Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 12 ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 12.1. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

Розділ 12 ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 12.1. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Судово-бухгалтерська експертиза на стадіях провадження ді-знання, досудового слідства і судового розгляду складається з дослідження матеріалів справи фахівцем-бухгалтером і надання, у відповідності до його спеціальних знань, висновку за поставле-ними питаннями, що відносяться до господарської діяльності і знайшли своє відображення в бухгалтерському обліку.

Необхідно розрізняти поняття предмета судово-бухгалтер-ської експертизи як дослідження явищ господарської діяльності і предмета судово-бухгалтерської експертизи, яка проводиться за конкретною справою.

У першому випадку предмет експертизи становлять питання,

му ^^^^еІ^^^Т^^^^^'^^ ставлені бухгалтеру-експерту з конкретної справи.

Поняття предмета судово-бухгалтерської експертизи тісно пов'язано з поняттям об'єкта експертного дослідження. Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи є документи, бухгалтерські ре-єстри та бухгалтерська звітність, в яких відображена господарська діяльність підприємств, у тому числі й протиправна. Саме докумен-ти створюють специфічний об'єкт судово-бухгалтерської експерти-зи. На підставі дослідження документів бухгалтер-експерт робить висновки щодо законності господарських операцій та правильності відображення їх у бухгалтерському обліку. При цьому він не пови-нен виходити за межі спеціальних знань, тобто давати документам юридичну оцінку і визначати їх доказове значення у справі.

Таким чином, об'єктом судово-бухгалтерської експертизи є документи, бухгалтерські реєстри та бухгалтерська звітність, в яких відображена господарська діяльність підприємств, у тому

ЧИ ПрЗтТдово'-бухгалтерської експертизи визначається кон-кретними поставленими завданнями і змістом питань, які вона вирішує. Як правило, основні питання, на які повинен дати від-

повіді експерт у своєму висновку, пов'язані з обґрунтуванням ви-сновків проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства що перевіряється. Предметом судово-бухгалтер-ської експертизи є стан і результати економічної діяльності під-приємств, установ і організацій. Тому в спеціальній літературі (на відміну від Інструкції Мін'юсту) клас експертиз, що характе-ризується застосуванням різнобічних спеціальних знань у галузі

су^о-екои'мТСГекГертюоГ 0™єдин7науГваНкласи-фікація судово-економічних експертиз поки що не сформувалась.

Можна погодитись із думкою тих науковців, які пропонують, щоб в основу класифікації судово-бухгалтерських експертиз за видами і різновидами були покладені класифікація економічних наук (фінансова експертиза, економіко-статистична експертиза, експертиза економіки праці), класифікація галузей економіки (експертиза в промисловості, експертиза сільського господарства, будівельна експертиза) і класифікація видів економічної діяльно-сті (експертиза п