Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
14.3. Особливості призначення : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

14.3. Особливості призначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

господарське і цивільне виробництво, а також при проведенні виконавчих дій

Висновок експерта, згідно зі ст. 21 Кпап України, фігурує та-кож серед джерел доказів при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Причому призначається експертиза в цьому випадку органом (посадовою особою), у розгляді якого знахо-диться справа про адміністративне правопорушення (ст. 273 Кпап). Такими органами, згідно зі ст. 213 Кпап, можуть бути:

-          адміністративні комісії при виконавчих комітетах район-них, міських, селищних і сільських Рад народних депутатів;

-          виконавчі комітети селищних і сільських Рад народних де-путатів;

— районні (міські) суди (судді);

-          органи внутрішніх справ і інші органи (посадові особи),

уповноважені чинним законодавством (зокрема, митні органи,

органи Державної контрольно-ревізійної і податкової служби, ор-

гани державної статистики, органи Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування України, органи Державного комітету України по справах захисту прав споживачів, органи Державного контролю за цінами й інші).

Судово-бухгалтерська експертиза може бути призначена за такими видами адміністративних правопорушень, як порушення порядку формування і застосування цін і тарифів (ст. 165 Кпап), порушення порядку вирахування і сплати внесків на соціальне страхування (ст. 165 Кпап), порушення законодавства у фінансо-вих питаннях, зокрема, відсутність бухгалтерського обліку чи ве-дення його з порушенням встановленого порядку, внесення по-милкових даних у бухгалтерську і статистичну звітність, несвоє-часне чи неякісне проведення інвентаризацій коштів і матеріаль-них цінностей, порушення правил ведення касових операцій, не-вжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від не-стач, розтрат і безгосподарності (ст. 164 Кпап).

Судово-бухгалтерська експертиза може призначатися і госпо-дарським судом при вирішенні спорів юридичних осіб і фізичних осіб, офіційно зареєстрованих у статусі приватних підприємців, що виникають при зміні і виконанні господарських договорів, спорів про встановлення цін на продукцію і тарифів на послуги, a також при розгляді справ про банкрутство.

Участь експерта в господарському процесі передбачено ст. 31 ГПК України. Експертиза може бути призначена як за клопотан-ням сторін, що беруть участь у справі, так і з ініціативи самого господарського суду на будь-якій стадії процесу. Особи, що бе-руть участь у справі, можуть пропонувати господарському суду кандидатури експертів. Суд враховує це, однак питання про при-значення експерта вирішує самостійно (ст. 41 ГПК України).

До складу витрат з господарського виробництва, у відповідно-сті до ст. 44 ГПК України, входять витрати на проведення експер-тиз, що підлягають оплаті сторонами, які беруть участь у процесі. Розмір цих витрат визначає господарський суд, що призначає експертизу залежно від кваліфікації експерта, складності і обсягу проведеного дослідження (ст. 48 ГПК України). У випадку невре-гулювання питання про розподіл судових витрат господарський суд може винести за цим питанням, згідно зі ст. 88 ГПК України, спеціальне рішення, де точно вказує, на кого з учасників процесу покладається відшкодування витрат з проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Призначення експертизи передбачене і ЦПК України (ст. 57) при розгляді судом справ із захисту цивільних прав, що виника-

ють із здійснення різних видів угод, зокрема, при стягненні 3 осіб, що порушили право, заподіяних збитків, a у випадках, пе-редбачених законом чи договором, неустойки (штрафу, пені).

При призначенні експертизи і визначенні кола питань, які вар-то поставити перед експертом, суддя чи суд повинні з цього при-воду врахувати пропозиції сторін і інших осіб, що беруть участь у справі. Відхилення запропонованих питань суд зобов'язаний мотивувати.

Кошти, необхідні для оплати послуг експерта, вносить сторо-на, що порушила відповідне клопотання. Якщо експертиза про-водиться за клопотанням обох сторін чи з ініціативи суду, необ-хідні для цього кошти вносяться обома сторонами нарівно.

Суми, що належать експертам за цивільними справами, ви-плачуються судом після виконання ними своїх обов'язків неза-лежно від стягнення цих сум зі сторін, що беруть участь у справі (ст. 74 ЦПК України). Стороні, на користь якої винесено рішен-ня, суд присуджує відшкодування з іншої сторони всіх судових витрат, куди входять і витрати, пов'язані з проведенням експер-тиза. Якщо позов задоволений частково, то судові витрати при-суджуються позивачеві пропорційно розміру вдоволених судом позовних вимог, а відповідачеві — пропорційно тієї частини позов-них вимог, у якій позивачеві відмовлено (ст. 75 ЦПК України).

Експерт чи фахівець-бухгалтер мають право на винагороду за надані ними послуги, розмір якої визначає начальник відповідно-го відділу державної виконавчої служби згідно з розрахунком, поданим експертом чи фахівцем (однак не більше ніж передбаче-но Інструкцією про порядок і розміри відшкодування витрат і ви-плати винагороди особам, що викликані до органів дізнання, до-судового слідства, прокуратури, державної виконавчої служби, чи суду до органів, у впровадженні яких знаходяться справи про адміністративні правопорушення, і виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх праців-никами функцій експертів і фахівців, затвердженої постановою KM України від 1 липня 1996 року № 710). Ця винагорода та інші витрати на проведення експертизи відносяться до витрат, пов'я-заних зі здійсненням виконавчих дій. Про виплату винагороди державний виконавець виносить відповідну постанову, що за-тверджується начальником відділу державної виконавчої служби.

У відповідності до Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 15.12.99 р. № 74/5, для встановлення і роз'яснення окремих питань, що ви-никають у ході виконавчого провадження і потребують спеціаль-

них економічних знань, державний виконавець зі своєї ініціативи чи за заявою сторін може призначити бухгалтера чи експерта з економічних питань (а в разі необхідності — декількох фахівців чи експертів), що оформлюється відповідною постановою.

У якості фахівця може бути запрошена будь-яка дієздатна особа, що має необхідні знання, кваліфікацію і досвід роботи у відповідній галузі. Залучений експерт, згідно з п. 2.2. Інструкції, повинен бути внесений до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур і громадян.

Експерт чи фахівець-бухгалтер зобов'язані дати письмовий висновок з питань, що поставлені перед ним державним виконав-цем, а також давати усні пояснення і рекомендації щодо дій, які виконуються у їх присутності.

?