Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.5. Економіка Індії : Світова економіка. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2.5. Економіка Індії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 

Загрузка...

Індія – друга за чисельністю населення (1, 16 млрд чол. на 2009 р.) і сьома за територією (3,3 млн. км2) країна світу. За ВВП (3,3 трлн дол.) вона займає четверте місце у світі. Зовнішній борг у 2008 р. становив 164 млрд дол. США, його частка у ВВП – 4,9%. ВВП на душу населення – 2800 дол. США.

Індія належить до країн, що розвиваються, із середнім рівнем до-ходів. На країну припадає тільки 4,7% світового ВВП; 2,57% світово-го промислового виробництва; 10,91% світового сільськогосподар-ського виробництва і 0,9% світового експорту, тобто за всіма цими показниками Індія не відповідає своїй частці населення в світі. 

Індія є членом ООН із моменту її організації, одним із фундато-рів і лідерів Руху неприєднання; займає особливу позицію з нероз-повсюдження ядерної і ракетної зброї, створення без’ядерної зони в Південній Азії. Індія – член регіонального співробітництва Півден-ної Азії – СААРК, «Плану Коломбо».

Індія останніми роками перейшла на постіндустріальну стадію розвитку. У 2005 р. у виробництві ВВП сільське господарство за-ймає 19,9% і промисловість – 19,3%. На сферу послуг (транспорт, торгівлю, зв’язок) припадає 60,7% ВВП. Темпи зростання ВВП від-значалися на рівні 6,0% у 1991–2000 роках. Це нижче, ніж у серед-ньому в Азії (6,6 %), але вище, ніж у цілому в країнах, що розвива-ються, – 5,0 %. У 2008 р. темп ВВП становив 6,6%.

Хоча населення Індії подвоюється кожні 30 років, а ВВП з 1980 р. – кожні десять років, поки країна тільки змогла перейти з групи найбідніших країн до групи із середніми доходами. Її душовий ВВП у 1,8 разу нижчий, ніж у країнах Азії, і в 1,9 разу нижчий, ніж у кра-їнах, що розвиваються.

Частка ВВП Індії протягом сторіччя постійно змінювалася: спо-чатку падала до 1970 р., а потім стала зростати, але все одно вона поки що не зіставима з часткою її населення (17%) і оцінкою природно-ресурсного потенціалу.

У сільськогосподарському виробництві частка Індії порівняно з 1900 р. знизилася, а країн Азії та країн, що розвиваються, – зросла.

Індія займає перше місце у світі за виробництвом цукру, друге – за вирощуванням джуту і тютюну, бавовни-волокна і виготовленням-бавовняних тканин (після Китаю); третє місце за видобутком вугілля (після Китаю і США), а також за виробництвом і споживанням ба-вовни.

Індія має багатий природно-ресурсний потенціал. Вона входить до першої десятки країн світу за запасами деревини, площею обро-блюваних земель, гідропотенціалом річок, територією, населенням, запасами вугілля, залізними, урановими, марганцевими, хромітови-ми рудами, бокситами, діамантами та іншим коштовними камінням.

При цьому країна імпортує нафту і нафтопродукти.

Частка Індії у світовому промисловому виробництві почала зрос-тати з 80-х років. Було розроблено стратегію розвитку по «лініях про-никнення», якими стали залізничні магістралі, що з’єднують чотири найбільші агломерації країни – Мумбайську, Калькутську, Мадрась-ку і Делійську. Ці залізничні лінії утворили чотирикутник, сторони

Світова економіка

якого назвали «коридорами зростання». Завдяки наявності розвину-тої інфраструктури вони стали притягати до себе головні промислові новобудівлі країни. Тут почали виникати підприємства чорної мета-лургії, важкого машинобудування. Коридори зростання розростають-ся вширину і охоплюють нові, дотепер не освоєні, території.

