Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.2. Проблеми здійснення економічної політики Співдружності Незалежних Держав : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.5.2. Проблеми здійснення економічної політики Співдружності Незалежних Держав


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

На відміну від Європейського Союзу, СНД не має чітко сформу-льованої економічної політики; навіть узгоджені домовленості час-то не втілюються в життя. Така ситуація пояснюється недостатньою глибиною інтеграційних процесів.

Однією з головних перешкод у процесі поглиблення інтеграції в межах СНД є небажання країн-членів передати частку суверенності до наднаціональних структур. Проте практика існування інтегра-ційних об’єднань свідчить, що без цього справжня інтеграція взага-лі неможлива. Саме ефективно створена система наднаціональних органів Європейського Союзу надала суттєвого імпульсу європей-ській інтеграції. Справжня причина в тому, що уряди деяких країн СНД (насамперед України та Грузії) побоюються гегемонії Росії в економічному союзі, що планується. Якщо в Європейському Союзі чотири країни – Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія –

1 Європейський Союз. Консолідовані договори. – К.: Port-Royal. – 1999. – С. 21.

Світова економіка

приблизно рівні за економічним потенціалом і жодна з них не може в односторонньому порядку заблокувати рішення, то в СНД Росія має безсумнівну перевагу.

У таких умовах здійснюються спроби утворити на теренах СНД локальні угруповання, які мали б вищий рівень інтеграції. Серед них: Союзна держава, що включає Росію й Білорусь; Європейсько-Азійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС); Єдиний економіч-ний простір (ЄЕП).

Союзна держава Росія – Білорусь передбачає встановлення в майбутньому економічного союзу із запровадженням в обіг спільної валюти. Проте на сьогодні можна говорити лише про перспективи утворення митного союзу між обома державами.

ЄврАзЕС включає Росію, Білорусь, Казахстан і Узбекистан. За рівнем інтеграції ця організація відповідає митному союзу.

Цілями формування ЄврАзЕС як митного союзу визначено:

•          забезпечити спільними діями соціально-економічний прогрес своїх країн шляхом усунення між ними перешкод для вільної економічної взаємодії між господарськими суб’єктами;

•          гарантувати стійкий розвиток економіки, вільний товарообмін та добросовісну конкуренцію;

•          зміцнити координацію економічної політики держав-учасниць та забезпечити всебічний розвиток національного народного господарства;

•          створити умови для активного виходу держав-учасниць Митно-го союзу на світовий ринок. Розроблено стратегію розвитку ЄврАзЕС до 2015 р. До цього

часу має бути узгоджена прикордонна політика, облаштовано пунк-ти пропуску на зовнішніх кордонах країн-учасниць, буде скасовано митний контроль на кордонах між державами-учасницями і ство-рено єдину систему управління прикордонними службами в межах ЄврАзЕС.

У 1999 р. Росія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан підписали угоду про утворення Єдиного економічного простору. Основними цілями ЄЕП є ефективне функціонування спільного ринку товарів, послуг, капіталу та праці, утворення умов для єдиної структурної перебудови економіки в інтересах суттєвого підвищення рівня на-селення; проведення узгодженої податкової, грошово-кредитної, валютно-фінансової, торговельної, митної і тарифної політики; фор-мування єдиних транспортних, енергетичних та інформаційних сис-

тем; створення спільної системи заходів державної підтримки прі-оритетних галузей економіки, виробничої й науково-технологічної кооперації1. Передбачалося, що реалізація договору дасть можли-вість збільшити товарообіг між країнами на 50–70%.

У 2003 р. ідея створення Єдиного економічного простору одер-жала нове наповнення. В м. Ялта було підписано угоду про його утворення між Білоруссю, Казахстаном, Росією й Україною. Зміст ідеї полягав у тому, що інтеграція буде просуватися швидше й глиб-ше тоді, коли в інтеграційне об’єднання будуть введені найрозвину-тіші країни СНД; вони стануть своєрідним локомотивом, який акти-візує інтеграційний процес на усьому просторі СНД.

Основними принципами функціонування ЄЕП проголошується: забезпечення свободи переміщення товарів, послуг, капіталу і робо-чої сили через кордони країн-учасниць. ЄЕП передбачено формувати поетапно, з урахуванням можливості різнорівневої й різношвидкісної інтеграції; справа в тому, що не всі держави-члени мають однакову готовність до кожного рівня інтеграції. Кожна держава-учасник само-стійно визначає, в яких з напрямів розвитку інтеграції вона братиме участь і в якому обсязі. Завершення формування зони вільної торгів-лі є першочерговим і базовим етапом формування ЄЕП.

Ялтинська угода визначає ЄЕП як зону вільної торгівлі; на цьому наполягала українська делегація. Передбачається, що простір фор-мується поетапно з урахуванням можливостей держав, що входять до нього. Угода враховує різні ступені інтеграції держав ЄЕП (Росія і Білорусь – Союзна держава; Росія, Білорусь і Казахстан – члени ЄврАзЕС); строки можливого переходу до більш високих ступенів інтеграції визначаються кожною державою самостійно.

Угодою були визначені принципи ЄЕП – забезпечення вільного руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили через кордони держав-учасниць, а також узгоджена макроекономічна політика і спільна політика за окремими галузями. Принцип вільного руху товарів пе-редбачає усунення вилучень у режиму вільної торгівлі й усунення обмежень у взаємній торгівлі на основі уніфікації митних тарифів.

