Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСГОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

ТЕСГОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

магниевый скраб beletage

1.         Правовою основою призначення і проведення судової

експертизи є:

а)         Закон України «Про судову експертизу», Кримінально-процесу-

альний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України,

Закон України «Про аудиторську діяльність»;

б)         Закон України «Про судову експертизу», Цивільний процесуаль-

ний кодекс України, Закон України «Про аудиторську діяльність»;

в)         Закон України «Про судову експертизу», Господарський процесу-

альний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України;

г)         Закон України «Про судову експертизу», Господарський процесу-

альний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України,

Цивільний процесуальний кодекс України.

2.         Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють:

а)         спеціалізовані установи Міністерства юстиції і Міністерства охо-

рони здоров'я України, аудиторські фірми;

б)         спеціалізовані установи Міністерства юстиції і Міністерства охо-

рони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства

оборони і Служби безпеки України;

в)         Контрольно-ревізійне управління та Аудиторська палата

України;

г)         Науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юс-

тиції, експертні служби Міністерства внутрішніх справ.

3.         Проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансу-

ється за рахунок:

а)         державного та місцевого бюджетів;

б)         підприємств, що перевіряються;

в)         державного, місцевого бюджетів та на госпрозрахункових за-

садах;

г)         коштів особи, яка здійснює судово-бухгалтерську експертизу.

4.         Перелік державних платних послуг, що надаються нау-

ково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерст-

ва юстиції, затверджений:

а)         Постановою Кабінету міністрів України;

б)         рішенням Міністерства юстиції;

в)         рішенням науково-дослідного інституту судової експертизи;

г)         Рахунковою палатою України.

5.         Який документ є підставою для проведення експертизи?

а)         визначення суду, постанова слідчого;

б)         заява потерпілого;

в)         висновок аудитора;

г)         висновок ревізора.

6.         Об’єктом експертизи є:

а)         конкретні матеріали та речові докази, надані на розгляд екс-

пертам;

б)         підприємство, на якому проводиться експертиза;

в)         певний аспект фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства;

г)         питання, які поставлені органами дізнання, досудового слідства

чи суду перед експертами.

7.         Предметом експертизи є:

а)         конкретні матеріали та речові докази, надані на розгляд екс-

пертам;

б)         підприємство, на якому проводиться експертиза;

в)         питання, які поставлені слідчими органів дізнання, досудового

слідства чи судом перед експертами;

г)         певний аспект фінансово-господарської діяльності підприємства.

8.         Класифікація основних видів експертиз, які проводять в

експертних установах України, наводиться в:

а)         Цивільному кодексі;

б)         Інструкції про призначення і проведення судових експертиз;

в)         Законі України «Про судову експертизу»;

г)         Законі України «Про аудиторську діяльність».

9.         До недоброякісних за формою документів не належать:

а)         документи з випадковими помилками;

б)         документи, що відображають незаконну діяльність;

в)         документи, що відображають законну діяльність;

г)         документи, що відображають незаконні господарські операції.

10.       Перелік матер:лів, що направляються експерту-бух-

а)         питань, поставлених перед ним чи слідчим судом за конкретною

справою;

б)         тривалості експертизи;

в)         виду експертизи;

г)         немає правильної відповіді.

11.       Порушення законодавства знаходить своє відображен-

ня в облікових документах у формі:

а)         протиріччя (невідповідності) у змісті окремого документа;

б)         протиріччя в змісті декількох взаємозалежних документів;

в)         порушення діючого порядку відображення господарських опе-

рацій;

г)         всі відповіді правильні.

12.       He є обов’язковими реквізитами документів:

а)         назва підприємства, назва документа (форми), код форми, дата і

місце складення;

б)         зміст господарської операції і її вимірники (у натуральному і

грошовому вираженні), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних

за дозвіл і проведення господарської операції, а також за складання пер-

винного документа;

в)         печатка підприємства;

г)         всі перелічені реквізити є обов'язковими.

13.       Правильність „ідсумкових „оказників, „ідраховани*

Г„аТхХГ„Гю?Гяах„рдГмента,так'по вертикаль-

а)         арифметичній перевірці;

б)         перевірці на відповідність діючому законодавству;

в)         формальній перевірці;

г)         зустрічній перевірці.

