Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.2. Вимоги до судових експертів, їх права, обов’язки і відповідальність : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

13.2. Вимоги до судових експертів, їх права, обов’язки і відповідальність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Особа, запрошена як експерт, повинна задовольняти ряду ви-значених вимог. Так, у відповідності до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», судовими експертами можуть бути осо-би, що володіють необхідними пізнаннями для подання висновку за досліджуваними питаннями. Крім того, фахівці державних спеціалізованих установ і відомчих служб, що проводять судові експертизи, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підго-товку і атестацію як судові експерти визначеної спеціальності. He можуть бути експертами особи, визнані у встановленому законом

професійного рівня фахівців, залучених до проведення судових експертиз чи беруть участь у розробках теоретичної і методоло-гічної бази судової експертизи. Залежно від спеціалізації і рівня підготовки їм привласнюється кваліфікація судового експерта з дозволом проведення визначеного виду експертиз і кваліфікацій-

Порядок проведення атестації і присвоєння кваліфікацій-них класів визначається міністерствами і відомствами, у систему яких входять спеціалізовані установи і відомчі служби, що про-водять судові експертизи. Так, у відповідності до ст.ст. 9 і 16 За-кону України «Про судову експертизу» наказами Міністерства юстиції затверджено Положення про кваліфікаційні класи судо-вих експертів (№ 360/6 від 30.11.95 p.), Положення про Держав-ний реєстр атестованих судових експертів державних і підприєм-

ницьких структур і громадян (№ 149/7 від 15.04.97 p.) і Положен-ня про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів (№ 285/7-А від 15.07.97 p.).

У відповідності до цих документів у системі Мін'юсту ство-рюються:

—        експертно-кваліфікаційні комісії (ЕКК) науково-дослід-ницьких інститутів судових експертиз (НДІСЕ);

—        Центральна експертно-кваліфікаційна комісія Міністерства

ЮСТГИоЦловнимТавданням ЕКК НДІСЕ є визначення рівня про-фесійної підготовки співробітників інститутів шляхом їх атеста-ції з метою присвоєння кваліфікації і кваліфікаційного класу су-дового експерта.

ЕКК створюється в складі: керівника інституту чи його засту-пника, керівників структурних підрозділів і найбільш досвідче-них фахівців, що мають кваліфікацію судового експерта і стаж наукової і практичної роботи зі спеціальності не менше ніж 5 ро-ків, а також фахівців із процесуальних питань судової експерти-зи. Склад комісії формується з постійних членів (голова, його за-ступник, секретар і фахівці з процесуальних питань) і перемін-ного складу, до якого входять не менше як два фахівці за тими експертними спеціальностями, яких комісія привласнює кваліфі-кацію чи кваліфікаційний клас судового експерта. Причому до складу комісії можуть включатися фахівці інших науково-дослідних інститутів судових експертиз Мін'юсту, а також на-укових установ і навчальних закладів інших міністерств і ві-домств.

ЕКК у відповідності до поставлених перед нею завдань вико-нує такі функції:

—        розглядає подання, що складене безпосереднім керівником експерта, який підлягає атестації, і додані документи (хар