Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тлумачний словник термінів : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Тлумачний словник термінів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті ми-нулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Амортизація — систематичний розподіл вартості основних засобів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (екс-

ТТТТ\АЯТЯТТ11 )

Асоційоване підприємство — підприємство, в якому інвестору на-лежить блокувальний (більше 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає

боргованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржни-ком або позовний термін якої минув.

Бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користу-вачів.

Вартість, яка амортизується — первісна (або переоцінена) вар-тість основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Вилучення капіталу — зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій

вів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залиша-ється після вирахування його зобов’язань.

Група нематеріальних активів сукупність однотипних за при-значенням та умовами використання нематеріальних активів.

Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих по-дій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівален-тів або інших активів.

Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів на певнудату.

Доброякісні документи — це документи, що правильно оформлені і правильно відбивають зроблену господарську операцію.

Довгострокова дебіторська заборгованість сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу

Додаткова експертиза — це експертиза, що призначається в разі суттєвої зміни попередніх обставин виконання проектів на час прове-

^SSS^S'SJSSS^^ZS^epaidl- це таК1 пра-вильно оформлені документи, у яких зафіксовані операції, що не відпо-

водяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань

Доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження ак-тивів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Еквіваленти грошових коштів — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Економічний аналіз — це вивчення системи показників, що харак-теризують господарську діяльність підприємств і організацій, яка пере-дує прийняттю раціональних управлінських рішень.

Запаси— активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі вироб-ництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утриму-ються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт

Звичайна діяльність будь-яка основна діяльність підприємства, a також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Знос основних засобів — сума амортизації об'єкта основних засо-бів, накопичена з початку строку його корисного використання.

Зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслі-док минулих подій і погашення якої, як очікується, приведе до змен-шення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необорот-них активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою час-тиною еквівалентів грошових коштів.

Комісійна експертиза — це експертиза, яку проводить комісія, що складається з двох чи більше експертів однієї спеціалізації.

Комплексні експертизи — це експертизи, які досліджують питан-ня, що відносяться до різних сфер спеціальних знань, але об'єднані од-нією справою.

Консолідована фінансова звітність звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх

^Хрї^їїКта!^-фі^Т^идичні особи, що потребу-ють інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуата-ції) за вирахуванням витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією).

Метод — це спосіб дослідження, що характеризується сукупністю прийомів і засобів, які визначають шлях наукового пізнання і встанов-лення істини.

Метод взаємного контролю — це зіставлення різних документів і облікових даних, у яких прямо чи побічно відбивається операція, що перевіряється. При цьому зіставлятися можуть дані різних видів облі-ку — бухгалтерського, оперативного і статистичного.

Метод зустрічної перевірки це зіставлення різних примірни-ків того самого документа, примірники цих документів можуть бути отримані як від різних структурних підрозділів одного підприємства, так і від інших організацій, з якими підприємство має господарські зв'язки.

Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіта-лі об'єкта інвестування.

Надзвичайна подія — подія або операція, яка чітко відрізняєть-ся від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному

Негрошові операції— операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Недоброякісні документи — це документи, які неправильно офор-млені, що не відбивають дійсно зробленої господарської операції чи

ВЩШмТтф^ь7иПктиГ^шояЄтаряяй актив, який не має мате-ріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від під-приємства) та утримується підприємством з метою використання про-тягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу,

якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністра-тивних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Необоротні активи — всі активи, що не є оборотними.

Об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосу-ваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремле-ний предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, що яв-ляють собою єдине ціле і спільно виконують певну роботу.

Облікова оцінка — попередня оцінка, яка використовується під-приємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звіт-ними періодами.

Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінан-сової звітності.

Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обме-жені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти мі-сяців з дати балансу.

Однопредметні експертизи — це експертизи, що досліджують один вид діяльності.

Одноособова експертиза — це експертиза, яку проводить один експертзаконкретноюсправою.

Операцшна дшльність — основна діяльність підприємства, а та-кож інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяль-

НІСТЮ

Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з

^«Ж^е^^^-це^пертиза, що повністю виршіує поста-влені перед нею питання стосовно справи, що розслідується.

Основні засоби — матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адмініст-ративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуа-тації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він дов-ший за рік).

Первинна експертиза — це основний вид експертизи, під час про-ведення якої об'єкт досліджується вперше, проведення її передбачає виконання всіх потрібних заходів для прийняття рішень щодо об'єкта експертизи.

Первісна вартість — історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших акти-вів, сплачених (переданих) на дату придбання (створення) основних за-собів.

Підроблені документи — це такі документи, у яких фальсифіковані їх реквізити, а також ті, у яких перекручено сам зміст господарської операції.

Повторна експертиза — це експертиза, що призначається в разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення первинної експертизи на вимогу замовника за наявності його обгрунтованих пре-тензій до висновку первинної експертизи.

Поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторської забор-гованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде

Поточні зобов'язання — зобов'язання, які будуть погашені протя-гом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені про-тягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Прибуток— сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Принцип бухгалтерського обліку правило, яким слід керувати-ся при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Розробка — застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдоско-налених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їх серійного виробництва чи використання.

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений об-мін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнани-ми, зацікавленими та незалежними сторонами.

Стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).

Строк корисного використання — очікуваний період часу, протя-гом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством, або обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує отримати від

1Х ВСудГвоТ-бНухгалтерська експертиза- це досшдницький процес з метою збору доказів і пошуку істини в господарських правовідносинах для правильного їх вирішення правоохоронними органами.

Сумнівний борг — поточна дебіторська заборгованість за продук-цію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її пога-шення боржником.

Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеці-альних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інфор-мацію про обставини справи, яка знаходиться у провадженні органів ді-знання, досудового слідства чи суду.

Суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації

визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерсько-го обліку та керівництвом підприємства.

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить Інфор-мацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових кош-тів підприємства за звітний період.

Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вар-тості капіталу або інших вигод для інвестора.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запа-сів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат

На "ZZ^bmmnZ^CTb^^TbKOi заборгованості сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з ви-рахуванням резерву сумнівних боргів.