Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.3. Динаміка розвитку й структура економіки : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3.3. Динаміка розвитку й структура економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

Як вже зазначалося, докорінний розвал економічних основ у першій фазі реформування супроводжувався глибоким падінням обсягів виробництва, соціально-економічною кризою. Вихід з кризо-вого становища в різних країнах відбувався неодночасно; першими з нього вийшли країни, що раніше розпочали реформування. Укра-їна однією з останніх подолала спад виробництва. На економічний розвиток країн СНД, особливо Росії та України, негативний вплив мала валютно-фінансова криза в серпні 1998 р., яка розпочалася в

1 БИКИ. – 2000. – №141. – С. 1. 

Південно-Східній Азії. Ця криза спровокувала «втечу капіталу» з наших країн.

Динаміку економічного розвитку деяких країн з перехідною економікою в 90-х роках показано в табл. 2.21.

Таблиця 2.21

Динаміка ВВП, у % до попереднього року1

 

Країни            1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

Україна           -11      -17      -6        -5        -1        -1        0          6

Росія   -9        -13      -4        -3        1          -5        3          8

Китай 17        17        17        10        9          8          7          8

Польща           4          5          8          6          8          6          6          5

Болгарія          -1        0          2          -9        -6        4          …        5

Румунія           2          3          6          3          -6        -6        …        2

Угорщина      0          2          5          1          4          5          5          6

Казахстан       -5        …        -8        1          2          -2        2          10

Білорусь         -10      …        -10      3          11        8          3          6

Азербайджан -23      …        -12      1          6          10        7          11

Вірменія         -42      …        7          6          3          7          3          6

Грузія  -45      …        3          11        11        3          3          2

Узбекистан    -21      …        -1        2          5          4          4          4

Молдова        …        …        -3        -6        2          -6        -5        2

Киргизстан    -4        …        -5        7          10        2          4          5

Таджикистан …        …        -12      -17      2          5          4          8

З таблиці видно, що країни «Вишеградської четвірки» (Польща та Угорщина) в 90-х роках вже мали позитивний приріст ВВП, подо-лавши труднощі перехідного періоду ще в 1989 – 1992 рр. Економіка інших країн регіону Південно-Східної Європи (Болгарія, Румунія) розвивалася повільніше й нерівномірно; в цих країнах умови перебу-дови економіки й пов’язані з ними проблемами подібні до країн СНД. Азіатські республіки Закавказзя й Середньої Азії після найглибшого падіння обсягів виробництва в 1991 – 1993 роках поступово вирівню-вали свою економіку, починаючи з другої половини 90-х років; проте дореформених рівнів виробництва тут ще не досягнуто. Найскладні-ша ситуація з відбудовою господарства мала місце в Молдові й Укра-їні; перелом на краще тут розпочався лише з 2000 року.

Темпи приросту ВВП у перші роки нового століття видно з табл. 2.22.

1 Складено за: Статистичний щорічник України за 2000 рік. – С. 534, 551; БИКИ. – 2000. – № 130.– С. 1; МЭ и МО. – № 11. – 2001. – С. 45.

Світова економіка

Таблиця 2.22

Темпи приросту ВВП на початку нового століття (у %)1

 