Об’єктивно Єдиний економічний простір має непогані умо-ви стати інтеграційним осередком, до якого можуть приєднатися інші члени СНД. На чотири країни, що підписали угоду (Білорусь, Казахстан, Росію й Україну), припадає 90% сукупного ВВП Спів-1 Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран СНГ// МЭ и МО. – 2005. – №1. – С. 96.

Світова економіка

дружності Незалежних Держав, 92,6% внутрішньо регіонального експорту1. Проте реальне майбутнє ЄЕП досить невизначене. Хоч Верховна Рада України ратифікувала Угоду, новий уряд нашої кра-їни підкреслює, що головний вектор наших інтеграційних устрем-лінь – Європейський Союз, а інші вектори є другорядними, а отже, можуть заважати досягненню головної мети. Втім, ідея ЄЕП в прин-ципі не відкидається; йдеться про максимальний захист інтересів України в цьому об’єднанні.

Українська сторона наполягає на дотриманні таких головних елементів зони вільної торгівлі в межах ЄЕП2:

•          скасування експортного мита;

•          незастосування вилучень;

•          незастосування кількісних обмежень;

•          незастосування у взаємній торгівлі антидемпінгових, компенса-ційних і спеціальних захисних заходів.

Питання для самоконтролю

1.         Що являє собою модель економічного розвитку?

2.         У чому полягає різниця між моделлю й стратегією економічного розвитку?

3.         Яким вимогам повинна відповідати головна мета стратегії?

4.         Що таке «стратегічна політика»?

5.         Як поділяються стратегії розвитку за строками дії?

6.         Що є спільного й відмінного у стратегіях розвитку групи розви-нутих країн?

7.         Чим принципово відрізняються ліберальна, корпоративістська й соціально-ринкова моделі розвитку?

8.         У яких умовах розвитку США застосовували кейнсіанську по-літику і в яких – ліберальну?

9.         У яких країнах роль держави в регулюванні економіки є віднос-но активнішою?

10.       У чому полягають причини німецького і японського «економіч-ного дива»?

11.       У чому полягають причини відходу більшості розвинутих країн від неокейнсіанства до неолібералізму наприкінці ХХ ст.?

12.       Що таке політика «дирижизму», де вона була застосована?

1          МЗ и MO. - №2. - 2004. - С. 96

2          www.minfin.gov.ua

 

13.       Чим пояснюється спад динаміки економічного розвитку біль-шості розвинутих країн у 90-х роках минулого століття й на по-чатку нового століття?

14.       Якими, на Вашу думку, мають бути стратегії економічного роз-витку провідних країн на найближче десятиліття?

15.       Які основні проблеми в економічній сфері стоять перед країна-ми, що розвиваються?

16.       Які фактори впливають на вибір стратегій країнами, що розви-ваються?

17.       Які наслідки для країн, що розвиваються, має обрання моделі «Вашингтонського консенсусу»?

18.       У яких умовах країні доцільно обрати експортоорієнтовану мо-дель економіки, а в яких – імпортозамінну?

19.       Яку роль відіграє держава в економіці нових індустріальних країн?

20.       У чому полягають причини успішного розвитку економіки Індії?

21.       Як держава намагається вирішити економічні проблеми Бразилії?

22.       Які є шляхи виходу на більш високий рівень розвитку для най-менш розвинутих країн?

23.       У чому полягали передумови здійснення соціально-економічних реформ в колишніх соціалістичних країнах?

24.       У чому полягає суть «перехідної економіки»?

25.       Порівняйте позитивні й негативні аспекти «еволюційного» й «шокового» шляхів реформування економіки.

26.       Які чинники сприяли реформуванню економіки в країнах Цен-тральної Європи?

27.       Які проблеми виникли в країнах СНД в перехідний період?

28.       Які етапи можна виокремити в процесі реформування економі-ки Росії?

29.       Які фактори сприяють, а які гальмують здійснення реформ у Росії?

30.       У чому полягає стратегічна мета Росії на сучасному етапі її роз-витку?

31.       У чому полягали передумови реформування економіки Китаю?

32.       Що передбачала нова економічна ідеологія Ден Сяопіна?

33.       Назвіть основні етапи реформування економіки КНР?

34.       У чому полягає стратегічна мета Китаю на сучасному етапі його розвитку?

35.       Що таке економічна інтеграція?

36.       Які є рівні регіональної економічної інтеграції?

Світова економіка

37.       Які етапи пройшла західноєвропейська інтеграція?

38.       Що було головною метою Європейського економічного співто-вариства?

39.       Що передбачала Шенгенська угода?

40.       У чому полягають основні положення Маастрихтської угоди?

41.       Які чинники сприяють ефективному розвитку економіки Євро-пейського Союзу?

42.       Як визначаються основні напрями економічної та соціальної по-літики ЄС?

43.       Що являє собою валютно-кредитна система ЄС?

44.       Як визначаються основні напрямки зовнішньоекономічної по-літики ЄС?

45.       У яких історико-економічних умовах було засновано СНД?

46.       Що є головною метою СНД і в чому полягають її цілі?

47.       У чому полягають причини повільного просування СНД по шляху інтеграції?

48.       Які утворено локальні інтеграції угрупування в межах СНД?

49.       Що являє собою Єдиний економічний простір і які є перспекти-ви його розвитку як інтеграційного об’єднання?