Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Додатки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Додаток 1

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про судову експертизу»

від 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ

(Відомості Верховної Ради України,

1994 рік, № 28, cm. 233)

(3 наступними змінами і доповненнями)

Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судо-во-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України не-залежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

РОЗДІЛІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття судової експертизи

Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціаль-них знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформа-цію про обставини справи, і перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.

Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу

Законодавство України про судову експертизу складається з цього Закону, процесуального законодавства, інших законодавчих актів, між-народних договорів та угод про взаємну правову допомогу і співробіт-ництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяль-ності.

Стаття 3. Принципи судово-експертної діяльності

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності,

І-ГРЧЯ ТТР^ЇСТ-ГОСТІ ОО PTCTITRT-TOCTI 1 TTORT-ГОТІТ ТТОСТТІ 7Т^ЇСРТ-ГТ-ГЯ

Стаття 4. Гарантії незалежності судового експерта та правиль-ності його висновку

Незалежність судового експерта та правильність його висновку за-безпечуються:

—        процесуальним порядком призначення судового експерта;

—        забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;

—        існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів дізнання та попереднього слідства;

—        створенням необхідних умов діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;

—        кримінальною відповідальністю судового експерта завдання заві-домо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від вико-нання покладених на нього обов'язків;

—        можливістю призначення повторної судової експертизи;

—        присутністю учасників процесу в передбачених законом випад-ках під час проведення судової експертизи.

Стаття 5. Максимальне збереження об’єктів дослідження

Під час проведення судових експертиз об'єкти дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.

Стаття 6. Забезпечення умов праці судового експерта за місцезнаходженням об'єктів дослідження. Якщо судову експерти-зу необхідно провести на місці події або за місцезнаходженням об'єкта дослідження, особа або орган, який її призначив, повинні забезпечити судовому експертові безперешкодний доступ до об'єкта дослідження і належні умови праці.

Стаття 7. Організація судово-експертної діяльності

Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі