

в)         високі технології.

64.       Серед нових індустріальних країн до «тигрів» належать:

а)         Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика;

б)         Гонконг, Р.Корея, Сінгапур, Тайвань;

в)         Індонезія, Філіппіни, Малайзія, Таїланд.

65.       Економічна реформа КНР («гайге»)   розпочалася:

а)         з кінця 70-х років ХХ ст.;

б)         з початку 90-х років ХХ ст.;

в)         на початку ХХІ ст.

66.       Серед нових індустріальних країн до «драконів» належать:

а)         Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика;

б)         Гонконг, Р.Корея, Сінгапур, Тайвань;

в)         Індонезія, Філіппіни, Малайзія, Таїланд.

67.       Економічна модель Італії характеризується як:

а)         лібералізм;

б)         протекціонізм;

в)         дирижизм.

Світова економіка

68.       Головним організатором «німецького економічного дива» був:

а)         Л. Ерхард;

б)         Г. Коль;

в)         Г. Шрьодер.

69.       Французька економічна модель «етатизму» означає:

а)         здійснення політики протекціонізму;

б)         здійснення політики монетаризму;

в)         наявність потужного державного сектора в економіці;

г)         активну роль профспілок в економічних відносинах.

70.       Економічну політику, засновану на засадах монетаризму, здійснював

американський президент:

а)         Ф. Рузвельт;

б)         Р. Рейган;

в)         Б. Клінтон.

71.       Економічну політику, засновану на засадах кейнсіанства, здійснював

американський президент:

а)         Ф. Рузвельт;

б)         Р. Рейган;

в)         Дж. Буш.

72.       Наслідком якого процесу є міжнародна економічна інтеграція:

а)         розвиток міжнародної торгівлі;

б)         утворення ТНК;

в)         міжнародний поділ праці;

г)         утворення міжнародних політичних угруповань;

ґ)    науково-технічна революція.

73.       Які форми міжнародних інтеграційних угруповань ви знаєте:

а)         вільний торговельний простір, митний союз, спільний ринок, еко-

номічний союз;

б)         міжнародний ринок, митний союз, спільний ринок, економічний

союз;

в)         світовий ринок, міжнародний ринок, спільний ринок, вільний тор-

говельний простір;

г)         спільний ринок, міжнародний ринок, митний союз, вільний торго-

вельний простір?

74.       Назвіть міжнародні економічні організації, які належать до стадії

спільного ринку:

а)         ЄАВТ, ЄС, НАФТА;

б)         ЄЕС, АСЕАН, КАРІКОМ;

в)         МЕРКОСУР, ЄЕС, КАРІКОМ;

г)         НАФТА, МЕРКОСУР, ЄЕС;

ґ)    ЄЕС, ЄАВТ, ОЕСР.

 

Додатки

75.       Назвіть міжнародні економічні організації, які належать до стадії

вільного торговельного простору:

а)         Бенілюкс, ЄАВТ, МЕРКОСУР;

б)         ЄАВТ, НАФТА, АСЕАН;

в)         ЄС, НАФТА, Бенілюкс;

г)         ЄС, ЄАВТ, АСЕАН;

ґ)    ЄАВТ, МЕРКОСУР, КАРІКОМ.

76.       На основі якого документа утворено Європейський Союз?

а)         Паризька угода 1951 р.;

б)         Римська угода 1957 р.;

в)         Єдиний Європейський Акт 1987 р.;

г)         Маастрихтська угода 1992 р.;

ґ)    Шенгенська угода 1995 р.

77.       Україна в СНД має статус:

а)         держави-члена;

б)         держави-учасниці;

в)         держави-спостерігача;

г)         асоційованої держави.

78.       Чи є Україна членом ГАТТ/СОТ:

а)         так;

б)         ні?

79.       Чи є Україна членом МБРР:

а)         так;

б)         ні?

80.       Чи є Україна членом ЄБРР:

а)         так;

б)         ні?

Світова економіка