Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.2. Метод судово-бухгалтерської експертизи : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

12.2. Метод судово-бухгалтерської експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

У загальнонауковому розумінні метод - - це спосіб дослі-дження, що характеризується сукупністю прийомів і засобів, що визначають шлях наукового пізнання і встановлення істини. У цьому змісті методом судово-бухгалтерської експертизи є су-купність загальнонаукових і власних методичних прийомів, що застосовуються експертом-бухгалтером при дослідженні докуме-нтів і інших наданих йому матеріалів.

Загальнонаукові методичні прийоми, що застосовуються при проведенні судово-бухгалтерських експертиз, містять у собі ана-ліз і синтез, індукцію і дедукцію, абстрагування і конкретизацію, системний і функціонально-вартісний аналіз.

Власні науково-методичні прийоми судово-облікової експер-тизи — це специфічні прийоми експертного дослідження, розро-блені на основі досягнень економічних і юридичних наук, досві-ду слідчої, контрольно-ревізійної і судово-експертної практики. До них відносяться розрахунково-аналітичні, документальні, ор-ганолептичні прийоми, а також прийоми узагальнення і реалізації результатів експертиз.

Розрахунково-аналітичні прийоми містять у собі: економічний

як вивчення системи показників, що характеризують господарсь-ку діяльність підприємств і організацій, яка передує прийняттю раціональних управлінських рішень.

Використання методів економічного аналізу в ході експертно-го дослідження є ефективним засобом для виявлення окремих не-відповідностей, які виявляються в ході протікання економічних процесів і отримали своє відображення в обліковій інформації. Економічний аналіз широко застосовують у юридичній і слідчій практиці для виявлення й оцінки причин, що впливають на від-хилення від нормального протікання виробничих процесів.

Як відомо, виробнича діяльність будь-якого підприємства мо-же бути детально описана цілим рядом економічних показників, що тісно взаємозалежні між собою. Взаємозв'язок цей має чітку причинно-наслідкову основу, як правило, досить добре вивчений

і реально обумовлений впливом окремих економічних і виробни-чих процесів один на одного. При здійсненні економічних право-порушень цей взаємозв'язок і обумовленість показників пору-шуються, що виявляє невідповідність сполучених показників.

Інформацію, що використовується для аналізу господарської діяльності, можна поділити на три великі групи:

1)         дані контролюючих, статистичних і фінансово-кредитних ор-ганів про роботу підприємства яка аналізується; висновки і пропо-зиції вищих організацій за підсумками роботи за визначений звіт-ний період; повідомлення в засобах масової інформації;

2)         дані самого підприємства: планові документи, інформативна, проектно-кошторисна, технологічна і фінансова документація, дані оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку, звітність;

3)         додаткові дані: протоколи зборів засновників і акціонерів; інформація, отримана від працівників підприємства; дані, отри-