а)         керівникам і фахівцям науково-дослідних інститутів судових екс-

пертиз Мін'юсту України залежно від посади і стажу, досвіду роботи,

наукового ступеня і рівня професійних знань;

б)         судовим експертам підприємницьких структур;

в)         судовим експертам, що проводять судові експертизи за одноразо-

вими договорами;

г)         усі відповіді правильні.

15. Дослідницька :тадія проведення судово-бухгалтерської

а)         вивчення змісту і повноти наданих на експертизу матеріалів, роз-

робку методики проведення експертизи та складання календарного

плану-графіка проведення судово-бухгалтерської експертизи;

б)         вивчення змісту і повноти наданих на експертизу матеріалів, роз-

робку методики проведення експертизи;

в)         розробку методики проведення експертизи та безпосереднє вико-

нання експертом-бухгалтером конкретних дослідницьких процедур;

г)         виконання експертом-бухгалтером конкретних дослідницьких

процедур, у тому числі з використанням ЕОМ.

16. Експерт бухгалтер не має права:

а)         ставити додаткові запитання звинувачуваному, коли без їх з'ясу-

вання не може бути вирішена справа;

б)         самостійно збирати матеріали, що підлягають дослідженню, а та-

кож вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відо-

бражені в наданих йому матеріалах неоднозначно;

в)         давати висновок тільки за матеріалами наданими йому слідчим чи

судом;

г)         подавати клопотання про надання йому додаткових матеріалів,

необхідних для давання висновку.

17. Експерт-бухгалтер має право:

а)         вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експер-

тизи з будь-якими особами, якщо ці особи прямо чи побічно стосують-

ся експертизи;

б)         збирати нові, відсутні в справі матеріали, які, на думку експерта

необхідні для давання висновку;

в)         брати участь у слідчих діях — проводити огляди, допити тощо,

метою яких є одержання нових чи уточнення колишніх даних, з обов'я-

зковим фіксуванням у протоколі слідчих дій;

г)         залучати до проведення дорученої йому експертизи інших осіб;

ґ) усі відповіді правильні.

18. Експерту- :ухгалтеру можуть ставити запитання в пись-

а)         суд, обвинувач, захисник, підсудний;

б)         підсудний та потерпілий;

в)         підсудний, потерпілий і їх представники;

г)         суд, обвинувач, захисник, підсудний, потерпілий і їх представ-

ники.

19. Постанова про призначення експертизи повинна вино-ситися судом:

а)         у залі засідання;

б)         у дорадчій кімнаті та оформлятися окремим документом;

в)         у усній формі;

г)         у протоколі судового засідання.

а)         позивача на стадії подання клопотання;

б)         відповідача на будь-якій стадії процесу;

в)         господарського суду на будь-якій стадії процесу;

г)         будь-якою стороною або господарським судом на будь-якій стадії

процесу.

21. Ознакою, що відрізняє судову експертизу від інших, є:

а)         дотримання спеціальних процесуальних норм, а також правил

підготовки матеріалів для експертизи, її призначення і проведення;

б)         проведення дослідження, заснованого на використанні спеціаль-

них пізнань у різних галузях науки і техніки;

в)         давання висновку, що має важіль джерела доказів;

г)         всі відповіді правильні.

22. Основним завданням Міністерства юстиції України є:

а)         контроль діяльності підвідомчих науково-дослідних інститутів

судових експертиз;

б)         організація експертного забезпечення правосуддя;

в)         формування державного замовлення на науково-дослідні роботи в

галузі судової експертизи;

г)         всі відповіді правильні.

23.LXLZZZ? *—* ™ судово-бух-

а)         у виявленні механізму події, встановленні часу, способу і послі-

довності дій, що призвели до правопорушення, якісних і кількісних ха-

рактеристик здійснених діянь;

б)         у виявленні обставин, що сприяють здійсненню злочинів (право-

порушень) і розробці заходів щодо їхнього усунення;

в)         у встановленні посадової особи, відповідальної за здійснення і

документальне оформлення незаконної господарської операції;

г)         всі відповіді правильні.

24. Експерт-бухгалтер досліджує документи, які:

а)         він вважає причетними до справи, що розслідується;

б)         вже оглянуті, знаходяться в справі і пред'явлені йому слідчим чи

судом;

в)         є копіями оригіналів;

г)         мають підписи посадових осіб.

а)         наявністю видимих незаконних виправлень, підчищень;

б)         правильним оформленням і одночасно наявністю свідомо помил-

кових даних про характер і обсяг операції;

г)         неправильним оформленням або недооформленням;

д)         правильні відповіді a і б.