Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2.8. Економічна політика Канади : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2.8. Економічна політика Канади


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

магниевый скраб beletage

Канада належить до країн, у яких роль державних органів у ке-рівництві економікою порівняно невисока; проте вона активніша, ніж в США. У перші повоєнні десятиліття частка державного сек-тора в економіці Канади мала тенденцію до зростання; починаючи з 80-х років, владні кола країни схиляються до монетаристських кон-цепцій обмеження втручання держави в справи бізнесу.

Держава має у власності 90% земельного й лісового фонду Кана-ди1. Пріоритетним напрямом діяльності держави є будівництво нових шляхів, енергетичних споруд, каналів, портів, аеродромів. У 70-х ро-ках у державному секторі перебувало 3,7% активів у видобувній про-мисловості й 5% в обробній промисловості. Зате в електроенергетиці й комунальному господарстві частка держави сягає 60%.

Серед великих компаній, що контролюються державою, слід на-звати корпорацію «Полісар», яка виробляє синтетичний каучук і є монополістом у цій галузі. В розробці уранових руд міцні позиції має державна корпорація «Ельдорадо ньюкліер». В електроенерге-тиці виокремлюються такі підприємства держсектора, як «Атомік енерджі оф Кенада» і «Хайдро-Квебек».

Під контролем держави перебуває 70% залізниць, у тому числі трансканадська залізниця «Кенедіен нешнл рейлуейз». Державі на-лежить також авіакомпанія «Ейр Кенада».

Значні позиції держава має в аерокосмічному секторі. Їй нале-жить компанія «Телесат Кенада», а також контрольні пакети акцій компанії «Де Хевіленд ейкрафт оф Кенада» і «Кенадейр».

1 Современный монополистический капитализм. Австралия и Канада. – С. 250.

Світова економіка

Власністю держави є центральний емісійний банк («Бенк оф Кенада»), Федеральний банк розвитку бізнесу, Корпорація фер-мерського кредиту, Корпорація розвитку експорту та деякі інші кредитно-фінансові заклади.

Оскільки державний сектор в економіці Канади все ж таки об-межений за обсягом активів, основним важелем регулювання еко-номіки є бюджет. Протягом повоєнних десятиліть уряду вдавало-ся зберігати рівновагу бюджету; виняток прийшовся на 80-ті роки, коли дефіцит бюджету вимірювався десятками мільярдів доларів. З 1994 р. уряд Ж. Кретьєна розпочав здійснення довгострокової програми ліквідації бюджетного дефіциту. Її ключовим елементом стало послідовне скорочення витрат при збереженні стабільних ста-вок оподаткування. По закінченню 1995 р. дефіцит федерального бюджету зменшився уперше за двадцять років. На початку 1997 р. він становив 10 млрд дол. порівняно з 42 млрд в 1994 р. В 2000 р. надходження до бюджету становили 126 млрд канадських доларів, а витрати – 125 млрд; отже, бюджет було зведено з профіцитом.

Уряд Канади не застосовував планування економіки на зразок європейських розвинутих країн; вважалося, що таке планування не відповідає національним особливостям канадської економіки. Натомість у 70-х роках було проголошено курс на розробку «на-ціональної промислової стратегії», в якому формувалися загальні принципи індустріальної політики держави.1 Стратегія була спря-мована на підвищення конкурентоспроможності і продуктивності праці в промисловості. В рамках «Стратегії» були розроблені «на-ціональна ресурсна політика», «національна енергетична політика» та ін. Особлива увага приділяється прискоренню розвитку обробної промисловості; зокрема, вважалося за необхідне збільшити частку природних ресурсів, що переробляються на канадських підприєм-ствах.

Однією зі стратегічних цілей економічної політики канадського уряду стала державна підтримка інноваційної діяльності фірм. На-прикінці 70-х років державні витрати на НДДКР у промисловості становили 45%. Найбільше державних субсидій на наукові дослі-дження й дослідно-конструкторські розробки зосереджено у вироб-ництві обладнання зв’язку, нафтодобувного обладнання й в електро-технічному виробництві. У 80-х та 90-х роках політика підтримки

1 Див. докладніше: Современный монополистический капитализм. Австралия и Канада. – С. 262 – 263. 

наукоємних галузей продовжилася й поширилася. За активного сприяння федерального уряду в різних регіонах країни інтенсивно формувалися «технологічні кластери» – інноваційні товариства, в яких взаємодіють науково-дослідницькі центри, корпорації, інвес-тиційні фонди тощо.

У рамках підтримки стабільного економічного зростання уряд Канади надає важливого значення приборканню інфляції. За угодою між керівництвом Банку Канади й федеральним урядом кредитно-грошова політика центрального банку останнім часом здійснюється з урахуванням підтримки пересічних темпів зростання інфляції в межах 1–3%. У 2000 р. темп інфляції становив 2,6%, але в 2001 р. він уже перевищив 3% (в першому кварталі становив 3,7%). Для запо-бігання інфляції банківський відсоток було піднято з 4,9% в 1999 до 6% в 2000 р.

З метою пожвавлення економіки уряд знизив ставки податків на доходи населення й корпорації (постанова вступила в дію з 1 січня 2001 р.). Згідно з програмою, в розпорядженні канадців залишиться додатково 100 млрд дол. протягом трьох років. Федеральна ставка податків на прибутки корпорації знижується з 27 до 21%.

Держава планує збільшення інвестицій і витрат на закупівлю товарів та послуг. У 2001 р. федеральний уряд виділив додаткові асигнування для державного Фонду підтримки інновацій.

Соціальна політика держави спирається на досить високий до-сягнутий рівень життя канадців. Тому радикальних реформ у цій сфері не передбачається. Основна увага приділяється скороченню безробіття. Цікавим явищем стало збільшення категорії «самозай-нятих» – людей, що самостійно забезпечують себе роботою. В осно-вному це лікарі, архітектори, юристи, працівники мистецтва; напри-клад, серед зубних лікарів «самозайняті» становлять 80%.

Соціальні трансферти (пенсії, субсидії) поступово зменшуються. Це пов’язано з урядовою політикою «оздоровлення державних фінансів» й переглядом принципів здійснення основних соціальних програм.

Така політика позитивно позначилася на канадській економіці. В 2008 р. темп інфляції знизився до 1% (при банківському відсо-тку 1,75%), профіцит держбюджету +2,3 млн дол., позитивне сальдо платіжного балансу +12,82 млрд дол.

Однак економічна криза відзначилася на Канаді. Вже в 2008 р. приріст ВВП становив лише 0,6%, промислове виробництво скоро-тилося на 1%.

Світова економіка