Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Подвійний запис, його суть і значення : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

2.2. Подвійний запис, його суть і значення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Економічна суть господарської операції полягає в тому, що вона викликає подвійні і рівновеликі зміни засобів та джерел їх

Подвійний запис — це метод реєстрації господарських опе-рацій по дебету одного рахунка і по кредиту іншого рахунка в однаковій сумі, що випливає з економічної суті відображення операцій, кожна з яких обумовлює зміни у двох її частинах в ак-тиві, в пасиві чи в активі і пасиві одночасно. Це важливий прин-цип однакового відображення господарських операцій на рахунках.

Подвійний запис — не тільки принцип однакового відобра-ження операцій на рахунках, але й основний технічний прийом бухгалтерського обліку, бо забезпечує горизонтальний взаємо-зв'язок між рахунками, а також важливий контрольний прийом, оскільки очевидно, що скільки не було б операцій, загальна сума записів по дебету рахунків завжди дорівнюватиме загальній сумі записів по кредиту рахунків.

Такий взаємозв'язок між рахунками, що виникає шляхом по-двійного запису, називається кореспонденцією рахунків, а такі

вання.

Перш ніж скласти кореспонденцію рахунків з кожної госпо-дарської операції та відобразити її методом подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку, необхідно виконати такі чоти-

РИ Перший етап. Зпдно із змістом господарської операщї визна-чаємо, які об'єкти в ній беруть участь та які рахунки зачіпаються. Другий етап. Встановлюємо, як ці об'єкти обліку пов'язані з балансом підприємства, тобто що вони характеризують: майно (актив балансу) або джерела формування цього майна (пасив ба-лансу).

Третій етап. Необхідно визначити, як господарська операція вплинула на валюту (підсумок) балансу: збільшила, зменшила чи

Четвертий етап. Виходячи із схем запису на активному і па-сивному рахунках, встановлюємо, який із двох рахунків бухгал-терського обліку з цієї господарської операції дебетується, а який кредитується.

Для прикладу наведемо декілька операцій і їх бухгалтерське проведення.

Операція 1. У касу підприємства надійшли кошти з банку на суму 100 000 грн. Ця операція буде відображена таким чином: спочатку на схемі 12, а потім у вигляді формули (алгоритму).

Схема 12

Рахунок          Рахунок

«Каса»            «Рахунки в банку»

Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

Сальдо

+100 000

Сальдо

-100 000

Як запис його можна здійснювати як горизонтально, так і вер-тикально.

 

ттТ

д          К         Сума

«Каса»            «Рахунки в банку»     100 000

Або                

ттТ

д          «Каса»            100 000

к          «Рахунки в банку»     100 000

Оскільки господарські операції здійснюються на основі пер-винних документів, то у формуванні господарської операції і при кореспонденції рахунків необхідно вказувати підставу (доку-мент). Кореспонден’ія рахунків бухгалтерського обліку є певною моделлю взаємоповязаних рахунків і тому конструювання чи складання бухгалтерської проводки є творчою роботою фахівця-бухгалтера, яка вимагає глибокого розуміння суті господарської операції і уявлення про зміни, до яких вона приведе.

Залежно від кількості кореспондуючих .ахунків розрізняють прості і складні бухгалтерські проводки Простою називають таку бухгалтерську проводку, за якої один рахунок дебетується, a

другий кредитується на одну і ту ж суму, тобто коли кореспон-дують між собою тільки два рахунки. Розглянута у нашому при-

^і^її^^^^із—б^^рську проводку, за якої один рахунок дебетується, декілька кредитується на загальну су-му, або навпаки — один кредитується, а декілька дебетуються на загальну суму.

Операція 2. 3 каси підприємства видана заробітна плата в сумі 25 000 грн, у підзвіт на відрядження — 350 грн, на оплату канце-лярських витрат — 50 грн.

Бухгалтерська проводка за даною операцією буде такою:

К

Т          т/-

«Каса»            25 400

«Розрахунки по оплаті праці»         25 000

«Розрахунки з підзвітними осооами»         350

Дт       «Адміністративні витрати»  50

У складних бухгалтерських проводках не порушується прин-цип подвійного запису, оскільки зберігається взаємопов’язане ві-дображення господарської операції по дебету і кредиту різних рахунків на одну і ту ж суму. Кожну складну бухгалтерську про-водку можна розкласти на декілька простих. Однак застосування у практиці бухгалтерського обліку складних проводок є перева-жаючим, оскільки зменшує кількість записів, робить їх більш на-очними.

Правильна кореспонденція рахунків має велике значення для організації бухгалтерського обліку, його достовірності і правиль-ності, оскільки на перший план виступає сутність господарської операції і її правдиве відображення на рахунках. Тому з метою забезпечення єдиних підходів до відображення операцій розроб-ляються інструкції і типові кореспонденції рахунків. Іх наво-дять у спеціальних довідниках і в коментарях до плану рахунків.

Господарські операції відбуваються і реєструються у певній хр’нологічній послідовності, а інформація про стан та рух

(календарній) послідовності їх виникнення. Хр’нологічний запис здійснюється у спеціальних журналах з обовязковим відобра-женням нумерації господарських операцій, їх змісту, сум і корес-

пондуючих рахунків. Шдсумок цього журналу показує загальну суму зареєстрованих за місяць господарських операцій і викорис-товується для перевірки повноти і правильності відображення операції на рахунках. Загальні підсумки проведених у журналі сум по дебету і кредиту повинні збігатися з їх оборотами. У Хронологічний ?апис або його називають хронологічний об-лік може здійснюватися за такою формою:

Таблщя 1

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЗА

 

200_ року

 

№ і дата          Короткий зміст господарської операції та підстава          Сума, грн       Проводка

 

           

           

            ттТ Д  к

1.

03.07.01          Надійшло в касу з поточного рахун-ка по чеку Ш № 213755      10 000 30        31

У практиці облікової роботи інформацію з бухгалтерської проводки переносять на вказані у проводці рахунки для накопи-чення і узагальнення, тобто інформацію систематизують на бух-

ГмТаТиТниХмРо1ТкКом. yp^S^^^^fa^S даш хронологічного обліку шляхом групування господарських опе-рацій на рахунках бухгалтерського обліку приводяться в певний порядок, в систему. Прикладом систематичного запису на рахун-ках є відображення господарських операцій на вищенаведених рахунках «Каса», «Розрахунки з постачальниками і підрядника-ми» тощо.

У практиці облікової роботи при певних формах бухгалтер-ського обліку хронологічний і систематичний облік ведуть паралельно в окремих облікових реєстрах. Застосовується і комбінований спосіб записів господарських операцій шляхом поєднання хронологічного і систематичного записів, зокрема в таких облікових реєстрах як Журнал-головна, журнали-ордери тощо.