Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.2. Соціальне регулювання бухгалтерського обліку : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

11.2. Соціальне регулювання бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Соціальне регулювання являє собою комплекс заходів, за до-помогою яких суспільство, використовуючи свої внутрішні мож-ливості, впливає на те чи інше явище, у даному випадку — на бух-галтерський облік. Залежно від способів, що застосовуються, і цілей впливу соціальне регулювання бухгалтерського обліку

поділяється на види: економічне, правове, морально-етичне та ін.

Економічне регулювання бухгалтерського обліку здійснюєть-ся за допомогою Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, обміну досвідом. Економічне регулювання спрямоване в першу чергу на одержання корисної інформації для оцінки ефективності діяльності і прийняття управлінських рішень. Воно має ненорма-тивний характер, і в його основі лежить не принцип обов'я-зковості, а принцип доцільності. Активну участь в економічному регулюванні обліку беруть Міністерство фінансів України, гро-мадські організації бухгалтерів і аудиторів, економічні НДІ і ву-зи, аудиторські фірми й окремі фахівці-бухгалтери.

Правове регулювання бухгалтерського обліку здійснюється державою, що, діючи в інтересах суспільства, встановлює право-ві норми, які окреслюють межі можливої поведінки суб’єктів. В основі правового регулювання лежить принцип обов'язковості розпоряджень правових норм. Економічна доцільність і юридич-на обов'язковість не є взаємними протилежностями. Однак якщо перша орієнтована на приватні інтереси підприємства, що веде облік, то друга ґрунтується, насамперед, на публічному інтересі, який складається з інтересів як самого підприємства, так і всіх інших суб'єктів. Взаємодія економічного і правового регулюван-ня виявляється в тім, що організація при здійсненні обліку виби-рає економічно доцільну для себе лінію поведінки, але при цьому вона змушена враховувати розпорядження правових норм, пору-шення яких приводить до застосування юридичної відповідаль-ності і відповідно економічним втратам.

Морально-етичне регулювання охоплює всі сфери громадсь-кого життя, у тому числі бухгалтерський облік. Ряд суспільних відносин, врегульованих правом, регулюється також і мораллю. Однак, якщо норми права закріплені головним чином в актах державних органів, то моральні норми і принципи містяться у свідомості людей, у суспільній думці, знаходять висвітлення в досягненнях літератури, мистецтва, засобах масової інформації. У ряді країн прийняті етичні «стандарти» аудиторів і бухгалтерів, що, звичайно ж, не можуть розглядатися як нормативно-правові акти, забезпечені державним примусом. їхній вплив спрямова-ний, насамперед на свідомість людей, на суспільну думку.

Загальнолюдські норми і принципи моралі - - це моральні цінності. Захист цих цінностей поєднує суспільство чи, принайм-ні, його значну частину. Ці норми і принципи мають як зовнішню санкцію — суспільна думка, оцінки поводження суб'єкта з боку

інших осіб, так і внутрішню — індивідуальну інтелектуально-психологічну санкцію, іменовану совістю.

Взаємодія морально-етичного, економічного і правового регу-лювання бухгалтерського обліку підсилює вплив кожного з них на поведінку людей, що беруть участь в облікових відносинах. Однак об'єкти цих видів соціального регулювання збігаються не цілком. Наприклад, правове регулювання дій і відносин може бути здійс-нене лише там, де об'єктивно існує доказовість і виконання право-відносин засобами юридичного процесу, можливість їхньої охоро-ни органами державного нагляду і примусу. Виходячи за ці межі, право стає порожньою декларацією. Сфера дії моралі ширша і глибша, однак мораль майже байдужа до деяких відносин, що ре-гулюються економічними і правовими методами. Такі, зокрема, форми об'єднань людей, структура і види організаційних відно-син, пов'язаних з веденням обліку на підприємствах.

Залежно від співвідношення видів соціального регулювання, їхніх об'єктів (предметів) і методів регулювання, що застосову-ються, розрізняють дві форми бухгалтерського обліку: фінансо-вий облік і управлінський облік.

Управлінський облік не є офіційною, обов'язковою формою об-ліку. Иого ведення обумовлене внутрішніми потребами підприємс-тва. Для нього характерна перевага економічного регулювання: під-приємство з урахуванням економічних рекомендацій, методичних роз'яснень самостійно визначає правила управлінського обліку. При цьому воно не зв'язане цими рекомендаціями і керується ними, ли-ше якщо вважає їх доцільними. За відступ від рекомендацій підпри-ємство не може бути притягнуте до юридичної відповідальності. Однак при веденні управлінського обліку застосовується і правове регулювання, але на рівні відносин підприємства із своїми праців-никами. Для них адміністрація встановлює правила внутрішнього управлінського обліку, і вони зобов'язані їх виконувати у зв'язку з трудовими правовідносинами, що складаються.

Фінансовий облік є тією офіційною формою бухгалтерського обліку, що кожне підприємство згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» зобов'язане вести безупинно з моменту виникнення до припинення діяльності. Для фінансового обліку характерна перевага правового регулю-вання над економічним. Оскільки при веденні фінансового обліку організація вступає у відносини з іншими суб'єктами, економічні рекомендації можуть застосовуватися лише тоді, коли вони санк-ціоновані нормами права. У протилежному випадку підприємство може бути притягнуте до юридичної відповідальності.