Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Синтетичні і аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

2.3. Синтетичні і аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахун-ки бухгалтерського обліку поділяються на синтетичні і аналі-

Рахунки бухгалтерського обліку, які відкриваються на під-ставі статей балансу для обліку господарських засобів та їх джерел, містять загальні (синтетичні) показники у грошовій оцінці. Так, наприклад, рахунок «Основні засоби» відображає наявність і рух основних засобів підприємства (земельні ділян-ки, будинки і споруди, машини та обладнання, транспортні за-соби тощо), на рахунку «Виробничі запаси» — наявність і рух матеріальних цінностей даної групи (сировина і матеріали, па-ливо, будівельні матеріали, запасні чистини тощо); на рахунку «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — загальну суму кредиторської заборгованості всім постачальникам і під-рядникам за одержані від них матеріальні ресурси, виконані роботи та надані послуги й зміни цієї заборгованості в резуль-таті сплати боргів тощо. Такі рахунки прийнято називати син-тетичними.

Термін «синтетичний» походить від лат. syntesis, що означає зведений, узагальнений, об'єднаний в єдине ціле окремих елемен-тів Щодо рахунків бухгалтерського обліку то синтетичними на-зивають рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому

використовують при складанні бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності.

Однак для оперативного управління підприємством, здійснен-ня контролю за збереженням і використанням ресурсів проведен-ня узагальненої інформації недостатньо: потрібна детальна інфо-рмація про конкретні види засобів, їх джерел, а також

гоюТнГГнГрТхТнкТГ ШФ°РМаиІЮ °ДЄРЖУЮІЬ " Д0П0М°-

Термін «аналітичний» походить від лат. Analysis — розкла-

дення, розчленування цілого на складові частини (елементи).

^ГаїїлітТни^Це облік^в я™,™гро^ош™^ ника, застосовують натуральні і трудові вимірники. Напри-клад, до синтетичного рахунка «Розрахунки з оплати праці» відкривають аналітичні рахунки за прізвищами працівників, «Адміністративні витрати» — за видами витрат, «Готова про-дукція» — за видами готової продукції тощо. Кількість аналі-тичних рахунків по відповідному синтетичному рахунку ви-значається залежно від наявності об'єктів обліку і поставлених завдань по деталізації.

Синтетичні рахунки конкретизуються в аналітичних рахун-ках. Між синтетичними і аналітичними рахунками існує нероз-ривний взаємозв’язок, оскільки на них на підставі одних і тих же документів відображаються одні і ті ж операції, але з різ-ним ступенем деталізації: на синтетичному рахунку відобра-жається загальна сума, а на його аналітичних рахунках — част-кові суми.

Взаємозв’язок між синтетичними і аналітичними рахун-ками проявляється таким чином:

1.         На рахунках синтетичного і аналітичного обліку залишок (сальдо) розміщується на одній і тій же стороні рахунка.

2.         Якщо дебетується чи кредитується синтетичний рахунок, то однаково і дебетуються чи кредитуються його аналітичні ра-хунки.

3.         Кожну операцію на рахунках синтетичного обліку запису-ють загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках — частковими сумами.

4.         Сума залишків (сальдо) і оборотів по всіх аналітичних ра-хунках повинна дорівнювати залишку (сальдо) й оборотам відпо-відно синтетичного рахунка.

Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок у бухгалтерських записах, які треба знайти і негайно випра-вити.

Для потреб економічного аналізу і оперативного управління необхідно мати більш детальну інформацію про господарські за-соби, їх джерела і г.сподарські процеси, ніж це може забезпечити

ного рахунка для отримання узагальнених показників. Таке гру-пування здійснюється за допомогою субрахунків. Так, напри-клад, на синтетичному рахунку «Виробничі запаси» аналітичні рахунки групують за субрахунками: «Сировина і матеріали», «Паливо», «Та»а і тарні матеріали», Будівельні матеріали», «За-пасні частини» тощо, синтетичний рахунок «Розрахунки з різни-ми дебіторами» включає такі субрахунки: «Розрахунки за вида-ними авансами», «Розрахунки з підзвітними особами», «Розра-хунки за нарахованими доходами» тощо.

Отже, взаємозв’язок синтетичного і аналітичного обліку є ре-зультатом вертикального розрізу інформаційної системи бухгал-терського обліку, що складається з наведених вище рівнів: синте-тичні рахунки, субрахунки, аналітичні рахунки. Схематично це має такий вигляд:

Схема 13 Взаємозв’язок синтетичних і аналітичних рахунків

I рівень           / >.                  ^.         Синтетичний

(порядок)       .           I А ] ,             рахунок

Субрахунки

II рівень (порядок)

ттт ■   l D1 J I D2 I I D3 I У^—^ї- \я^\— іа—-'Ч—            ЛНЯТТІТМІТНІ

(порядок)       ^ <J \J KJ\J \J  рахунки

Система аналітичного обліку на підприємстві може бути по-будована за лінійним або ступінчастим методом. Проілюструємо це на прикладі синтетичного рахунка 20 «Виробничі запаси».

20        — «Виробничі запаси»

20-1    — «Сировина і матеріали»

20-12 — «Матеріали»

20-121 — «Чорні метали»

20-122 — «Кольорові метали»

20-123 — «Лаки, фарби»

20-1211 - «Сталь листова діаметром 1 мм»

20-1212 - «Сталь листова діаметром 2 мм»

Система аналітичного обліку тісно пов’язана із товарними номенклатурами, прейскурантами та класифікаціями, які діють на підприємстві.

Синтетичні рахунки — це рахунки першого рівня, код рахунка має два знаки, облік ведеться тільки у вартісному виразі. Субра-хунки — це рахунки другого рівня, код рахунка має три знаки, облік ведеться тільки у грошовому виразі. Аналітичні рахунки — це рахунки третього, четвертого, п’ятого і так далі рівня, код ра-хунка містить, відповідно, чотири, п’ять, шість і так далі знаків, облік ведеться як у грошовому, так і в натуральному вимірнику.