Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Принципи бухгалтерського обліку : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

1.2. Принципи бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Принципи — це базові концепції, що покладені в основу відо-браження в обліку та звітності господарської діяльності підпри-ємства, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів. Світова практика виробила загальноприйняті для всіх країн принципи бухгалтерського обліку.

Н° ПриХпНдоре0чний, якщо шформащя змістовна і принесе ко-

Р"щ":™^^: Г ГнфТмадГн^ ГливГ хь особисті думки, дії чи оцінки тих, хто її готує. Об’єктивність пе-редбачає надійність, перевіреність, відповідність дійсності.

Принцип здійснений, якщо його реалізація не викликає над-мірних труднощів чи витрат.

Принцип бухгалтерського обліку — це правило, яким слід ке-руватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (від 16.07.1999 р.) — бухгалтер-ський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтується на таких основних принципах: обачності, повного висвітлення автономно-сті, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання змісту над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періоди-

Ч"Н"ОСТ1

Принцип обачності — принцип, ЗГІДНО 3 яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати недооцінці зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Це означає, що витрати та зобов'язання потрібно відображати в бухгалтерському обліку відразу ж після

отримання інформації про імовірність їх виникнення, а активи та

нансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Це означає, що користувачам надана суттєва та доречна інформація про фінансо-вий стан і результати господарської діяльності підприємства.

Автономність — принцип, який означає, що кожне підпри-ємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання влас-ників не повинні відображатися у фінансовій звітності підпри-ємства. Цей принцип застосовується навіть у випадку, коли вла-сник несе повну матеріальну відповідність за зобов'язаннями підприємства. Цим принципом досягається чітке визначення сфери підзвітності, тобто господарська діяльність пов’язується з конкретним суб'єктом.

Послідовність - принцип постійного (із року в рік) застосу-вання підприємством вибраної облікової політики. Зміна обліко-вої політики можлива лише у випадках, передбачених національ-ними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і

П0БеТп^

тивів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з при-пущення, що його діяльність буде тривати далі. Тобто підприєм-ство не збирається ліквідовуватися та суттєво скорочувати свою діяльність — не виникає потреби розподілу активів для покриття зобов'язань та розрахунку з власниками.

Нарахування та відповідність доходів і витрат — принцип означає, що для визначення фінансового результату звітного пе-ріоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надхо-дження або сплати грошових коштів. Виходячи з цього принци-пу, дохід слід відображати в обліку і звітності в тому періоді, ко-ли вони були зароблені, а витрати — на основі відповідності цим доходам. Витрати, які не мають безпосереднього зв'язку з пев-ними доходами, слід відображати у тому періоді, коли вони ви-

НИ Превалювання змісту над формою — принцип, коли опера-ції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише ВИХОДЯЧИ 3

юридичної форми. Цей принцип засвідчує, що бухгалтерський облік не є засобом простої фіксації формальних даних. Тому на-явність або відсутність первинних документів або законодавчих актів не завжди є підставою для відображення або невідображен-ня операцій в бухгалтерському обліку з метою складання фінан-сової звітності.

Історична (фактична) собівартість принцип, у відповід-ності з яким пріоритетною є оцінка активів підприємства виходя-чи з витрат на їх виробництво і придбання. Проте пріоритетність історичної (фактичної) собівартості стосується головним чином

ПЄ^Іл^^йгІш^^ЬіірШЩш вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у фінан-совій звітності у єдиній грошовій оцінці. Підприємства України ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України — гривні. Поряд з тим в аналітичному обліку широко застосовуються натуральні і трудові вимірники,

ШОШрТодач^ісИть - принцип, що означає можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, а проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року.

Отже, розглянуті десять принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, які законодавчо закріплені в Україні, є важ-ливим складником методології бухгалтерського обліку і базою для створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх під-приємств та гарантують і захищають інтереси користувачів. На основі принципів розробляють національні положення (стандар-ти) бухгалтерського обліку, які вивчаються у курсі «Фінансовий облік».