Незважаючи на значний природно-ресурсний потенціал, розви-ток промисловості стримується недостатньою сировинною базою і нестачею фінансових коштів.

Структура промислового виробництва за виробітком ВВП: тек-стильна промисловість – 17,2%; нафтова і вугільна – 16,5; чорна і кольорова металургія – 14; машинобудування – 12; харчова промис-ловість – 11,4; целюлозно-паперова – 7; електротехнічна – 5%.

Найвищі темпи зростання зберігають галузі інформаційних і комп'ютерних технологій. Індії належить 5% світового ринку комп'ютерного устаткування і програмного забезпечення.

Сільське господарство залишається основною ланкою економі-ки, у ньому зайнято 60% працездатного населення. Уряд продовжує здійснювати принципи «зеленої революції» у сільському господар-стві, спрямовані на іригацію посівних площ, розширення посівів високопродуктивних сортів рослин, активніше використання міне-ральних добрив і сільськогосподарської техніки.

У сільському господарстві відчувається постійна нестача дер-жавних асигнувань. Значні інвестиції вкладаються в створення сільської інфраструктури. Політика лібералізації цін на аграрну продукцію сприяла зростанню приватних інвестицій у сільськогос-подарському виробництві.

В Індії останніми роками знижуються темпи приросту ВВП (1995 р. – 7%, 2000 р. – 6,0%). Це пов'язано з циклічними коливан-нями в економіці, відставанням розвитку енергетичного комплексу й інфраструктури від потреб господарства; коливаннями світової кон'юнктури, що спричинили скорочення експорту. Азіатська криза істотно не відбилася на економіці, оскільки держава жорстко регу-лює банківську систему. З початком нового століття темпи розвитку економіки підвищилися.

В економіці країни домінуючу роль відіграє приватний сектор, що забезпечує 75% ВВП країни. Він лідирує в легкій, харчовій, медичній промисловості, у торгівлі, машинобудуванні, будівництві, на авто-транспорті. На державний сектор припадає 25% виробництва ВВП. Він переважає в оборонній промисловості, енергетиці, авіаційному,

 

залізничному і морському транспорті, зв'язку і металургії. Держав-ний сектор опікується науковими розробками. Індія має високі елек-тронні технології, космічну промисловість, атомну енергетику.

У недавньому минулому централізоване планування було заміне-не на ринкові механізми. Було відкрито широкий доступ приватним компаніям у такі раніше строго державні галузі як авіабудування, суднобудування, чорна і кольорова металургія, електроенергетика, авіатранспорт.

За роки незалежності в Індії декілька разів була реформована банківська система. У 50-ті роки, поряд із дрібними, стали створю-ватися великі комерційні банки. У 1969 р. з метою більш рівномір-ного розподілу кредитних ресурсів були націоналізовані 14 банків, у 1980 р. – ще 6. Банки зобов'язані були не менше 40% усіх кредитів виділяти пріоритетним галузям економіки. Жорсткий контроль з боку держави банківської діяльності призвів до погіршення їхньо-го фінансового становища. У 90-ті роки уряд змушений був піти на лібералізацію політики в банківській сфері. Дозволено створення нових приватних банків, у тому числі з іноземним капіталом. Вони можуть випускати акції для залучення капіталу, але контрольний пакет акцій залишається за державою.

За даними Всесвітнього банку, 25% населення Індії живе в умо-вах бідності з прибутком менше ніж 1 долар на день.

Для поліпшення економічної ситуації в країні держава стала приділяти підвищену увагу розвитку дрібних виробництв. Їхня частка в промисловості досягає 40%, у промисловому експорті – 45%, у загальному експорті – 35%.

Постійний надлишок робочої сили, обмежена купівельна спро-можність населення, незначний прогрес в економіці стали основою масового розвитку традиційних форм господарської діяльності. За-лучення нових технологій дало можливість провести модернізацію дрібного виробництва, технічно зблизити його з великим.

