Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У КОНТЕКСТІ ПРАВОВ<span lang=UK>ОГО РЕГУЛЮВАННЯ 11.1. Функції бухгалтерського обліку : Судова бухгалтерія : Бібліотека для студентів

ОСНОВИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 11.1. Функції бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Сучасні концепції бухгалтерського обліку і чинне законо-давство конкретно не вказують функція бухгалтерського облі-ку, його соціального призначення. Разом з тим це питання ду-же важливе для визначення методів соціального регулювання обліку і його удосконалення. Одержати уявлення про функції бухгалтерського обліку можна лише на основі аналізу різних актів цивільного, фінансового, податкового та облікового за-конодавства.

В економічній діяльності будь-якого підприємства зацікавлені багато осіб: по-перше, це підприємство; по-друге, це велике коло інших суб'єктів (акціонери, інвестори, кредитори, контрагенти і, нарешті, держава). Ці інтереси різноманітні. До таких інтересів належать і майнові. Так, підприємство зацікавлене в одержанні максимальних доходів при мінімумі витрат.

Майновий інтерес акціонерів (засновників, інших інвесторів) полягає в одержанні максимальної суми дивідендів (інших відра-хувань від прибутку). Відповідно до Закону України «Про оподат-кування прибутку підприємств» і Закону України «Про акціонер-ні товариства» дивіденди (інші відрахування від прибутку) ви-

плачуються з чистого прибутку організації і в остаточному під-сумку залежать від її величини.

Кредитори й інші контрагенти зацікавлені в реальному вико-нанні підприємством своїх зобов'язань перед ними і відсутності претензій до них з боку підприємства.

Майновий інтерес потенційних акціонерів, інвесторів, креди-торів і контрагентів полягає у виборі найкращого підприємства для застосування своїх фінансових ресурсів.

Держава зацікавлена в зборі максимальної суми податків. Об'єкти оподатковування визначаються податковим законодав-ством через узагальнення конкретних фактів економічної діяль-ності. Вирахування податків здійснюється шляхом застосування до об'єктів оподаткування (точніше, податкової бази) ставки по-датку.

Самі по собі особи не мають можливості безпосередньо сприй-мати економічну діяльність суб'єктів, що господарюють, особли-во якщо вони безпосередньо в ній не беруть участі.

Це досягається завдяки бухгалтерському обліку — шляхом створення і використання облікової інформації. Таким чином, функцією бухгалтерського обліку є забезпечення майнових інте-ресів різних суб'єктів суспільства.

По-перше, бухгалтерський облік забезпечує приватні майнові інтереси підприємства. У Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» серед основних завдань об-ліку відзначене завдання запобігання негативних результатів гос-подарської діяльності підприємства і виявлення внутрішньогос-подарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

По-друге, бухгалтерський облік забезпечує майнові інтереси держави. Зокрема, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» конкретно встановлює, що суми податку визна-чаються на підставі бухгалтерського обліку і звітності. Аналогіч-ні положення. містяться й у законодавчих актах по інших видах податків: ПДВ, податок на користувачів автодоріг і т. д. Обліко-ві документи використовуються як докази податкових пору-шень, що, у свою чергу, є підставою для застосування фінансо-вих санкцій.

По-третє, бухгалтерський облік забезпечує приватні майнові інтереси інших суб'єктів: акціонерів (засновників), інвесторів, кредиторів, контрагентів і т. д. У цьому випадку первинні обліко-ві документи можуть бути підтвердженням (доказами) виконання угод, а документи звітності — засобом для прийняття рішень про використання фінансових ресурсів. Крім того, документи бухгал-

терського обліку є доказами при захисті майнових інтересів цих суб'єктів від недостовірної облікової інформації, що надана під-приємством. У Законі України «Про бухгалтерський облік і фі-нансову звітність в Україні» найважливішими завданнями обліку визначаються такі, як формування повної і достовірної інформа-ції про діяльність підприємства і забезпечення нею зовнішніх і внутрішніх користувачів для контролю за дотриманням законо-давства при здійсненні підприємством господарських операцій, їх доцільністю, наявністю і рухом майна та зобов'язань, викорис-танням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативів і кошторисів.

Бухгалтерський облік забезпечує не тільки приватні майнові інтереси конкретних, безпосередніх користувачів облікової інфор-мації, але і майнові інтереси необмеженого кола осіб потенційних інвесторів, засновників і контрагентів, тобто практично всього суспільства в цілому. В Законі України «Про бухгалтерський об-лік і фінансову звітність в Україні» серед основних цілей законо-давства про бухгалтерський облік визначено складання і предста-влення зіставної та достовірної інформації про діяльність під-приємства. У цьому розумінні функцією бухгалтерського обліку є забезпечення публічного інтересу.

Прийняття спеціального законодавчого акта — Закону Украї-ни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» — є безумовним визнанням з боку держави тих обставин, що бухгал-терський облік забезпечує реалізацію публічних, суспільних ін-тересів.

Інтереси у суспільстві знаходяться в постійному русі і взаємо-дії. Слід зазначити, що приватні майнові інтереси різних суб'єк-тів можуть вступати у протиріччя один з одним. Крім того, вони можуть суперечити публічному інтересу. Встановлення балансу інтересів досягається шляхом соціального регулювання бухгал-терського обліку.