Країна 2001    2002    2003    2005    2006    2008

Україна           9,2       5,2       9,6       2,4       6,0       5,3

Росія   5,1       4,7       7,3       6,4       6,6       6,0

Білорусь         4,7       5,0       6,8       8,0       8,3       8,1

Молдова        6,1       7,8       6,3       7,1       4,6       5,7

Казахстан       13,2     9,9       9,2       9,2       8,5       5,0

Польща           1,0       1,4       2,4       3,2       5,3       5,3

Угорщина      3,8       3,5       2,9       4,1       3,8       2,0

Китай 7,5       8,0       9,1       9,9       10,5     9,8

Болгарія          4,1       4,8       4,8       5,5       5,5       6,0

Наслідком економічних зрушень початку перехідного періоду стало істотне падіння абсолютних розмірів ВВП в усіх країнах, крім Китаю. Відновлення дореформеного рівня відбулося в Польщі в 1994 р., трохи пізніше – в Чехії, Словаччині, Угорщині й Словенії. Решта країн, крім Росії, не досягла рівня ВВП, що був напередодні реформ. Так, у 2000 р. сукупний ВВП країн СНД становив лише 66%, а про-дукція промисловості – 60% від рівня 1991 р. Відповідні значення для сільського господарства становили 72%, роздрібного товарообороту – 76, платіжних послуг – 32, перевезень вантажів – 24%. Інвестиції в основний капітал скоротилися до 33% від рівня 1991 р.2 (табл. 2.23).

Таблиця 2.23

ВВП країн з перехідною економікою, млрд дол. (за купівельною спроможністю валют), 2008 р.3

 

            ВВП,   ВВП на душу             ВВП,   ВВП на душу

Країна млрд   населення,     Країна млрд   населення,

            дол.     тис. дол.                     дол.     тис. дол.

Китай 7800    6,1       Азербайджан 78        9,5

Росія   2225    15,8     Хорватія         76        16,9

Польща           685      17,8     Узбекистан    73        2,7

Україна           360      7,8       Литва 66        18,4

Румунія           278      12,5     Словенія        62        30,8

Чехія   274      26,8     Латвія 42        18,5

В’єтнам          247      2,9       Туркменістан 30        5,8

Угорщина      204      20,5     Естонія           29        21,9

Казахстан       184      12,0     Грузія  23        5,0

Словаччина   123      22,6     Вірменія         20        6,6

Білорусь         117      12,0     Таджикистан 13        1,8

Болгарія          96        13,2     Киргизстан    12        2,2

Сербія 83        8,2       Молдова        11        2,5

1          www.cia.gov.

2          Статистичний щорічник України за 2000 рік. – С. 534.

3          www.cia.gov.

 

Наведені цифри свідчать про досить низький рівень душового показ-ника ВВП в країнах з перехідною економікою. Це є ознакою недорозвину-тості економіки й невисокого рівня життя населення. Можна порівняти: найнижчий душовий показник ВВП серед розвинутих країн має Португа-лія – 22,0 тис. дол.; а серед країн з перехідною економікою тільки Словенія, Чехія й Словаччина її трохи випереджають – 22,9 тис. дол.; решта країн має нижчі показники. Отже, навіть відносно благополучні постсоціаліс-тичні країни не дотягують до рівня «найбіднішої» розвинутої країни.

За економічним потенціалом, характером реформування й від-носним рівнем розвитку зарубіжні країни з перехідною економікою можна розподілити на такі групи:

1.         Китай, Росія – держави з величезними природними й людськи-ми ресурсами, зі значним виробничим потенціалом і великими абсолютними розмірами ВВП;

2.         Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія – країни Централь-ної Європи, які просунулися найдалі шляхом реформування; мають відносно високий рівень ВВП на душу населення (18 – 31 тис. дол.);

3.         Естонія, Латвія, Литва – пострадянські республіки, що вже вхо-дять до ЄС; серед колишніх республік СРСР мають найбільш позитивні результати реформування і середній рівень ВВП на душу населення (18 – 22 тис. дол.);

4.         Румунія, Болгарія, Хорватія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Ма-кедонія, Албанія – країни Південно-Східної Європи з менш роз-винутою економікою й низьким душовим рівнем ВВП (від 6,5 тис. дол. у Боснії та Албанії до 17 тис. дол. у Хорватії);

5.         Білорусь, Азербайджан та Казахстан – країни СНД із середнім економічним потенціалом та рівнем ВВП на душу населення, близьким до середньосвітового рівня (9,5 – 12,0 тис. дол.);

6.         Грузія, Вірменія, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, Таджикис-тан, Молдова – країни СНД з невисоким рівнем економічного роз-витку й низьким душовим показником ВВП (1,8 – 6,6 тис. дол.);

7.         В’єтнам і Монголія – азіатські країни зі значними природними ресурса-ми, але з дуже низьким душовим показником ВВП (2,9 – 3,3 тис. дол.).