Держава проводить політику захисту внутрішнього ринку від активної іноземної конкуренції, що створює умови для виживання дрібних підприємств, орієнтованих на бідні прошарки населення. Цей ринок має свою специфіку: попит обмежений вузьким набором товарів першої необхідності, слабо схильний до змін, що дає можли-вість не витрачати додаткові кошти на модернізацію і відновлення асортименту. В основному йдеться про текстильне, взуттєве, шкі-ряне, скляне і будівельне виробництво, в яких дрібні підприємства

Світова економіка

становлять 70–80%. Держава створила перелік товарів, що заборо-нено виробляти великим підприємствам. У цей перелік входять 800 найменувань товарів, що можуть закуповуватися у дрібних вироб-ників по фіксованій ціні. Це фактично гарантує збут продукції.

У сільській місцевості здійснюється політика «сільської інду-стрії» – створюються підприємства по переробці сільськогосподар-ської сировини на дрібних маслоробнях, рисосушильнях, млинах. Це дає можливість збільшити несільськогосподарську зайнятість населення і ширше використовувати місцеві ресурси. Прийнято рі-шення про створення кластерів малих підприємств як центрів зрос-тання, особливо в економічно відсталих районах.

Чисельність трудових ресурсів в Індії становить 523,5 млн чол., із них безробітних – майже 7%.

Уряд розробив нову економічну програму, що передбачає при-скорення лібералізації економіки, підвищення темпів зростання сіль-ськогосподарського виробництва до 5% за рік, стимулювання інозем-ного бізнесу. У 40 пріоритетних галузях промисловості, в тому числі в автомобілебудуванні, виробництві штучних добрив і енергетичного устаткування, уряд гарантує допуск 51% іноземної участі.

Частка Індії в припливі портфельних інвестицій у країни, що розвиваються, становить 9,5%. Пріоритети віддаються інвестиціям в інфраструктуру і ключові галузі економіки, включаючи експортні.

З огляду на чисельність населення Індії, її економіка працює на-самперед на свій внутрішній ринок і бере поки недостатню участь у міжнародному поділі праці. На експорт надходить тільки 7% ВВП. При частці населення країни у світовому населенні в 17% її частка у світовому експорті усього 0,9%.

У структурі індійського експорту переважають текстильні ви-роби –24%; сільськогосподарська продукція – 18,9; ювелірні виро-би – 14; машини й устаткування – 8,1; шкіра і шкіряні вироби – 4,4; фармацевтичні товари – 4%.

У світовому експорті на частку Індії припадає 20% чаю; 10% спецій, виробів із шкір, коштовних і напівкоштовних каменів; 5% залізної руди та її концентратів, бавовняних тканин, текстильних виробів. За останні роки в структурі експорту скоротилася част-ка сировини за рахунок збільшення частки промислової продукції (76% усього експорту).

Країна залишається найбільшим виробником і експортером чаю. Для забезпечення постійно зростаючого його внутрішнього попиту

 

і зменшення експорту високоякісних сортів були знижені мита на ввезення чаю з Бангладеш, Непалу, Шрі-Ланки.

Частка Індії у світовому експорті сільськогосподарської продук-ції становить 1%.

У структурі імпорту переважають нафта і нафтопродукти, при-родний газ, машини й устаткування, продукція хімічної промисло-вості, золото, срібло, дорогоцінні і напівкоштовні камені для юве-лірної промисловості.

Основні торгові партнери: США, Велика Британія, Японія, ФРН, ОАЕ, Бельгія, Італія, а останнім часом – НІК Південно-Східної Азії.

Істотну роль в економіці Індії відіграє іноземна фінансова допомо-га в розмірі 7 млрд дол. на рік. Серед основних кредиторів виступають: «Форум розвитку Індії», МБРР, МАР. Зовнішній борг Індії в 2008 р. становив 163,8 млрд дол. Його обслуговування перевищує 3,3% ВВП1.